דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2022

 

אנו מתכבדים להגיש עבורכם עדכון לדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2022 (הדוח התקופתי המקורי פורסם ביום 6 בדצמבר 2022).

פרסום זה מדגים את הפרקים להלן של הדוח התקופתי לשנת 2022 – הפרק של דוחות כספיים הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 ("תקנות דוחות שנתיים"), הפרק של מידע כספי נפרד הערוך לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים") והפרק של דוחות פרופורמה לפי תקנה 9א לתקנות דוחות תקופתיים.

 

לקישור לדוחות הכספיים לדוגמה בקובץ PDF>>

לקישור לדוחות הכספיים לדוגמה בקובץ WORD>>

 

 

השינויים העיקריים בדוחות כספיים שנתיים לדוגמה אלה ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2021

יישום לראשונה של תקנים חדשים
הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה הותאמו בשל כניסתם לתוקף של הפרסומים החשבונאיים הבאים:

 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים – עלויות לקיום חוזה: היישום לראשונה של התיקונים בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.3.1 ו-2.28).
 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 16 רכוש קבוע – תקבולים לפני השימוש המיועד: היישום לראשונה של התיקונים בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית ובביאור הכנסות אחרות והוצאות אחרות (ביאור 2.3.2, 2.20.1 ו-31).
 • שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים – מחזור 2020-2018 – תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים: היישום לראשונה של התיקונים בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.3.3). (הביאור אינו כולל את התיקונים ל-IFRS 1 בדבר חברת בת כמאמצת לראשונה ואת התיקון ל-IAS 41 בדבר מיסוי במדידת שווי הוגן). 

ביאור 2.3 לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2022 בדבר יישום לראשונה של תקנים חדשים אינו כולל את התיקונים ל-IFRS 3 בדבר הפניה למסגרת המושגית ממאי 2020.

 

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם
הובא הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לדוגמה בשל פרסומם של התיקונים לתקנים החשבונאיים הבאים:

 • סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות והתחייבויות לא שוטפות עם אמות מידה פיננסיות – תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים.
 • התחייבות חכירה במכירה וחכירה בחזרה – תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות.

ביאור 2.48 לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2022 בדבר תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם אינו כולל את התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בדבר מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו, שפורסמו בספטמבר 2014, כיוון שמועד התחילה שלהם נדחה למועד בלתי מוגדר.

 

שינויים נוספים

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה עודכנו בהערות השוליים התייחסויות להחלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC), וכן לפרסומים רלוונטיים של רשות ניירות ערך ושל רשת BDO, לרבות פרסומים שהופצו לאחר מועד הפרסום המקורי של הדוחות הכספיים לדוגמה.

כמו כן, נוספו, וטויבו גילויים בעיקר בנושאים הבאים:

 • דוחות מאוחדים על המצב הכספי: התייחסות למזומנים – פיקדונות לשירות חוב, כסעיף נפרד בדוחות על המצב הכספי המהווים חלק מיתרות המזומנים ושווי המזומנים ומתן ביטוי לאפשרות לסיווג מזומנים ושווי מזומנים כנכסים לא שוטפים וזאת בעקבות פרסום עמדת סגל חשבונאית 99-9 הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים, שפורסמה לאחר מועד הפרסום המקורי של הדוחות הכספיים לדוגמה.
 • ביאור 2.14 – מדיניות חשבונאית – מזומנים ושווי מזומנים: התייחסות למזומנים לרבות פיקדונות לפי דרישה עם מגבלות על השימוש הנובעות מחוזה עם צד שלישי, בהתאם להחלטת סדר יום של הוועדה לפרשנויות של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ממרץ 2022.
 • ביאור 2.26.3.3 – ביאור מדיניות חשבונאית – החברה כמחכירה בחכירה תפעולית: ביטול האפשרות החלופית לפי עמדת סגל רשות ניירות ערך 19-3 לטפל במחילה של דמי שכירות שחויבו בהתאם ל-IFRS 16 וזאת בהתאם להחלטת סדר יום של הוועדה לפרשנויות של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים מספטמבר 2022. יצוין, כי לאחר הפרסום המקורי של הדוחות הכספיים לדוגמה, פרסמה הרשות עדכון לעמדת סגל זו, המבטלת את האפשרות לטיפול בוויתור בגין נכס חייבים בחכירה תפעולית בהתאם להוראות הרגילות של IFRS 16.
 • ביאור 3 – ביאור מזומנים ושווי מזומנים: גילוי לפיקדונות לפי דרישה עם מגבלות על השימוש הנובעות מחוזה עם צד שלישי, בהתאם להחלטת סדר יום של הוועדה לפרשנויות של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ממרץ 2022. בנוסף, ניתן ביטוי להשלכות מסוימות הנובעות מעמדת סגל חשבונאית 99-9 הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים שפורסמה לאחר מועד הפרסום המקורי של הדוחות הכספיים לדוגמה.
 • ביאור 23.8.1 – ביאור מסים – שיעורי המס ושינויים בשיעורי המס החלים על החברה- כללים עולמיים נגד שחיקת בסיס (GloBE) – שחיקת בסיס והעברת רווחים (BEPS): גילוי להשלכות אפשריות של טיוטת מסגרת חקיקתית למס מינימום עולמי שצפוי לשמש תחומי שיפוט מסוימים, מתוך מטרה לצמצם העברת רווח מתחום שיפוט אחד לאחר הגורמת לצמצום חבויות מס גלובליות במבנים של תאגידים, שפורסמה על ידי ה-OECD בדצמבר 2021.

  למרות ש-IAS 12 אינו מחייב באופן ספציפי מתן גילוי לשינויי מס פוטנציאליים שטרם חוקקו למעשה, חברה שפועלת בתחומי שיפוט מחוץ לישראל עשויה לשקול כרלוונטי מתן גילוי זה.
   
 • נספח ו' – השפעות עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים: נוסף נספח בדבר השפעות אפשריות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים. הנספח מציג דוגמאות הממחישות מתי בהתאם לתקני IFRS חברות נדרשות לשקול את ההשפעות של עניינים הקשורים לאקלים בעת יישום העקרונות של מספר תקנים בעריכת דוחותיה הכספיים.
 • סכומי הנכסים התחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם וביאור 2 מזומנים ושווי מזומנים בפרק ו' מידע כספי נפרד: עדכון מקביל הנובע מהעדכון בדוחות המאוחדים כמפורט לעיל.
 • דוח מאוחד פרופורמה בפרק ז: עדכון מקביל הנובע מהעדכון בדוחות המאוחדים כמפורט לעיל.

 

מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית

יש לשקול את הגילוי הנדרש, אם בכלל, על ההשפעות של אינפלציה באזורים בהם החברה פועלת, שינויים מהותיים בשערי חליפין ובשערים מצוטטים בשווקים פעילים, שינויים מהותיים בסביבת הריבית הנקבעת על ידי הבנקים המרכזים, הלחימה בין רוסיה לאוקראינה לרבות ההשפעה של כך על שוק הסחורות העולמי, שילוח וכיוצ"ב.

 

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם ל-IFRS ותקנות דוחות שנתיים. כמו כן, המידע הכספי הנפרד לדוגמה וכן דוחות כספיים פרופורמה לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של תקנות דוחות תקופתיים. ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לאור פרסומים רלוונטיים שיפורסמו לאחר מועד פרסום זה.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.


ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>