This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

ניהול סיכוני IT

BDO Technology Advisory פיתחה מתודולוגיה המתבססת על הנחיות בינ"ל, לרבות הסתמכות של מודלים מקובלים כדוגמת מודל COSO ו- COBIT. במסגרת נושא זה אנו מספקים את השירותים הבאים: סקר סיכונים הכולל מיפוי נכסי המידע והמערך הטכנולוגי, מיפוי תהליכים משמעותיים בסביבת טכנולוגית המידע, מיפוי הבקרה הפנימית - בקרות כלליות ובקרות יישום מרכזיות, איתור הסיכונים והחשיפות הקיימים בסביבה הטכנולוגית, קביעת הבקרות הנדרשות לצורך צמצום הסיכונים ושיפור התהליכים בסביבת מערכות המידע. שירותים משלימים נוספים: בניית תוכנית היערכות לשעת חירום, סיוע בכתיבת מדיניות ניהול סיכונים ונהלי עבודה משלימים ואספקת פלטפורמה ייעודית לניהול מתמשך של הסיכונים, שירותי הטמעה וביקורת של סעיפים 302 ו-404 לתקנות Sarbanes-Oxley) SOX) ושירות להיערכות לעמידה בהוראות SSAE 16  או  ISAE 3402- SOC 1, 2, 3.