This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

גילוי דעת מקצועי: שיקולי דעת לגבי מהותיות

31 אוקטובר 2017

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

ביום 14 בספטמבר 2017 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) גילוי דעת מקצועי בנושא שיקולי דעת לגבי מהותיות1 הפרסום נועד לעודד ישויות לעשות שימוש בשיקול דעת ביישום דרישות ה-IFRS במקום ליישמם בגישת "צ'קליסט", במטרה להפוך את הדוחות הכספיים לכלי שימושי עבור המשתמשים מאשר מסמך ציות לדרישות רגולטוריות.

לעיקרון המהותיות חשיבות רבה בהכנת דוחות כספיים, כיוון שהוא מסייע לישויות להחליט איזה מידע לכלול בדוחות שלהן. גילוי הדעת המקצועי מספק הנחיות לישויות בדבר הפעלת שיקולי דעת לגבי מהותיות בעת הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה-IFRS, וכוונת ה‑IASB בפרסומו היא לקדם שינוי התנהגותי באופן שבו חברות מכינות את הדוחות הכספיים שלהן ולעודד שימוש רחב יותר בשיקול דעת.

גילוי הדעת המקצועי כולל ארבעה חלקים:

  • מאפיינים כלליים של מהותיות.
  • קשרי הגומלין עם חוקים ורגולציה מקומיים.
  • הצגה של תהליך בעל ארבעה שלבים להפעלת שיקולי דעת לגבי מהותיות בעת הכנת הדוחות הכספיים ("תהליך המהותיות").
  • הנחיות בנושאים ספציפיים: מידע לגבי תקופות קודמות; טעויות; אמות מידה פיננסיות; דיווח לתקופות ביניים.

לאורך אותם חלקים, גילוי הדעת המקצועי כולל כמעט 20 דוגמאות להמחשת יישום שיקולי דעת לגבי מהותיות במצבים שונים.

גילוי דעת מקצועי (IFRS Practice Statement) אינו תקן דיווח כספי בינלאומי, ועל כן אינו מחייב.

 

 


IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements.