ציות לרגולציה

נראה כי לא קיימים כיום ארגונים שאינם חשופים לרגולציה מתגברת ולסנקציות משמעותיות בצידן.

ניהול מושכל של הדרישות הרגולטיביות והנחלת תרבות ציות הולמת בארגון מהווה את אחד האתגרים הבולטים עימו מתמודדות הנהלות הארגונים.

צוות המומחים בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group כולל משפטנים ורואי חשבון, המלווים על ידי יועצים משפטיים מתמחים, המלווים את הארגונים בביצוע מכלול מהלכי העבודה הנוגעים להבטחת הציות לרגולציה.

שירותי הרגולציה של קבוצתנו כוללים:

 • אכיפה מנהלית
  בפברואר 2011 נכנס לתוקף "חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011", המכונה "חוק אכיפה מנהלית", אשר מהווה תיקון למספר חוקים, שבעיקרם חוק ניירות ערך. החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות. מומחי שירותי האכיפה של קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS)  של BDO Consulting Group בעלי ניסיון רב בסיוע לחברות ביישום הנאות של החוק ובהטמעת בקרות שמטרתן לצמצם את החשיפות שזוהו לסיכון ציות.

 • יישום החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
 • סקר סיכוני ציות לדיני עבודה
  ​אין עוררין כי סט דיני העבודה וההוראות מכוחם (הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ועוד) מהווה את אחד מ'עולמות הציות' המורכבים ביותר המצריכים התייחסות הנהלה מיוחדת. צוות המומחים מקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS)  של BDO Consulting Group עורך את סקר ציות לדיני עבודה במטרה להעריך את מידת החשיפה של הארגון להפרות בתחום דיני העבודה, הן ביחס לעובדי הארגון השכירים והן ביחס לעובדי קבלן, עובדים זרים, עובדים על פי חשבונית ועוד.

 

 • סקר ציות ענפי
  בוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS)  של BDO Consulting Group מציעה מכלול שירותים לצורך בחינת המצב הקיים בארגון והערכת מידת עמידתו בדרישות הרגולציה השונות, לרבות:
  • ביצוע סקר סיכוני ציות בארגון שמטרתו להעריך את מידת החשיפה להפרות מצד הארגון.
  • סיוע להנהלה ולדירקטוריון במיסוד ערוצי פיקוח, בקרה ודיווח שיבטיחו עמידה בהוראות הרגולציה הנוגעות לממשל התאגידי ולסדרי העבודה של מוסדות החובה בארגון.
  • בדיקה בלתי תלויה של איכות עבודת פונקציית הציות/האכיפה בארגון (מינויו, כתב המנדט, איכות ושלמות תוכנית הציות, פעילותו, עמידתו בדרישות הרגולציה, טיפול ההנהלה והדירקטוריון בדיווחיו ועוד).

מומחיותנו וניסיון הצוות המקצועי מאפשרים לנו לבצע סקר ציות ענפי בכלל מגזרי המשק ובפרט במגזרים הבאים: