This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

בודק שכר בעידן קורונה

12 ינואר 2021

שרון ויטקובסקי- טביב , שותפה, ראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים RAS, BDO Consulting |
בקצרה

מסמך זה מנתח את סוג ההפרות שחברות חשופות אליהן ומרכז את תוצאות סקר שערכנו בנושא שימוש בבודק שכר על מנת להתמודד עם התופעה. 

 

המשבר הכלכלי שפוגע בסקטורים רבים במשק מחייב את כל החברות לערוך בחינה של הסיכונים אליהם הם חשופים במסגרת ההתקשרות שלהם עם גופים שונים וחברות קבלן בפרט. החוק שנכנס לתוקף ב-2012 קובע כי בתנאים מסוימים מזמין שירות של ניקיון, הסעדה או שמירה, אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במקרה שזכויותיהם הופרו על ידי החברה בה מועסקים, באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר. במקרים מסוימים הוא יהיה חשוף לא רק לעיצומים כספיים, אלא גם לתביעה אזרחית ולקנס כספי מכוח אחריותו הפלילית להפרת החוק.

 

ההפרות
 

ההפרות חולקו לשלוש קבוצות לפי החומרה שלהן. בהתאם לקבוצות נקבע גם העיצום הכספי.

 • קבוצה א' – עיצום כספי בגובה של 5,040 ₪. (לדוגמא: אי ניהול פנקס חופשה, אי הקפדה על יציאה לשבעה ימי חופשה ברצף)
 • קבוצה ב' – עיצום כספי בגובה של 20,260 ₪. (לדוגמא: מתן חופשה שנתית שלא בהתאם לחוק, איסור ניכוי סכומים בהתאם לחוק הגת השכר, איסור העסקת נער בעבודת לילה)
 • קבוצה ג' – עיצום כספי בגובה של 35,280 ₪. (לדוגמא: אי תשלום שכר מינימום, תשלומים בהתאם לצו הרחבה לפנסיה, עבודה בשעות נוספות שלא בהתאם לחוק, איסור הלנת שכר, איסור העסקה בשעות נוספות שלא בהתאם לחוק, איסור העסקה במנוחה השבועית שלא בהתאם לחוק).

חשוב לזכור שהעיצומים הכספיים הקבועים בחוק הם פר הפרה פר עובד ז"א שהעיצומים הם בעצם במכפלות לפי כמות העובדים שהועסקו אצל מזמין השירות ושבגינם היתה ההפרה.

כך לדוגמא: אם היתה הפרה של צו ההרחבה לפנסיה שהעיצום הכספי בגינה הוא 35,280 ₪ ואצל מזמין השירות הועסקו 20 עובדי ניקיון שבגין כולם היתה ההפרה,

אזי העיצום הכספי שיקבל מזמין השירות רק בגין ההפרה הזו  מסתכם ב- 35,280*20=705,600 ₪. מאחר ובמקרים רבים יש הרבה מאוד הפרות אז העיצומים הכספיים יכולים להגיע למיליוני שקלים.

 

מה תפקידו של בודק השכר

על מנת להתמודד עם בחינת סיכוני השכר של חברות חיצוניות נעזרות חברות בשירותים של בודק שכר: "מקצוע" שנוצר ועוגן בחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ובתקנותיו.

בודק שכר הוא מישהו אובייקטיבי, חיצוני לארגון, שנקבע שלא יהיה עובד של קבלן או של מזמין שירות שהוא עורך בדיקות תקופתיות לגביו, או עובד של בעל זיקה למי מהם, ולא יהיה נושא משרה בהם.

בודק השכר נשכר על ידי מזמין השירות ותפקידו לבצע בדיקות תקופתיות מדגמיות של תשלומי השכר לעובדי הקבלן המועסקים אצל מזמין השירות. מטרת הבדיקות, לוודא, עד כמה שניתן, שתשלומי השכר לעובדי הקבלן מבוצעים בהתאם להוראות חוקי העבודה וצווי ההרחבה הרלוונטיים.

החוק והתקנות מגדירים במפורש מי רשאי להיות בודק שכר, איזו הכשרה נדרש לבצע ומהן הבדיקות שצריך לבצע.

 

תוצאות הסקר

ערכנו ב-BDO סקר בקרב עשרות לקוחות, מזמיני שירות המעסיקים קבלני שמירה ואבטחה ניקיון והסעדה. מטרת הסקר היתה לבחון את אפקטיביות החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה בעקבות העסקת בודק שכר. הסקר נערך בגין השנים 2013-היום וכלל מאות קבלנים ואלפי עובדים.

המסקנה העיקרית העולה מהסקר היא, שהעסקת בודק שכר מקטינה את ההפרות בגין העסקת עובדי קבלן בשיעור ממוצע של 45%. המשמעות היא צמצום משמעותי של הסיכון הקיים לארגון.

 • מספר הקבלנים המועסקים אצל מזמיני השירות ירד בצורה משמעותית בעקבות בדיקות בודק שכר.
 • הקבלנים שהופסקה עבודתם היו בעיקר קבלנים מפרי חוק (קרי עם הרבה הפרות).
 • אצל הקבלנים שנשארו, נמצאה לאורך השנים ירידה של מעל 60% במספר ההפרות וירידה גדולה אף יותר בהפרות מקבוצה ג', שבגינן הקנס למזמין השירות הוא הגבוה ביותר.
 • אצל קבלנים חדשים, שטרם נבדקו על ידי בודק שכר, נמצאה קפיצה בין השנים בשיעור של עד 80% במספר ההפרות הכולל כשחלק ניכר מהן הינן הפרות מקבוצה ג', מצב הגורם לגידול משמעותי בסיכון הקיים לארגון.
 • אצל מזמיני שירות, שהקפידו לבצע בדיקות שכר במהלך השנים, נמצאה ירידה של למעלה מ-90% בהתקשרות עם קבלנים בחוזי הפסד וכן בחוזים שאינם עומדים בדרישות החוק.

 

נקודות נוספות  שעלו בבדיקות עובדי קבלן בשנים 2013-2020 
 

 • במהלך השנים קיימת ירידה ממוצעת של כ-40% במספר הקבלנים המועסקים אצל מזמיני שירות.
 • ירידה משמעותית אף יותר בשיעור של כ-65% ניתן לראות את מזמיני שירות שהעסיקו מעל 10 קבלנים.
 • מניתוח הקבלנים שהופסקה ההתקשרות עימם ניתן לומר כי מדובר בקבלנים שכמות ההפרות שלהם היתה גבוהה מאוד או בקבלנים שסירבו לשתף פעולה עם בודק שכר.
 • במהלך השנים ישנה ירידה ממוצעת של כ-44% במספר ההפרות המצטברות אצל נותני השירות.
 • בבדיקת כמות ההפרות בקבוצה ג' אצל נותני השירות (הפרות שהקנס עליהן בסכום הגבוה ביותר של 35,280 ש"ח להפרה לעובד), ראינו שבמהלך השנים ישנה ירידה ממוצעת של כ-70% במספר ההפרות הכולל.
 • ניתן לראות שאצל נותני שירות שהתחילו להעסיק קבלנים חדשים, שטרם נבדקו על ידנו, ישנה קפיצה בין השנים בשיעור של עד 80% במספר ההפרות הכולל כשחלק ניכר מהן הינן הפרות מקבוצה ג'.
 • אצל קבלנים שהועסקו מעל 3 שנים אצל מזמין השירות ונבדקו במהלך השנים, ראינו ירידה משמעותית בשיעור של מעל 60% בכמות ההפרות לכל קבלן ועד למצב שלקבלנים אין הפרות כלל.
 • אצל מרבית מזמיני השירות, להם אנחנו מבצעים בדיקות שכר במהלך השנים, ראינו שבשנים הראשונות החוזים שנחתמו למול הקבלנים היו חוזי הפסד שלא תאמו את דרישות החוק ואת צווי ההרחבה.
 • במהלך השנים כלל מזמיני השירות שינו את נוסח החוזה/המכרז לבחירת קבלנים באופן שעומד בדרישות החוק וצווי ההרחבה.
 • אצל מזמיני שירות חדשים, שרק התחלנו לבצע להם בדיקות, אנחנו רואים גם כיום חוזי הפסד/חוזים שאינם עומדים בהוראות החוק וצווי ההרחבה.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>