מאמרים:

פרסומים ועדכונים של רשת BDO לשנת 2020

19 ינואר 2021

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

פרק זה כולל את כל העדכונים, הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2020.

לרשת BDO אתר אשר כולל הדרכות מכוונות ומעודכנות, פרסומים שונים ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

האתר אשר כולל אפשרויות חיפוש נרחבות ואשר הותאם לשימוש גם באמצעות מכשירים ניידים, מאפשר ללקוחותינו רמות שונות של התעדכנות בחדשות התקינה הבינלאומית ושל העמקה במורכבות התקינה הבינלאומית בהתאם לצורכיהם: פרסומי IFRS AT A Glance אשר בהם סוקרת רשת BDO כל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור" ומתמצתת אותם למספר בודד של עמודים, הדרכות ופרסומי "עומק" לתקנים המורכבים כדוגמת תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות ותקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, חוזרי IFR Bulletins אשר מתמקדים בהתפתחויות אחרונות בדיווח כספי בינלאומי וניתוח של סוגיות חשבונאיות שעשויות להיות רלוונטיות ללקוחותינו כדוגמת השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי של מחכירים. המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

להלן הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2020 אשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו:

 

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של רשת BDO

כמו בכל שנה גם השנה פרסמה רשת BDO את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של הרשת: IFRS Illustrative Financial Statements (December 2020). הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של רשת BDO לשנת 2020 כוללים, בין היתר, התייחסות ליישום לראשונה של תקנים, פרשנויות והתיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף לראשונה בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 וכן התייחסות לגילוי הנדרש לאור פרסום התיקון ל-IFRS 16 חכירות - הטיפול החשבונאי בוויתור (concession) בדמי שכירות הקשור למגפת הקורונה.

 

דוגמאות להשלכות משבר הקורונה על הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020

מאחר ולמשבר הקורונה עשויות להיות השלכות נרחבות ושונות, בין היתר, גם ביחס לגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים של חברות ליום 31 בדצמבר 2020, פרסמה רשת BDO את IFRS Illustrative Disclosures - COVID-19 Supplement (December 2020). זהו חוזר אשר מטרתו לסייע בבחינת השפעות משבר הקורונה על החברה בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

החוזר כולל התייחסות להשלכות השונות שעשויות להיות למשבר על הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים. החוזר מורכב משני חלקים עיקריים. בחלקו הראשון ניתן למצוא צ'קליסט אשר בוחן את הנושאים בדיווח הכספי אשר עשויים להיות מושפעים ממשבר הקורונה. מטרתו לסייע לעורך הדוחות הכספיים בזיהוי הגילויים שנדרש להוסיף או לשנות לאור המשבר. החלק השני של החוזר כולל דוגמאות לחלק מהגילויים הנדרשים שזוהו בחלקו הראשון.

 

IFRB 2021/1 - סיכום פעילות ה-IASB וה-IFRIC בשנת 2020

פורסם החוזר הראשון של רשת BDO לשנת 2021: IFRB 2021/1 - 31 December 2020 Year-end IFRS Update. בחוזר זה מסכמת רשת BDO ממעוף הציפור את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר התנהלו במהלך שנת 2020.

החוזר כולל בנוסף סקירה קצרה של השינויים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר צפויים להיכנס לתוקף בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 ודיווחים הכספיים הבאים.

 

US GAAP-IFRS Comparison Series - פרסום ראשון בסדרת חוזרים חדשה שמטרתה השוואה בין התקינות

לאחרונה פרסמה רשת BDO את הפרסום הראשון בסדרה חדשה של חוזרים: US GAAP-IFRS Comparison Series. הסדרה החדשה עתידה לדון בהבדלים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית לתקינה האמריקאית (US GAAP) במגוון נושאים. כל חוזר בסדרה יתמקד בניתוח של ההבדלים בין ההוראות החשבונאיות של התקינות בנושא מסוים.

החוזר הראשון בסדרה, US GAAP-IFRS Comparison Impairment of Goodwill, Tangible and Intangible Assets, דן בהבדלים בין המודל של התקינה הבינלאומית לבחינת ירידת ערך של מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר למודל של התקינה האמריקאית לבחינת ירידת ערך של נכסים כאמור.

 

פרסום גרסה מעודכנת שלIFRS At a Glance  ליום ה-31 בדצמבר2020  

בפעם השנייה השנה פרסמה רשת BDO פרסמה גרסה מעודכנת של הפרסום IFRS AT A Glance. בפרסום IFRS AT A Glance סוקרת רשת BDO כל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור" ומתמצתת אותם לעמוד אחד או בתקנים המורכבים, למספר בודד של עמודים. הפרסום מאפשר גם למי שאינו עוסק בתקינה בינלאומית במרבית זמנו או מכיר את התקנים והפרשנויות במלואם להתוודע לעיקרי התקינה הבינלאומית ולכן מיועד לא רק לרואי חשבון. הפרסום, אשר עודכן גם באמצעות המחלקה המקצועית של משרדנו, כולל את כל השינויים והתיקונים שפורסמו עד ל-31 בדצמבר 2020. ניתן לגשת אל הפרסום במלואו (לחץ כאן) או לגשת ישירות לפרסום אודות כל תקן ופרשנות, המפורסמים בנפרד באתר של BDO GLOBAL (לחץ כאן).

 

כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2020

להלן מסמך אשר מרכז את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2020. המסמך כולל קישורים ומידע נוסף אודות  הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2020, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים.

המסמך כולל בנוסף קישורים לכלל מכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר הובאו בפניה במהלך השנה לדיון.

 

למסמך אשר מרכז את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לשנת 2020 : לחץ כאן

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחץ כאן.

 

 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.