מאמרים:

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - שנת 2021

13 פברואר 2022

פרח פטל, המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021.

מאחר ופרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2021 בכללותה, בפרסום זה ניתן למצוא גם הפניות למידע אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021 ואשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021.

1. פרסומים בנושאים חשבונאיים 

החלטת אכיפה חשבונאית 21-1: גילוי כמותי ואיכותי אודות סיכון אשראי של חברה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים

מידע בדבר החלטת אכיפה חשבונאית 21-1 אשר דנה בגילוי הכמותי והאיכותי אשר חברה נדרשת לספק בדיווחיה הכספיים אודות סיכון האשראי שלה (ההחלטה) הובא בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021. למידע נוסף: לחצו כאן.

 

2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

כנס תאגידים ה-11 של רשות ניירות ערך

ביום 22 בדצמבר 2021 התקיים כנס התאגידים ה-11 של רשות ניירות ערך (הכנס). הכנס נערך בסימן גל ההנפקות שחווה שוק ההון בישראל במסגרתו כמאה תאגידים חדשים הצטרפו לאחרונה לבורסה. במסגרת הכנס העלה סגל הרשות סוגיות שונות אשר התייחסו הן להיבטי גילוי, דיווח וממשל תאגידי והן להיבטים שונים אשר קשורים לחשבונאות ולדיווח הכספי.

לנאום יו"ר רשות ניירות ערך בכנס: לחצו כאן.

לנאום מנהלת מחלקת תאגידים בכנס: לחצו כאן.

לסדר היום של הכנס ולהרצאות הכנס: לחצו כאן.

דיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL - השקת תהליך הרישום לדיווח הוולנטרי

בניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2019 עדכנו כי הרשות לניירות ערך החלה את השלב הראשון במעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL (המסמך). בדצמבר 2021 פרסמה הרשות לניירות ערך כי לאור התקדמותה בתהליך היא החלה בהשקה של תהליך הרישום לדיווח הוולנטרי (העדכון). בשלב זה תבחר הרשות לניירות ערך באמצעות הגרלה 30 חברות אשר יחלו בביצוע הדיווח בסיוע מיוחד של הרשות לניירות ערך. ההרשמה להשתתפות בדיווח הוולנטרי הסתיימה ב-15 בינואר 2022.

טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת ואשר מתורגמות למרבית השפות המוכרות בעולם. סגל רשות ניירות ערך סבור שהשימוש בדיווח במתכונת iXBRL ינגיש את הדיווח הכספי למשקיעים זרים ויסייע למשקיעים בביצוע ניתוחים והשוואות לצורך קבלת החלטות המתבססות על הדיווח הכספי.

דיווח במתכונת iXBRL דורש הערכות מוקדמת והקצאת משאבים מתאימים שכן במסגרת המעבר לדיווח במתכונת iXBRL ידרשו תאגידים לדווח את הדוחות הכספיים שלהם באופן מובנה, כאשר פרקים שונים בדוח יתויגו ברמות שונות של פירוט. יצוין כי סגל הרשות לניירות ערך הבהיר כי בשלב הראשון של התהליך חברות תידרשנה לתייג רק את הדוחות הכספיים הראשיים (ללא הביאורים).

בהקשר זה יודגש כי דיווח במתכונת iXBRL יהפוך למחייב רק לאחר שהחקיקה הרלוונטית בנושא תותקן. בכוונת סגל הרשות לפעול לקידום הליכי חקיקה שיאפשרו להחיל באופן מנדטורי דיווח הנסמך על טכנולוגיית iXBRL עבור תקופות פיסקליות המתחילות בינואר 2023. הדיווח באמצעות iXBRL הוא מנדטורי כבר היום בארה"ב ובחלק ממדינות אירופה.

כחלק מתהליך הרישום לדיווח הוולנטרי קיימה הרשות לניירות ערך ב-9 בינואר 2022 וובינר בנושא המעבר לדיווח במתכונת iXBRL. לוובינר ולמידע נוסף אודות דיווח במתכונת iXBRL: לחצו כאן.

כללי התנהגות מוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice)

בניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2021 עדכנו כי הרשות לניירות ערך פרסמה מסמך היוועצות להערות הציבור בנושא כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) (מסמך ההיוועצות). ב-20 באוקטובר 2021 השלימה הרשות לניירות ערך את תהליך בחינת הערות הציבור בהקשר למסמך ההיוועצות ופרסמה את נוסח המסמך הסופי: כללי התנהגות מוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) (המסמך). מטרת המסמך לקדם את איכות הביקורת על הדוחות הכספיים אשר מבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר ולפיכך המסמך כולל המלצות לכללי התנהגות בנושאים שונים אשר יכולים לתמוך בקידום איכות הביקורת.  כללי ההתנהגות במסמך מוצעים בפרט לדירקטורים אשר חברים בוועדת הביקורת ו/או בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

פרסומי הרשות לניירות ערך שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021

להלן פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021:

 • דוח ריכוז ממצאים בנושא התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות
 • דוח ריכוז ממצאים בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
 • כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) - פרסום מסמך היוועצות לציבור
 • הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפים של חברות ושותפויות), התשע"ח-2017

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021:

 • מדריך הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך אודות תהליך הנפקה ראשונה בישראל
 • הודעות הרשות לניירות ערך בנושא המועדים להגשת תשקיפים וסדרי הטיפול בהם
 • הצעה לתיקון תקנון הבורסה - התאמת הדרישות ברישום למסחר של שותפויות מחקר ופיתוח לצורך שכלול מנגנוני ההגנה על ציבור המשקיעים (המועד האחרון לקבלת הערות הציבור בנושא הסתיים)

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.

 

3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת לבכם

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - שאלות ותשובות ופניות מקדמיות

סגל הרשות מפרסם מעת לעת שאלות ותשובות אשר משקפות את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים שונים.

במהלך חודש אוקטובר 2021 וחודש ינואר 2022 פורסמו שאלות ותשובות נוספות אשר משקפות את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים שונים. שאלות ותשובות אלו דנות בנושאים המשפטיים הבאים: הצעה לציבור; תשקיפים; דוחות תקופתיים ורבעוניים ודוח דירקטוריון; דירוג; דיווחים מיידיים ומערכת מגנא; בעלי שליטה, בעלי עניין ובעלי מניות; הצעות פרטיות.

לשאלות ותשובות של הרשות לניירות ערך: לחצו כאן.

כמו כן באוגוסט 2021 פורסמו על ידי סגל הרשות לניירות ערך פניות מקדמיות בנושאים המשפטיים אשר עוסקים בתחומים הבאים: תשקיפים, הצעה לציבור; נושאי משרה וממשל תאגידי; ודוחות תקופתיים ומידיים ומערכת מגנא. לפניות מקדמיות של הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים: לחצו כאן.

הצעה להרחבה תזכיר חוק ייעול אסדרה בניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020

ב-6 בינואר 2022 פורסמה הצעה להרחבה תזכיר חוק ייעול אסדרה בניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (ההצעה). ההצעה דנה בין היתר בסמכויות הרשות לניירות ערך. כך למשל, במסגרת התיקונים המוצעים לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968,  דנה ההצעה באפשרות להסמיך את הרשות לניירות ערך לקבוע הוראות בעניין הפרטים שיש לכלול בדוח הדירקטוריון, באופן עריכתו וצורתו, וכן בדבר הממשל התאגידי, לרבות פרטים לגבי בעלי עניין ונושאי משרה בתאגיד. ההצעה פתוחה להערות הציבור עד ליום ה-20 בפברואר 2022.

פרסומי הרשות לניירות ערך שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021

להלן מספר פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן בחרנו להביאם בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

 • עמדת סגל משפטית מספר 43-103: שיווק הנפקה וקבלת הזמנות ממשקיעים מתוחכמים בהנפקה לציבור על פי תשקיף - פורסם במסגרת הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021: לחצו כאן.

פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך אשר בחרנו להביא בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021:

 • עמדה משפטית מספר 24-101: הקשר (Engagement) בין תאגיד מדווח לבין המשקיעים בניירות הערך שלו
 • עמדה משפטית מספר 25-101: הגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי דירקטורים
 • הצעת חוק להרחבת סמכויות הרשות לניירות ערך
 • הצעה לתיקון סעיפי האחריות האזרחית של חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (המועד האחרון לקבלת הערות הציבור בנושא הסתיים)
 • גילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG - מתווה מוצע

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.