This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 - רשות ניירות ערך

02 מאי 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

2.1 רשות ניירות ערך - החלטות בנושאים חשבונאיים

החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך

עדכון החלטת אכיפה חשבונאית 11-2: יישום שיטת השווי המאזני (שיטת השכבות), בעקבות תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS) השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

ב-14 במרץ 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך עדכון החלטת אכיפה חשבונאית 11-2: יישום שיטת השווי המאזני (שיטת השכבות), בעקבות תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS) השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (עדכון להחלטה 11-2), שתחילתו מיום 1 בינואר 2019. התיקון ל-IAS 28 קבע כי יש לטפל בזכויות נוספות, פרט למניות, בחברה מוחזקת בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים ומשכך ביטלה הרשות לניירות ערך את מנגנון ירידת הערך שקבעה לזכויות אלו בהתאם לשיטת השכבות ועדכנה את החלטה 11-2 בנושא. 

למידע נוסף: לחץ כאן

 

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

לא פורסמו ברבעון זה פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך.

 

2.2 רשות ניירות ערך - נושאים נוספים

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד ("דוח סולו")

כיום נדרשות חברות לגילוי אודות מידע כספי נפרד (דוח סולו) בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (התקנות). הרשות לניירות ערך מייחסת חשיבות ניכרת למידע הכספי הנפרד. כפי שדיווחנו במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2018 במטרה לאזן בין החשיבות שמיוחסת לפרסום מידע כספי נפרד לעלויות הכרוכות בהכנתו, ולאור היתרונות והחסרונות של מודלים שונים לדיווח נערכה ברשות לניירות ערך בשנים האחרונות בחינה מעמיקה של כללי הגילוי בנושא המידע הכספי הנפרד. כפועל יוצא של בחינה זו פרסמה הרשות לניירות ערך ב-7 באפריל 2019 הצעה להערות הציבור לתיקון התקנות לעניין הוראות גילוי  אלו. מטרתן להקל על תאגידים מדווחים במספר היבטים (כמו תדירות ופטורים לפי מאפייני פעילות וחשיפת משקיעים לחוב של התאגיד). יודגש כי יתכן שהתיקונים המוצעים לא יאושרו כפי שמוצע ו/או לא יספיקו לעבור את הליך החקיקה הנדרש במהלך 2019.

 עיקרי התיקונים המוצעים בתקנות:

  1. תדירות הדיווח על מידע כספי נפרד: חברות שהנפיקו אגרות חוב ימשיכו לספק מידע כספי נפרד בכל רבעון, לעומת תאגידים שהנפיקו מניות בלבד שיחויבו לספק מידע כספי נפרד אחת לשנה.
  2. מבחן הפטור מפרסום דוח סולו: נכון להיום בהיעדר מבחן פורמלי בתקנות המאפשר קבלת פטור מפרסום דוח סולו, פטור מפרסום הדוח ניתן רק כמענה לפניה לרשות לניירות ערך אשר הפעילה לצורך כך מבחן זניחות (זניחות היקפי פעילות החברה ביחס לדוח המאוחד או זניחות תוספת המידע בין דוח כספי סולו לדוח כספי מאוחד). במסגרת התיקון מוצע מבחן חוסר מהותיות לפרסום הדוח, הצפוי להרחיב את היקף הפטור וליצור וודאות בנושא.
  3. פטור מלא לתאגיד קטן: מוצע לאפשר לתאגידים קטנים, כהגדרתם בתקנות שלא להגיש דוחות סולו (הפטור לתאגיד קטן לא צפוי לכלול תאגידים קטנים שהנפיקו אגרות חוב).
  4. תנתן לחברות האפשרות לפרסום סולו מטה מורחב, למקרים בהם לחברה האם החזקה בחברות בנות ללא פעילות וללא מגבלות להעברת משאבים.
  5. הקלות במדידת עסקאות בין-חברתיות שמטרתן להגדיל את הפשטות והאחידות בדיווח.
  6. דוגמה לגילוי אודות "מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקאות המהותיות הקיימים בין התאגיד לחברות המוחזקות שלו".

מועד אחרון לתגובות: 22 במאי 2019

לנוסח התיקון לתקנות המוצע: לחץ כאן

 

עדכון עמדה משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

ב-26 במרץ 2019 פרסם סגל הרשות עדכון לעמדה משפטית 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים (העדכון). העדכון מבהיר כי חברה רשאית לפרסם דיווח הכולל נתונים כספיים שאינו דוח כספי מלא או דיווח מקדים (למשל, פרסום אזהרת רווח), טרם פרסום הדוח הכספי "דיווח מקדים אחר" במידה והיא סבורה שמדובר במידע מהותי וכל עוד בפרסומו לא יהא בכדי להטעות את ציבור המשקיעים. 

למידע נוסף: לחץ כאן

 

תשקיף מדיניות השקעות ותשקיף רכש ייעודי – הצעה לתיקון חוק ניירות ערך

ב-10 במרץ 2019 פרסמה רשות ניירות ערך הצעה לתיקון חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (ההצעה). ההצעה פורסמה בכדי להתמודד עם מודל גיוס כספים על פיו מונפקים, על ידי שותפויות חסרות פעילות עסקית או נכסים, ניירות ערך לא סחירים לציבור תוך מתן התחייבות למשקיעים להשקיע את הכספים על בסיס מדיניות השקעות מוגדרת ומבלי שנקבע במועד ההנפקה שימוש ייעודי לכספי ההנפקה ("תשקיפי מדיניות השקעות"). בהתאם להצעה, בכדי לאפשר הנפקה כאמור תהה הרשות לניירות ערך  רשאית לקבוע תנאים בין היתר בנוגע לאופן ההחזקה של כספי המשקיעים לרבות החזר כספי השקעה, סוגי ניירות הערך המוצעים, שיעור ההשתתפות של בעלי עניין ומשקיעים בהצעה וכן של אופן השיווק וההפצה של ניירות הערך.

מועד אחרון לתגובות היה: 23 באפריל 2019

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור - דוח סופי

ב-6 למרץ 2019 הגישה הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור ("הוועדה") את הדוח הסופי ליושבת ראש רשות ניירות ערך. הוועדה הוקמה בספטמבר 2017 ודוח הביניים שלה פורסם במרץ 2018 להערות הציבור. תפקידה העיקרי היה לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על הצעות והנפקות לציבור בישראל המבוססות על רישום מבוזר (distributed ledger) ולהמליץ על מתווה מדיניות רגולטורית ביחס אליהם. לדעת הוועדה למידה של התחום על מאפייניו הייחודיים תתאפשר רק עם יתקיים שיתוף פעולה מתמשך ורציף בין הרשות לגורמים בתעשייה, כמו כן הוועדה סבורה כי יש לבחון את פעילותם של מיזמים הפונים לרשות לניירות ערך לצורך ביצוע הנפקת נכסים קריפטוגרפיים באופן פתוח ובטווח זמן קצר ככל שניתן, תוך אימוץ פרשנות שמכירה בחשיבות אימוץ חדשנות טכנולוגית בשוק ההון, לצד הגנת המשקיעים בשוק ההון.

לדוח הוועדה: לחץ כאן
להודעת הרשות לניירות ערך אודות עיקרי המלצות הוועדה: לחץ כאן

 

הודעה לחברות על המועד הצפוי לפרסום הדוחות הכספיים

ב-4 במרץ 2019 הצטרפה הרשות לניירות ערך לפנייה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב לתאגידים שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה, בקריאה לאמץ את הנוהג על פיו יודיעו התאגידים מראש לציבור המשקיעים על המועד הצפוי לפרסום הדוחות הכספיים על ידם, זאת על אף שהודעה זו אינה מחויבת על פי דין.

לפניית הרשות לניירות ערך: לחץ כאן

 

פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

ב-4 במרץ 2019 פרסם סגל הרשות מספר פניות מקדמיות בנושאים משפטיים שונים.

לפניות המקדמיות: לחץ כאן

 

עמדה משפטית מספר 101-22: החזקה במניות שנעשו בהן עסקאות החלף

ב-28 בפברואר 2019 פרסם סגל הרשות את עמדה משפטית מספר 101-22: החזקה במניות שנעשו בהן עסקאות החלף (העמדה) על פיה במהלך התקופה בה מתקיימת עסקת החלף יש לראות בכל אחד מהצדדים בעסקה "כמחזיקים" וכ"מחזיקים יחד" במניות נושא עסקת החלף כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לאור ההשלכות האפשריות של העמדה על היבטי הדיווח באשר לאחזקות בעלי עניין ובעלי שליטה בחברה שמניותיה הינם נושא לעסקת החלף וכן לעניין עמידת חברה כאמור בכללי הבורסה בהקשר של החזקות ציבור מינימליות לשם כניסה או יציאה ממדדי הבורסה ומרשימת השימור, סגל הרשות קבע כי תחילתה של העמדה תהא ממועד פרסומה.

לעמדה משפטית מספר 101-22: לחץ כאן

 

התכנית האסטרטגית של הרשות לניירות ערך לשנים הקרובות

ב-25 בפברואר 2019 פרסמה יושבת ראש הרשות לניירות ערך ענת גואטה את עיקרי התוכנית האסטרטגית של הרשות לניירות ערך לשנים הקרובות.

למידע נוסף: לחץ כאן

 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.