מאמרים:

דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2018

14 ינואר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2018. הדוחות הכספיים לדוגמה ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע‑2010.

הפרסום מדגים את הפרקים השונים של הדוח התקופתי לשנת 2018, כאשר בנוסף לפרק הדוחות הכספיים, מודגמים גם הפרקים בדבר מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ובדבר דוחות פרופורמה לפי תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בהתאם לצורך, נפרסם עדכונים למוצג בדוחות כספיים לדוגמה אלה. נבקשכם לעקוב אחר עדכוני המחלקה המקצועית בנושא.


קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה

לקובץ WORD - לחץ/י כאן
לקובץ PDF - לחץ/י כאן

 

להלן פירוט השינויים העיקריים בדוחות כספיים לדוגמה אלה ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2017:

יישום לראשונה של תקנים חדשים

הדוחות הכספיים לדוגמה הותאמו בשל הכניסה לתוקף של הפרסומים החשבונאיים הבאים:

תקן

נושא

הערות

IFRS 9

מכשירים פיננסיים

ראה הרחבה בהמשך

IFRS 15

הכנסות מחוזים עם לקוחות

ראה הרחבה בהמשך

תיקונים ל-IAS 40 נדל"ן להשקעה

העברות של נדל"ן להשקעה

 

IFRIC 22

עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

 

 

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

תקן החכירות IFRS 16 שחל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019

ביום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקף תקן החכירות IFRS 16 חכירות. התקן משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכרים בכך שהוא מבטל את הסיווג של חכירות על ידי החוכר כמימוניות או כתפעוליות, ובמקום זאת קובע כי חוכר יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות (למעט חריגים מצומצמים). הטיפול החשבונאי על ידי המחכירים נשאר ברובו ללא שינוי.

בחודש דצמבר 2017 פרסם סגל רשות ניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, ובחודש נובמבר 2018 פורסם עדכון להחלטה זו. בהתאם להחלטה, מקום בו השפעות היישום לראשונה של IFRS 16 צפויות להיות משמעותיות, על חברות לכלול בדוחותיהן הכספיים מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו העיקריות הצפויות ואת ההשלכות הצפויות של יישומו, כמפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום IFRS 15 ובשאלה ותשובה לעמדת הסגל שפורסמה בחודש אוגוסט 2017, בשינויים המחויבים.

לאור זאת, הרחבנו בצורה משמעותית את הגילוי בדוחות הכספיים לדוגמה להשפעה הצפויה של היישום לראשונה של פרסום חשבונאי זה (ביאור 2(מח)(1)).

תקנים חדשים שפורסמו מאז הדוח לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2017

ביאור 2(מח) לדוחות הכספיים לדוגמה עודכן לאור פרסומים חשבונאיים שפורסמו:

תקן

נושא

מועד פרסום

שיפורים שנתיים 2015–2017

  • תיקונים ל-IFRS 3 צירופי עסקים ותיקונים ל-IFRS 11 הסדרים משותפים
  • תיקונים ל-IAS 12
  • תיקונים ל-IAS 23
  • זכות שהוחזקה קודם לכן בפעילות משותפת
  • השלכות מס של תשלומים בגין מכשירים פיננסיים המסווגים כהון
  • עלויות אשראי הראויות להיוון

דצמבר 2017

תיקון ל‑IFRS 3 צירופי עסקים

הגדרת המונח עסק

אוקטובר 2018

 

הביאור אינו כולל את כל התקנים החדשים, התיקונים לתקנים והפרשנויות שטרם נכנסו לתוקף.

למידע נוסף לרבות הרשימה המלאה של הפרסומים החשבונאיים שטרם נכנסו לתוקף, ראה נספח לניוזלטר הרבעוני של המחלקה המקצועית.

יישום לראשונה של IFRS 9 מכשירים פיננסיים

IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור (הטיפול החשבונאי בהכרה ובגריעה נותר ללא שינוי).

הגילויים שניתנו להשפעת היישום לראשונה של תקן זה הובאו בדוחות הכספיים לדוגמה בעיקר בביאורי המדיניות החשבונאית, בביאור נכסים פיננסיים, בביאורי ההתחייבויות הפיננסיות, בביאור המימון, בביאור המכשירים הפיננסיים ובביאור על רווח כולל אחר (ביאורים 2(ג), (טו), (מז), ביאור 4, ביאורים 16-14, ביאור 30 וביאור 38). כמו כן, יישום התקן לראשונה השפיע על חלקים נוספים לאורכם של הדוחות כספיים לדוגמה, תשומת ליבכם להפניות המתייחסות בצידם הימני של העמודים. לאור העובדה כי הגילוי הנדרש תלוי בתנאים הייחודים של המכשיר הפיננסי וכן בהחלטות החברה בהקשר זה, מומלץ לשקול בתשומת הלב הראויה את הגילוי הנאות בנסיבות העניין.

יישום לראשונה של IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות

התקן קובע מודל אחיד להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של הכנסות מחוזים עם לקוחות, לפיו הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים, הנחיות לזיהוי חוזה עם לקוח ולקביעת מחיר העסקה, הנחיות כיצד יש להפריד את החוזה למרכיביו השונים ("מחויבויות ביצוע נפרדות"), הנחיות לאופן שבו יש לייחס את מחיר העסקה הכולל לכל מרכיב מזוהה ונפרד והנחיות לאופן ההכרה בהכנסה כאשר מקוימת מחויבות ביצוע בנקודת זמן או לאורך זמן.

הגילויים שניתנו להשפעת היישום לראשונה של תקן זה הובאו בדוחות הכספיים לדוגמה בעיקר בביאורי המדיניות החשבונאית, בביאור הלקוחות, בביאור חוזים עם לקוחות, בביאור ההכנסות (ביאורים 2(ג), (טז), (יז), (יח), (כב), (לד), (לה), (לז), (מז), ביאור 5, ביאור 6 וביאור 24). כמו כן, יישום התקן לראשונה השפיע על חלקים נוספים לאורכם של הדוחות כספיים לדוגמה, תשומת ליבכם להפניות המתייחסות בצידם הימני של העמודים. יש לבחון את דרישות הגילוי של IFRS 15 בנסיבות הייחודיות של כל חברה וחברה.

שינויים נוספים

הדוח לדוגמה כולל לראשונה ביאור מדיניות חשבונאית בדבר רכישת קבוצת נכסים שאינם מהווים עסק (ביאור 2(ח)), בהתאם לדיוני הוועדה לפרשנויות של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מנובמבר 2017.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה שתידרש.

צרו קשר עם המומחים שלנו