מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 184

16 ספטמבר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 184 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

1. חיוב בקנס אי הצהרה במועד בגין עסקה הכוללת יותר משומה אחת

ביום 22.8.2018 פרסמה רשות המיסים הבהרה לעניין חיוב בקנס אי הגשת הצהרה במועד בגין עסקאות הכוללות יותר משומה אחת. לעתים מבוצעת עסקה של רכישה / מכירה של נכס אשר הטיפול המיסויי בה מחייב פיצול למספר שומות (למשל משק חקלאי, דירה עם זכויות לבנייה נוספת וקביעת ימי רכישה שונים לנכס). במצב זה, בגין אי הגשת ההצהרה במועד היו מוטלים קנסות לכל אחת מהשומות – שומה ראשית ושומה נלווית. במסגרת תובענה ייצוגית שהתנהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, הודיעה רשות המיסים כי עוד טרם הגשת התביעה, הונחו עובדיה שלא להטיל קנס אי הצהרה במועד בגין השומה הנלווית ויש להותיר אך ורק קנס בגין אי הצהרה במועד על השומה הראשית. יובהר כי נישום אשר חויב בגין עסקאות החל מיום 31.3.2011 בקנס אי הצהרה במועד, ביותר משומה אחת כאמור לעיל, יכול לפנות לרשות המיסים בבקשה לקבל החזר, כאשר רשות המיסים שומרת על זכותה לבחון כל פנייה לגופה.

2. החזר כספי בגין מס שבח או מס רכישה

רשות המיסים השיקה לאחרונה יישום המאפשר למי שביצע בעבר עסקת נדל"ן לבדוק אם קיימת יתרת זכות לטובתו, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה ששילם.

לכניסה ליישום לחץ כאן.

3. דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

נזכיר כי בהתאם להודעה שפרסמה רשות המיסים ביום 14.6.2018, תינתן דחייה נוספת ואחרונה לדיווח על נקיטת עמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס שננקטו בשנת המס 2017, עד ליום 2.10.2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2017 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

לצפייה ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מע"מ לחץ כאן
לצפייה ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מכס לחץ כאן

 

חוזרים:

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 – קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק, ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי

ביום 5.9.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 הדן בסוגיית פעילות הקשורה למכירות, שיווק והפצה הנעשית באמצעות נציגות מקומית בישראל של קבוצה רב לאומית ומכוון לבחירת השיטה המתאימה לתמחור פעילות הנציגות המקומית לאור ניתוח הפונקציות / סיכונים / נכסים (FAR) המתחלקים בין הנציגות המקומית לבין הישות הזרה בעסקה בינלאומית בין הצדדים הקשורים. יצוין כי החוזר אינו חל על פעילות כלכלית של מסחר ומתן שירותים באמצעות הזירה האינטרנטית בישראל (כמוגדר בחוזר מס הכנסה 4/2016).

קרא/י עוד

חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 – מחירי העברה שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

ביום 5.9.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 שמטרתו הינה להציג את עמדת רשות המיסים בישראל במספר סוגי עסקאות, תוך הקלת דרישות התיעוד והדיווח בדרך של מסלול ירוק (Safe Harbor). החוזר מאפשר בחירה בדיווח בהתאם לשיעורי הרווחיות המצוינים בו, אשר ייבחנו מעת לעת וייתכן כי יעודכנו בהתאם.

קרא/י עוד

חוזר 3 – מתי הוצאות התדיינות בהליך פלילי יוכרו כהוצאות בייצור הכנסה?

בפסק דין מרכז ארכיאולוגי (ע"א 235/17) נשלל ניכוין של הוצאות התדיינות משפטית עבור ייצוג אורגן של חברה בהליך פלילי כהוצאות בייצור הכנסה של החברה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה וזאת מאחר שהעבירות הנטענות בוצעו על ידי האורגן טרם הקמת החברה.

קרא/י עוד

חוזר 4 – התרת ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות

בפסק דין אלביט הדמיה רפואית (ע"מ 29102-01-13) הסוגיה שבמחלוקת בין הצדדים הייתה בנוגע לשאלת התרתו בניכוי של מס תשומות בידי חברת אחזקות. בית המשפט פסק כי כאשר רכישת הנכסים או קבלת השירותים הייתה בשיעור בלתי מסוים (לצורכי עסק ושלא לצורכי עסק), אין לאמץ כמדד בלעדי לצורכי יישום מבחן "עיקר השימוש בנכס או בשירות" את מדד יחס ההכנסות, אלא נדרשת הוכחה לגבי השימוש שנעשה בנכס או בשירות. בהיעדר הוכחות, יש לאפיין באופן כללי את עשיית הפירמה האם היא מוטית לכיוון ביצוע עסקאות חייבות אם לאו, כאשר הנטל בעניין חל על העוסק. גם כאשר הוכח קיום עסקאות חייבות בהיקף רחב, יש להמשיך ולבדוק לצורך מבחן "עיקר השימוש" האם עסקאות אלה בוצעו בכובע של חברת האחזקות כחברת אם (שעיקר עסקאותיה, לרבות עסקאותיה העתידיות, אינן חייבות במס) או בכובע של עוסק באותן עסקאות חייבות. לגופו של עניין, בית המשפט פסק לגבי התשומות הכלליות, כי בשל אי הוכחת עמידה במבחן "עיקר השימוש" יותר לחברה בניכוי רק רבע ממס התשומות.

קרא/י עוד