This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

קצבה מוכרת

21 מאי 2020

מה היא קצבה מוכרת?

קצבה מוכרת נחשבת כקצבה פטורה ממס – הסיבה לפטור הינה שמדובר ביתרות פנסיוניות שכבר שומו עליהם מיסים.

בעת שנות ההפקדה לפנסיה יש מקרים בהם עובד מחויב בשווי מס עבור הפקדות מעסיק לקצבה מעל התקרה שהותרה על ידי מס הכנסה, לדוגמה, בשנת 2020 התקרה להפקדת מעסיק  לתגמולים עומדת על 7.5% משכר של 26,378 ש"ח בחודש ולפיצויים סכום של 2,907 ש"ח על פי 8.33% משכר של 34,900 ש"ח בחודש, כל הפקדה מעבר לסכום זה תהיה מחויבת בשווי מס, כלומר, העובד ישלם מס בעת ההפקדה.

מעבר להפקדות המעסיק גם הפקדות של העובד מעבר ל7% מהשכר הממוצע במשק יחשבו לצורך קצבה מוכרת, בשנת 2020 הפקדות של מעל 738 ש"ח בחודש.

כיון שאין הצדקה בגביית מס מהקצבה שנובעת מההפקדות שכבר שולם עליהן מס בעבר, קבע מס הכנסה שהקצבה שתנבע מההפקדות אלה יהיו פטורות ממס בעת קבלתה ולפיכך גם היוון שלה לסכום חד פעמי לא יהיה חייב במס.

התנאים לקבלת קצבה מוכרת:

את הקצבה המוכרת ניתן לקבל החל מגיל 60.

יש לקחת בחשבון שהפקדות לקרן פנסיה ותיקה אינן מזכות בקצבה מוכרת.

קצבה מוכרת ניתן לקבל החל משנת 2000 אולם עד שנת 2011 (כולל), הקצבה הפטורה תהיה הגבוהה מבין השתיים: קצבה מוכרת או קצבה פטורה.

ומה עוד צריך לדעת?

החל משנת 2012, מיום החלת תיקון 190, ניתן לקבל גם את הקצבה המזכה וגם את הקצבה המוכרת.

תהליך קבלת הקצבה המוכרת מסורבל ודורש הכנה מוקדמת ממושכת יחסית, אולם לעיתים מדובר בסכומים משמעותיים מאוד שכדאי להשקיע את המאמץ והכסף על מנת לקבל אותה.

 

מעבר למה שתואר להלן קיימת גם האפשרות להפקיד כספים פרטיים (שאינם פנסיוניים) במסגרת קופת גמל על פי תיקון 190, שגם הם בעצם קצבה מוכרת, על כך נדון במאמר נפרד.