This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2019

01 ינואר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2019 אשר ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP). בנושאים הנותרים, שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)  ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד. הם אינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים ומידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. על כל תאגיד בנקאי להתאים את המופיע בדוחות לדוגמה להלן ולערוך בהם את השינויים המתחייבים, ככל שרלוונטי. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים או לשיקול דעת בדבר הצגה נאותה.

קישורים לדוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2019:

לקובץ WORD >

לקובץ PDF >

א. תוספות עיקריות בגין תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2019:

 1. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - ביום 28 במרץ 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב - הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות". בהתאם למכתב, על התאגידים הבנקאים להיערך ליישום עדכונים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בשנים האחרונות, בנושאים הפרשות להפסדי אשראי צפויים (CECL- Current Expected Credit Losses), סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מכשירים נגזרים ופעילויות גידור, וחכירות. בהתאם למכתב, התאגיד הבנקאי מיישם החל מיום 1.1.2019 ואילך, את התיקונים בנושא סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, ובנושא מכשירים נגזרים ופעילויות גידור. בנוסף, התאגיד הבנקאי נדרש לכלול גילוי כמותי על ההשפעה הצפויה של עדכון הטיפול החשבונאי בחכירות לא יאוחר מהדוח הכספי לרבעון השני של שנת 2019.
 2. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2017-08 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר חייבים - עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות. מטרת התיקון לקצר את תקופת ההפחתה של ניירות ערך התחייבותיים הניתנים לפדיון מוקדם (callable debt security) שנרכשו בפרמיה. בהתאם לתיקון, הפרמיה תופחת עד למועד הפידיון המוקדם ביותר.
 3. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2017-11 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מסוימים הכוללים מנגנוני התאמת מחיר ותיקון הוראות תחולה לגבי מכשירים פיננסיים מסוימים. התיקון משנה את הטיפול החשבונאי עבור מכשירים פיננסיים מסוימים הקשורים להון (או נגזרים משובצים) שיש להםDown-round features  וכן משנה את הוראות התחולה בנושא 480 בקודיפיקציה, הבחנה בין הון להתחייבות, לגבי מכשירים פיננסיים מסוימים.
 4. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2018-02 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר סיווג מחדש של השפעות מס מסויימות מרווח כולל אחר מצטבר, מתקן את הוראות נושא 220 בקודיפיקציה בדבר "דוח רווח והפסד- דיווח על הרווח הכולל" בהתייחס להשלכות הרפורמה במס בארה"ב.
 5. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2018-03 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפור כללי ההכרה והמדידה של מכשירים פיננסיים, הכולל תיקונים ושיפורים שנועדו להבהיר היבטים מסויימים של הנחיות שפורסמו בתיקון  2016-01.
 6. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2018-07 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפורים לטיפול החשבונאי בתשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים, אשר מרחיב את תחולת נושא 718 בקודיפיקציה, תגמול מבוסס מניות, ומכניס לתחולתו גם את הטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים, המטופל כיום בהתאם להוראות תת נושא  505-50 בקודיפיקציה, תשלומים מבוססי הון לצדדים שאינם עובדים.
 7. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2018-16 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הכללת שיעור ריבית בנקאית מאובטחת (SOFR) מדד שערי חליפין (OIS), כשיעור ריבית עוגן למטרות גידור.התיקון לנושא 815 בקודיפיקציה בדבר נגזרים וחשבונאות גידור, מאפשר שימוש בשיעור (OIS (Overnight Index Swap המבוסס על SOFR (Secured Overnight Financing Rate) כשיעור ריבית עוגן של ארה"ב למטרות חשבונאות גידור.
 8. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית – טיוטת מכתב של הפיקוח על הבנקים אגף הביקורת מיום 11.12.2019, בנושא "גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור". מכתב הפיקוח מבוסס על הנחיות הגילוי של ה- SEC בארה"ב שפורסמו ביום 12.7.2019 בנושא הפסקת שימוש בליבור. תאגיד בנקאי שיש לו חשיפה מהותית לסיכונים כתוצאה מהפסקת השימוש בליבור, יכלול את הגילוי הנדרש במכתב הפיקוח, החל מהדוחות לציבור ליום 31.12.2019 ואילך.

ב. נקודות לתשומת לב:

 1. דוחות לדוגמה אלה מבוססים, בין היתר, על טיוטות של המפקח על הבנקים אשר פורסמו עד למועד פרסום דוחות אלה וצפוי שישולבו בהוראות הדיווח לציבור. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.
 2. דוחות לדוגמה אלה כוללים, בין היתר, תיקונים לקודיפיקציה של ה-FASB בנושאים שטרם אומצו על ידי המפקח על הבנקים. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.
 3. ביאור 1(כט) תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם - ביום 28 במרץ 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב - הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות". בהתאם למכתב, על התאגידים הבנקאים להיערך ליישום עדכונים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בשנים האחרונות, בנושא הפרשות להפסדי אשראי צפויים (CECL- Current Expected ,Credit Losses), החל מיום 1.1.2022, ובנושא חכירות החל מיום 1.1.2020.בנוסף, בביאור זה נכללו תיקונים לקודיפיקציה שפורסמו ואשר טרם מיושמים בדוחות הכספיים של התאגיד בנקאי ליום 31 בדצמבר 2019.

ג. הערות טכניות:

 • לנוחיותכם, ביאורים חדשים שהתווספו, ביאורים שעודכנו, וכן שינויים שהתווספו לפורמט המפקח על הבנקים מסומנים בקו אנכי בצידו הימני של העמוד. לצד ביאורים שעודכנו בעקבות יישום לראשונה של כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב החל מיום 1 בינואר 2019, צויינה המילה [עודכן].
 • ביאור המדיניות החשבונאית אינו נכלל במתכונת של הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ולכן לא סומן בקו.
 • בנוסף להערות השוליים הקיימות במתכונת של המפקח על הבנקים, התווספו הערות המבארות ומחדדות נושאים מסוימים. הערות המתייחסות לתקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח סומנו אף הן בקו אנכי מצידו הימני של העמוד. 
 • הפניות לדרישות הגילוי-
 1. דרישות הגילוי הנובעות מדרישה ספציפית בהוראת המפקח על הבנקים- מצוין הסעיף בהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
 2. במקרה של תוספות לדרישות הגילוי של המפקח, או במקרה שדרישות הגילוי הנובעות מכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב או מתקנים בינלאומיים תואמות לאלו של המפקח, צוינו דרישות הגילוי בהתאם ל- US GAAP או ל- IFRS בלבד.
 3. במקומות בהם קיימת רק מתכונת לגילוי ללא פירוט של דרישות הגילוי בהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו - צוין מספר העמוד בהוראת המפקח המדגים דרישת גילוי זו בביאורים.