This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום שנת 2019 - תקינה אמריקאית

20 ינואר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
גל בן דוד , שותף, המחלקה המקצועית |

כמשרד הדוגל באיכות השירות והמקצועיות, אנו מצרפים בזאת ניוזלטר הדן בפרסומים המקצועיים המהותיים בשנת 2019 בתקינה האמריקאית.

הניוזלטר כולל תקצירים של הפרסומים השונים שפורסמו במהלך שנת 2019 בנושאי חשבונאות ודיווח, וכן תקצירים של פרסומים בנושאי חשבונאות ודיווח אשר פורסמו בשנים קודמות ונכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2019 בתקינה האמריקאית.
חלק מהתקנים או הפרשנויות הנכללים בניוזלטר זה עשויים להשפיע באופן מהותי על ההכרה, המדידה וההצגה בדוחות הכספיים של חברות העורכות את דוחותיהן בהתאם לתקינה האמריקאית.

הניוזלטר כולל את חוזרי המחלקה המקצועית בשנה החולפת, חוזרים של BDO U.S.A וכן סיכומים של BDO U.S.A לעבודת רשות ניירות ערך בארה"ב (להלן: ה- "SEC") בשנת 2019  ולכנס ה- AICPA מדצמבר 2019.

כמו כן, הניוזלטר כולל מדריכים  מקצועיים בנושאים שונים בחשבונאות אשר פורסמו/ עודכנו על ידי BDO U.S.A במהלך שנת 2019. מדובר במדריכים ממוקדים המסכמים את הטיפול החשבונאי בנושאים ספציפיים והסוגיות שנתקלים בגינם בפרקטיקה.

הגישה לכל חלק בניוזלטר היא על ידי כניסה ללינק של אותו נושא.

חוזרי המחלקה המקצועית בדבר עדכונים שיצאו השנה:

ASU 2019-08 – הטיפול החשבונאי במענקי תשלום מבוסס מניות המוענקים במסגרת חוזה עם לקוח

ASU 2019-10 – דחיית מועדי התחילה של תיקונים עיקריים לקודיפיקציה

ASU 2019-12  – פישוט הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה

חוזרי BDO U.S.A בדבר עדכונים שיצאו השנה:

FASB ISSUES IMPROVEMENTS TO LESSOR ACCOUNTING ASU 2019-01

FASB ISSUES TARGETED IMPROVEMENTS TO FINANCIAL INSTRUMENTS STANDARDS ASU 2019-04

FASB PROVIDES TRANSITION RELIEF TO CREDIT LOSSES STANDARD (ASC 326) ASU 2019-05

FASB ISSUES IMPROVEMENTS FOR CREDIT LOSSES STANDARD (ASC 326) - ASU 2019-11

המדריכים המקצועיים בחשבונאות שפורסמו / עודכנו השנה על ידי BDO U.S.A

 הנושא בו עוסק הפרסום

 שם הפרסום באנגלית

 מועד פרסומו/עדכונו

מכשירים פיננסיים והפסדי אשראי

הפסדי אשראי (CECL)- ASC 326

BDO KNOWS: CECL-FASB Topic 326,  Presentation and Disclosure

 ינואר 2020

הפסדי אשראי (CECL)- ASC 326

BDO KNOWS CECL: 

FASB Topic 326, Financial Instruments – Credit Losses

 נובמבר 2019

הפסדי אשראי (CECL) לא למוסדות פיננסיים ASC 326

CECL FOR NON-FINANCIAL INSTITUTIONS

 ספטמבר 2019

הטיפול החשבונאי בשינוי תנאים או ארגון מחדש של התחייבות פיננסית

BDO KNOWS: Troubled Debt Restructuring, Debt Modification and Extinguishment

 ספטמבר 2019

הטיפול החשבונאי בהנפקת מכשירים פיננסיים מורכבים שעשויים להכיל רכיבים של הון ו/או התחייבות ו/ או נגזרים

BDO's Practice Aid: COMPLEX FINANCIAL INSTRUMENTS (5th edition)

 יוני 2019 (מהדורה 5)

חכירות

מדריך קצר עם סוגיות שעלו בפרקטיקה ביישום לראשונה של ASC 842, חכירות

BDO KNOWS: Topic 842, Leases -A View from the Check-out Lane

 אוקטובר 2019

הסבר לדרישות ההצגה והגילוי של חכירות לפי ASC 842

BDO KNOWS: FASB Topic 842

Presentation and Disclosure

 מרץ 2019

נושאים נוספים

מדריך העוזר לקבוע כיצד לטפל בהסדר עם עובד המבוסס על שיתוף ברווחים- האם לפי ASC 718, תשלום מבוסס מניות או ASC 710, פיצויים- כללי

BDO KNOWS profit interests arrangements with Employees, ASC 710 or ASC 718

 יולי 2019

מדריך העוזר בבחינה האם ישות היא ישות עם זכויות משתנות (VIE) ומי צריך לאחד אותה.

BDO KNOWS: VARIABLE INTEREST ENTITIES

 אפריל 2019

 

מידע בדבר תקנים שייכנסו לתוקף ב- 1 לינואר 2020

פרסום הכולל סיכומים והפניות לחוזרים שפורסמו בעבר בדבר תקנים חדשים שייכנסו לתוקף בשנת 2020 בחלוקה לפי חברות ציבוריות (PBE) וחברות שאינן ציבוריות.

לקריאת הפרסום לחץ/י כאן.

מידע בדבר פעילות ה-SEC בשנת 2019

סיכום זה מפרט את פעילות ופרסומי ה-SEC אשר משפיעים על הדיווח הכספי.  בשנת 2019 המיקוד והפעילות של ה- SEC היו עקביים עם הטרנדים, שאובחנו כבר בשנת 2018, החקיקה התמקדה במבנה ההון, ה- Disclosure Effectiveness Initiative של צוות ה- SEC, חוקים לפשט ולהפוך ליותר מודרניים את Regulation S-K ולאפשר למנפיקים 'לבחון את המים' לפני רישום למסחר ועוד. 

כמו כן, נמשכת ההתמקדות בגילוי הנדרש על ההשפעה הצפויה מיישום תקן חדש בהתאם להוראות SAB 74, כאשר הפעם במוקד התקן החדש על הפסדי אשראי (ASC 326)- CECL. ה- SEC  גם החל להתמקד ברפורמה בשימוש בשיעור ריבית הליבור ושיעורי הריבית התואמים לו.

מלבד פעילויות החקיקה, סגל ה-SEC המשיך להתמקד בסוגיות יישום וגילוי בנוגע לתקני החשבונאות החדשים, כאשר חלה עלייה במכתבים שנשלחו לחברות בנוגע לאופן היישום לראשונה של תקן ההכנסות ASC 606, אומדני NON-GAAP והגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון. סגל ה-SEC פרסם הנחיות נוספות במהלך השנה כדי לסייע לישויות המדווחות בציות להוראות והתקנות. בין היתר, עודכנו פרשנויות הציות והגילוי (CD&I) ופורסמה גרסה מעודכנת של המדריך לדיווח כספי (FRM).

לקריאת סיכום פעילות ה-SEC בשנת 2019  לחץ/י כאן.

 

נקודות עיקריות מהכנס השנתי של לשכת רואי חשבון בארה"ב (ה-"AICPA")

הכנס השנתי של ה-AICPA עם ה-SEC עמד בסימן יישום התקנים החדשים לרבות חשיבות הגילוי על ההשפעה הצפויה מיישום התקן החדש על ירידת ערך בגין הפסדי אשראי (CECL) בהתאם להוראות SAB 74.  סגל ה- SEC  שיתף בדבר התייעצויות שנערכו עמו בנושאים הבאים:

  •  התקן החדש בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות, כאשר סגל ה-SEC שיתף את עמדותיו בנוגע לסוגיות של זיהוי מחויבויות ביצוע, הבחנה בין ספק עיקרי לסוכן וכן רכיב מימון משמעותי בחוזה עם לקוח.

  •   התקן החדש בדבר חכירות, כאשר סגל ה- SEC שיתף את עמדותיו בנוגע לסוגיות של הערכת הגביה של מחכיר בעסקאות חכירה מסוג מכירה, העברת שליטה בעסקאות של מכירה וחכירה חזרה ויישום דרישות הגילוי.

  • התקן החדש בדבר הפסדי האשראי, סוגיות בדבר אומדנים.

  • יישם שיטת השווי המאזני בהשקעה ב- LLC, LP.

  • סוגיות איחוד של ישויות בעלות זכויות משתנות (VIE).

סגל ה-SEC שיתף את עמדותיו בנוגע לנושאים מרכזיים נוספים כגון, Reference Rate Reform (ביטול ריבית הליבור וכו'), הברקזיט של בריטניה מהאיחוד האירופי, עניינים הקשורים ל-Cyber Security,Non GAAP measurement and disclosures, מידע הנדרש בדוח המבקרים לגבי נושאי ביקורת קריטיים (CAM) ועוד.

לקריאת הסיכום מהכנס השנתי של ה-AICPA, 2019, לחץ/י כאן

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.

 

 

בברכה,
המחלקה המקצועית


צרו קשר עם המומחים שלנו