שירותים פיננסיים וכלכליים

שירותים פיננסיים וכלכליים


להלן רשימת השירותים של פורום החברות הציבוריות של BDO בתחומים הפיננסיים והכלכליים:
 

הערכות שווי לצרכי דיווח כספי US-GAAP/IFRS (הערכות שווי לצרכים חשבונאיים)

דיווח כספי על בסיס שווי הוגן הינו המציאות החדשה, הן בהתאם לכללי התקינה החשבונאית הבינלאומית IFRS, הן בהתאם לתקינה החשבונאית האמריקאית US-GAAP והן בהתאם לתקינות מקומיות אחרות, המתכנסות עם הזמן לכללי החשבונאות הבינלאומיים.

שירותי הערכות השווי שלנו לצרכים חשבונאיים כוללים:

 • הקצאת עלות רכישה (PPA) - הכוללות זיהוי והערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים בהתאם לדרישות תקני החשבונאות בדבר צירוף עסקים (תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 3 וכן תקן חשבונאות אמריקאי ASC 850).
 • בדיקות לירידת ערך (Impairment) - בהתאם לדרישות תקני החשבונאות הרלוונטיים (תקן חשבונאות בינלאומי *IAS 36 וכן תקני חשבונאות אמריקאים ASC 350 ו- ASC 360). הבחינה לירידת ערך יכולה להתבצע למוניטין וליחידה מניבת מזומנים, או לנכס ספציפי אחר (כדוגמת רכוש קבוע, נכס בלתי מוחשי או חברה כלולה).
 • הערכות שווי הוגן - של מענקים ותמריצים לעובדים לצרכי דיווח כספי (Employee Award and Incentive Grants), אלמנט שהולך ונעשה חשוב יותר ויותר בשוק, ככל שרוכשים פיננסיים נוטים לתמרץ מנהלים בצורה של הענקות הוניות (להרחבה ראה שירות "מכשירים פיננסים").
 • *יישום IAS 36, ירידת ערך נכסים לאור משבר הקורונה (COVID 19).

שחר זיו, שותף מנהל BDO ישראל עומד בראש פרקטיקת הערכות השווי של הרשת הבינלאומית.

 

הערכות שווי לצרכים עסקיים

הערכת שווי חברות אינה מסתכמת בניתוח שווי הנכסים הפיננסיים של החברה או ביצועיה בשנים קודמות; היא גם הסתכלות קדימה ומתן תחזיות עתידיות שנשענות על ניתוחי שוק, נוסחאות ייעודיות ומומחיות מקצועית. כדי להיות אמינה, הערכת שווי צריכה להיות מדויקת הן במבטה לאחור והן במבטה לעתיד; הן בניתוח הנתונים והן בקריאת השוק. השגת התוצאה האופטימלית כרוכה במשחק גומלין עדין בין חוש עסקי, מומחיות משפטית, ידע טכני ופרגמטיזם מסחרי.

הערכת שווי (Pre-Money Valuation) מאפשרת לאמוד את שווי החברה (או ישות אחרת) ברגע נתון, על פי שווי הנכסים הפיננסיים שלה.

שירותי הערכות השווי לצרכים עסקיים של פירמת BDO כוללים:

 • הערכות שווי של נכסים מוחשיים
 • הערכת שווי חברות ושווי מוניטין
 • הערכת שווי פטנט, זיכיון, סודות מסחריים וכל נכס בלתי מוחשי

 

מכשירים פיננסיים - מענה כולל במודלים מתקדמים

מכשיר פיננסי הוא חוזה בין שני צדדים היוצר נכס פיננסי בישות אחת, שנקראת גם "המחזיקה" (משום שהיא מחזיקה בנכס), והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת, שנקראת גם "המנפיקה" (משום שהיא מנפיקה את ההתחייבות). יחידת מכשירים פיננסים ב-BDO, מורכבת מאנשי צוות מנוסים ומקצועיים המספקים מענה מקיף למגוון מכשירים פיננסיים, תוך שימוש במערכות מידע מתקדמות ובמודלים משוכללים, ותוך מתן ביטוי הולם למכלול התנאים השונים הגלומים במכשירים אלו בהיבטים כלכליים-מימוניים, חשבונאיים ורגולטוריים.

יחידת מכשירים פיננסים מציעה סל אינטגרטיבי של שירותים מקצועיים, בהם:

 • הערכת שווי עסקאות החלפה - SWAP (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי אופציות פיננסיות (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • פיצול חבילת ני"ע, לרבות אג"ח להמרה (IAS39, IFRS13, ASC470, ASC820)
 • הערכת שווי נגזרים משובצים (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי מכשירי חוב (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • טיפול בסילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (IFRIC 19)
 • עסקאות בין בעלי שליטה, לרבות הלוואה מבעל שליטה וערבות בעלים
 • הערכת שווי סוגי מניות בחברה פרטית
 • בניית תכנית תגמול טווח ארוך לעובדים בחברה
 • הערכת שווי אופציות לעובדים (בחברה פרטית - 409A , בחברה ציבורית - IFRS2, ASC817)
 • ביצוע ניתוחי רגישות - IFRS 7 וועדות גלאי

 

Transaction Services ודיו דיליג'נס

מגוון שירותים עבור משקיעים וחברות, במסגרת Transaction Services לקראת עסקאות מיזוגים ורכישות, בהם:

 • בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית מעמיקה וממוקדת (להוסיף לינק לפירוט מתחת*)
 • סיוע בגיוס מימון
 • שירותי ייעוץ וליווי תומכי עסקה
 • סיוע ותמיכה בעבודה מול משרדי רו"ח ועו"ד בליווי העסקה
 • שירותי חשבות לתקופה קצרה לאחר ביצוע העסקה

*באמצעות בדיקת נאותות (Due Diligence) מעמיקה וממוקדת, המומחים שלנו יסייעו לכם להבין ולנהל את הסיכונים לקראת עסקת רכישה או מיזוג.

בדיקת נאותות מעמיקה וממוקדת מגשרת על פערי מידע ובכך מקטינה את הסיכונים והחשיפות שנוטל הרוכש על עצמו.

בבדיקת הנאותות (דיו דיליג'נס) נבחנים נאותות המידע הפיננסי וטיב אופייה של החברה או הפעילות הנרכשת, מנותחים תוצאותיה העסקיות, מזוהים גורמי הרווח, מוגדרים מרכזי ההוצאות ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה.

 

פתרונות מימון ואשראי, בקרה על חיובי הבנקים ובניית מערך אשראי

 • בקרה שוטפת על חיובי הבנקים - בדיקה של כלל חיובי הבנקים של הלקוח, איתור הטעויות והשבתם ללקוח, איתור מוקדי חיסכון ונקיטת פעולה למימושם.
 • בניית מערך אשראי - בחינת המצב הקיים של האובליגו מול הביטחונות,  ניתוח צרכי האשראי של החברה ופנייה לגורמים הבנקאיים והחוץ בנקאיים להשגת האשראי.
 • בחינת ערבויות אישיות של הבעלים - ניתוח הבטוחות שהחברה מעמידה לבנקים , בחינת האפשרות להסיר/להגביל את ערבויות הבעלים.
 • הובלת תהליכי התייעלות וחיסכון מול מערכות פיננסיות - לרבות, ייעול העלויות בתהליכי יבוא, יצוא ואשראי, בחינת העלויות הפיננסיות הקיימות והשגת עלויות מיטביות באמצעות בנצ'מרק רחב של מאות חברות, בהתאם למאפייני החברה ופעילותה.

 

חוות דעת להליכים משפטיים בתחומי המימון התאגידי

 • הערכת שווי חברות ושווי מוניטין
 • הערכת שווי פטנט, זיכיון וכל נכס בלתי מוחשי
 • חוות דעת הוגנות (fairness opinions)  לשמירה על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט
 • חוות דעת כלכליות למגוון צרכים, לרבות כימות נזק
 • חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים בסכסוכי בעלי מניות
 • חוות דעת  כלכליות עבור תובענות ייצוגיות בעילות של דיני ניירות ערך
 • חוות דעת כלכליות עבור תביעות נגזרות בנושאים כלכליים
 • ניהול הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
 • בדיקת יכולת החזר לצורך חוות דעת בדבר חלוקת דיבידנד
 • נאותות תהליכים בתחום הממשל התאגידי, לרבות שכר בכירים ונאותות תהליך אישור עסקאות בדירקטוריון

 

הטמעת מדיניות תגמול בכירים:

 • סקרי שכר השוואתיים (Benchmark) - בחינת סבירות רכיבי השכר ביחס לחברות ענף הפעילות.
 • סקר מנגנוני תגמול וקביעת מדדי ביצוע (KPI) - בחינת מנגנוני התגמול המקובלים בחברות ענף הפעילות, וקביעת מדדי ביצוע המבוססים על יעדיה העסקיים של החברה (איכותיים וכמותיים) והאסטרטגיה שלה.
 • בניית מודל תגמול הוני והערכת שווי הענקה הונית לנושאי משרה בחברה.
 • בניית מדיניות תגמול – בניית מדיניות תגמול ועדכונה מעת לעת, תוך מתן דגש על התאמתה לחזון ויעדי החברה.
 • ליווי תהליך אישור מדיניות התגמול - ליווי החברה במשא ומתן ובתהליך אישור המדיניות בוועדת התגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית מול משקיעים מוסדיים ופרטיים.
 • חוות דעת לנאותות וסבירות מודל התגמול של נושאי המשרה בחברה וכן על הענקות הוניות.

אנחנו ב-BDO מאמינים, כי תגמול בכירים אשר מתוכנן ומבוצע כראוי, מהווה כלי רב עצמה לתמרוץ מנהלים ולשיפור ביצועי החברה, תוך שמירה על איזון בין האינטרסים של כלל בעלי העניין.

 

שירותי בנקאות השקעות מקומי וגלובלי (M&A)

 • שירות מקיף וליווי מקצועי לעסקאות מיזוגים ורכישותM&A) ) בשילוב פלטפורמה בינלאומית ייחודית לאיתור הזדמנויות ומשקיעים ברחבי העולם.
 • מיזוגים ורכישות מ-א' ועד ת'
 • פלטפורמה בינלאומית לעסקאות M&A
 • ליווי וייעוץ מקצועי בכל שלבי העסקה
 • BDO Horizons - הדו "ח הרבעוני של BDO לניתוח עולמי של עסקאות M&A
 • דסקים ישראלים בינלאומיים לאיתור הזדמנויות וקשרים עסקיים בארה"ב, סין, הודו, איחוד האמירויות ובחריין, ויאטנם ויורואסיה.

 

ניתוח מגמות כלכליות ותחזית ביקושים

 • ניתוח מגמות מאקרו-כלכליות, תחזיות ביקוש ומחירים
 • ניתוח מגמות בענפי המשק ותחזיות ענפיות
 • בחינת כדאיות השקעות ותכנון עסקי ואסטרטגי לטווח ארוך
 • ניתוח כדאיות עסקית ועלות לתועלת למשק הלאומי
 • הגבלים עסקיים, תחרותיות, ריכוזיות ופיקוח מחירים
 • ייעוץ כלכלי בנושא רגולציה
 • ייצוג וליווי בהליכים רגולטוריים וקבלת החלטות לאומית
 • חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים, הליכי שימוע ובוררות
 • מדיניות כלכלית לאומית, שיקולי כלכלת רווחה, כלכלת בריאות וחינוך

 

לפרטים נוספים:

ליטל פז, MBA, פורום החברות הציבוריות: Litalp@bdo.co.il, 050-8639308, לינקדאין: LITAL PAZ

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו