שירותים במענה לדרישות הרגולציה

להלן רשימת השירותים של פורום החברות הציבוריות של BDO במענה לדרישות רגולציה ובהתאמה לדרישות הרגולטוריות הייחודיות בכל בורסה:
 

יישום SOX לראשונה או יישום SOX שוטף (סוקס אמריקאי וישראלי, SOX-IT):

ביצוע וניהול פרויקטי SOX – ליווי ארגונים ביישום סעיף 302 ו- 404 בחוק Sarbanes Oxlay וI-SOX  לבדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.

SOX IT – ייעוץ ובחינת עמידת הארגון בהוראות  SOX404בתחום מערכות המידע, תוך התמחות בהכנת יחידות הטכנולוגיה לציות לדרישות וכן בביצוע מבדקים פנימיים עבור ההנהלה.

ייעול תהליכים עסקיים ושיפור ביצועים – ניתוח תהליכים, סיכונים ובקרות בארגון, איתור נקודות תורפה וסיוע בבניית תכנית לשיפור מערך הבקרה ויישומה.

ליווי ביישום חוק האריזות - סיוע ליצרנים ויבואנים בעריכת הדוחות הנדרשים לדיווח וכן בביקורת ומתן חוות דעת, כנדרש בחוק.

 

ניסיוננו הרב בתחום יישום דרישות ה-SOX, לצד בקיאות בהיבטי הממשל התאגידי מלמד כי, מיצוי הפוטנציאל הטמון בתהליך של הכנת חברות לעמידה בדרישות אלה, מייעל את פעילותה ומקדם אותה לעבר מטרותיה העסקיות.

 

ממשל תאגידי וכתיבת נהלים:

הטמעת קוד הממשל התאגידי - סיוע ביישום אפקטיבי של עקרונות הממשל התאגידי ושיפור יכולת הארגון להשתלב בסביבה הרגולטורית המורכבת בה הוא פועל.

הערכת אפקטיביות עבודת הדירקטוריון וועדותיו - במסגרתה נבחנים, בין היתר, תהליכי עבודה וקבלת החלטות, תחומי אחריות, כישורים ומערכת היחסים בין האורגנים השונים בחברה.

כתיבת נהלים היוצרים ומקדמים תרבות ציות לדין - עדכון נהלים קיימים, תוך שמירה על אחידות בתהליכי העבודה וציות לחוקים והתקנות הרלוונטיים לפעילות החברה.

 

הטמעת מדיניות תגמול בכירים:

סקרי שכר השוואתיים (Benchmark) - בחינת סבירות רכיבי השכר ביחס לחברות ענף הפעילות.

סקר מנגנוני תגמול וקביעת מדדי ביצוע (KPI) - בחינת מנגנוני התגמול המקובלים בחברות ענף הפעילות, וקביעת מדדי ביצוע המבוססים על יעדיה העסקיים של החברה (איכותיים וכמותיים) והאסטרטגיה שלה.

בניית מודל תגמול הוני והערכת שווי הענקה הונית לנושאי משרה בחברה.

בניית מדיניות תגמול – בניית מדיניות תגמול ועדכונה מעת לעת, תוך מתן דגש על התאמתה לחזון ויעדי החברה.

ליווי תהליך אישור מדיניות התגמול - ליווי החברה במשא ומתן ובתהליך אישור המדיניות בוועדת התגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית מול משקיעים מוסדיים ופרטיים.

חוות דעת לנאותות וסבירות מודל התגמול של נושאי המשרה בחברה וכן על הענקות הוניות.

 

אנחנו ב-BDO מאמינים, כי תגמול בכירים אשר מתוכנן ומבוצע כראוי, מהווה כלי רב עצמה לתמרוץ מנהלים ולשיפור ביצועי החברה, תוך שמירה על איזון בין האינטרסים של כלל בעלי העניין.

 

שירותי ביקורת פנימית וסקרי סיכונים:

ביקורת פנימית היא פעילות המתבצעת על ידנו במטרה לבחון את התנהלות היחידות השונות ובמטרה להציע דרכים לשיפור איכות התפעול, הניהול והביצוע של התהליכים השונים ולניצול יעיל של משאבי הארגון.

הביקורת הפנימית נועדה גם להוות כלי בידי מנהלי הארגון לניהול הסיכונים ולשיפור הבקרות הניהוליות בכדי לצמצם את הסיכונים הללו. ניתוח הסיכונים והצעת הבקרות הניהוליות המתאימות נועדו להבטיח קידום מועיל, יעיל ומוסרי של יעדי הארגון ולשמור על כספו ורכושו.

 

שירותי הביקורת הפנימית המוצעים על ידנו יבוצעו במטרה לבחון ולהעריך את פעולות החברה על יחידותיה במגמה לקבוע האם, בין היתר:

 • המטרות, היעדים והמדיניות שהוגדרו על ידי החברה או על ידי צד שלישי בגין החברה מושגים באפקטיביות
 • הפעילויות נעשות על פי כללי ניהול ומנהל תקין, תוך הקפדה על הוראות החוק והמסגרת הנורמטיבית הרלוונטית
 • השימוש במשאבים (כספים, נכסים, הון אנושי וכו'), שמירתם וניצולם הוא חסכוני ויעיל
 • הפעילויות מוגדרות בנהלים מתאימים ומיושמות במלואן, בהתאם לחוקים ולהוראות אחרות שנושאי תפקידים מחויבים להם
 • החשיפות לסיכונים בפעילויות מזוהים ומנוהלים באופן מושכל במטרה למזער את הנזק הפוטנציאלי.

 

ניסיוננו מלמד כי בחינה מקצועית ומעמיקה כאמור של פעילויות היחידות המבוקרות בארגון על ידי מבקר פנימי אובייקטיבי ובלתי תלוי תורמת לארגון ולהנהלתו להניע בחינה של דפוסי חשיבה ועשייה חדשים באשר לביצוע המדיניות וקיום ההחלטות שקיבלו ולהצביע על מה שראוי לעשות מכאן ולהבא. 

 

אכיפה מנהלית:

בפברואר 2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), (התשע"א) 2011, המכונה "חוק אכיפה מנהלית" אשר מהווה תיקון למספר חוקים, שבעיקרם חוק ניירות ערך.

החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות, וביניהם:

 1. קנסות לתאגיד בסך של עד 5 מיליון ש"ח ועל נושאי משרה כבעל שליטה, מנכ"ל, דירקטור, מנהלים ועובדים של עד 1 מיליון ש"ח
 2. הרחקה מעיסוק כנושא משרה בכירה
 3. ביטול או התלייה של רישיון, אישור או היתר
 4. הוראה על פעולות לתיקון ההפרה והפקדת עירבון לשם כך
 5. תשלום לנפגעי ההפרה

 

כמו כן, החוק מטיל על מנכ"ל החברה חובת פיקוח ונקיטת כל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע הפרה בידי החברה או בידי עובד שלה. בשל כך, במידה ובוצעה הפרה, ניתן להטיל על המנכ"ל עונשים אף ללא האשמה ישירה שלו.

עפ"י רשות ניירות ערך, יישומה בפועל של תכנית אכיפה יעילה על ידי התאגיד, ייזקף בידי הרשות לזכות התאגיד, או יחידים בו, ביחס להפעלת סמכויותיה האכיפתיות.

 • זיהוי הפרות אפשריות לצורך מניעתן, ככל שניתן
 • מזעור נזקים של הפרות שאירעו
 • הגנה על נושאי משרה ובייחוד על המנכ"ל באחריותו הנגזרת וכן על הדירקטוריון כגורם מפקח
 • מיסוד תהליכי עבודה מבוקרים למניעת הפרות לרבות תהליכי דיווח על ידי חברות הבנות לחברת האם
 • הטמעת נהלי עבודה
 • הבהרת עקרונות הארגון, בהתייחס לשילוב מטרותיו העסקיות עם החוק
 • קביעת סנקציות ואמצעי אכיפה פנימיים על מפרים בארגון
 • קביעת תכנית הדרכות בקרב עובדי הארגון

 

סקר ציות:

 • ארגון ותיחום הסקר (שיטות עבודה, לוחות זמנים וכו')
 • כתיבת תכנית בדיקות לכל סעיף מתוך הוראות הדין הנכלל בסקר
 • ביצוע בדיקות, הכולל תיעוד מלא של חומרים מבססים
 • עריכת ראיונות לאנשי מפתח בחברה
 • ריכוז וניתוח ממצאי הסקר ודיווח להנהלת החברה
 • במסגרת סקר ציות ותוכנית אכיפה פנימית החברה נדרשת, בין היתר, לעדכן נהלים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית אכיפה פנימית בחברה

 

ביקורת חקירתית וסקרי מעילות והונאות

 • חקירת אירועים שקרו וחשדות לאי סדרים
 • כימות נזקים
 • בניית ומיסוד תכנית ANTI FRAUD
 • ביצוע תשאולים לעובדים
 • בדיקות מעמיקות על צדדי ג'
 • בדיקות סמויות
 • הערכת סיכוני מעילות או הונאות
 • גיבוש פתרונות להקטנת פוטנציאל המעילות/ההונאות בנכסים
 • הגדלת השקיפות של הדיווח הכספי
 • הגדלת אמון המשקיעים
 • גידול / השבת המוניטין לארגון

 

אחריות תאגידית, דוחות ESG ומדידת אימפקט

 • בדיקת נאותות וניתוח היבטי ESG בהשקעות קיימות או פוטנציאליות - ליווי וסיוע בזיהוי סיכונים והזדמנויות חברתיים וסביבתיים בפעילותה העסקית ובהשקעות הקיימות והפוטנציאליות ואיתור הזדמנויות השקעה אשר לצד תועלתן הכלכלית, ישנה גם תועלת חברתית ו\או סביבתית;
 • מיפוי פערים וליווי מענה לאנליזות המשקיעים -  גופים רבים עוסקים כיום בסקירות ESG והמענה להם מצריך משאבים רבים וקשב ארגוני מצד החברה הנסקרת. נוסף על כך, סקירות ESG הן לרוב מקיפות ומעמיקות ביותר ועל כן מספקות עבור החברה הנסקרת תמונת מצב טובה של הביצועים והפערים בתחום.  אנחנו מסייעים בתיעדוף המענה לגופי האנליזה, ביצירת תשתית לאיסוף מידע ונתונים, במענה בפועל לגופי האנליזה, בתיעדוף כללי של גופי האנליזה אשר הקשר עמם יהווה את הערך הרב ביותר עבור הלקוח וסיוע בחיזוק ותחזוקה שוטפת של הדיאלוג
 • בניית תכניות עבודה כמענה לפערים המתקבלים מגופי האנליזה והטמעת מהלכים אשר ישפרו את ביצועי החברה וכפועל יוצא מכך את מיקומה בדירוגים

 

לפרטים נוספים:

ליטל פז, MBA, פורום החברות הציבוריות: Litalp@bdo.co.il, 050-8639308, לינקדאין: LITAL PAZ

דנה גוטסמן ארליך

דנה גוטסמן ארליך

שותפה, מנהלת קבוצת סיכונים ופורנזיק, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$