ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה

ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה

התמחות בתחום הביטוח

הפירמה מתמחה בליווי חברות ביטוח בהתמודדות עם העולם שלאחר רפורמת בכר. נסיון הפירמה בתחום הבנקאות מהווה ערך מוסף בעל חשיבות רבה לחברות הפועלות בתחום הביטוח כתוצאה מכניסתן לפעילות במוצרי אשראי ופיננסים אשר עד לפני זמן קצר היו נחלתה של המערכת הבנקאית בלבד.

הפירמה מלווה מספר חברות ביטוח בתחומים אלו ומספקת שירותים בתחום ה-SOX, ניהול הסיכונים, שיפור בקרות ועוד. לצורך מתן השירותים מלווה הפירמה על ידי אקטואר וכן על ידי מומחה ביטוח מהשורה הראשונה.

 

התמחות בתחום קופות הגמל וקרנות הפנסיה

לפירמה נסיון רב שנים בטיפול בקרנות פנסיה, בקופות גמל ובחברות המנהלות שלהן. במידת הצורך, הביקורת מלווה בביקורת מערכות מידע ממוחשבות ובאקטואר חיצוני ובלתי תלוי.

עובדי קבוצות הביקורת הרלוונטיות מעודכנים בצורה שוטפת בכל החקיקות, החוזרים והפרסומים המקצועיים של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובתקנות מס הכנסה, החלות על קרנות פנסיה וקופות גמל.

הפירמה מלווה שנים רבות קופות גמל פרטיות וקופות בנקאיות, כולל קופות לשכירים ולעצמאיים, קרנות פנסיה, קופות פיצויים אישיות וכדומה.

משרדנו השתתף בכתיבת הדוח לדוגמה של קרן פנסיה לרבות, מתכונת הדוח והביאורים הנלווים לו. דוח זה שימש את אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.