Fund Administration

Fund Administration

ניהול קרן השקעות דורשת ממנהלי הקרן מקצועיות יתרה, ידע נרחב ורשת קשרים איכותית. ניהול הקרן נעשה תוך ליווי צמוד ושימת דגש על הפרטים הקטנים.

הקרנות זקוקות לגוף מתפעל (צד שלישי), בר סמכא הן כלפי מנהלי הקרן, והן כלפי המשקיעים. הגוף המתפעל מספק עבור מנהלי הקרנות מגוון רחב של שירותי ניהול ואדמיניסטרציה בתחום הכספים.

היקף השירותים משתנה מקרן לקרן ומהווה נגזרת של גודל הקרן והמורכבות באופי השירותים הנדרשים.

BDO ישראל ככלל ואשכול טכנולוגיה בפרט שמו להם למטרה להפוך לשותף עסקי של הקרן ולנהל באופן מלא את התקשורת השוטפת עם משקיעי הקרן בכל הנוגע לנושאים הפיננסיים והכספיים ולאפשר למנהלי הקרן לפתח ולהוציא לפועל את אסטרטגיות העבודה והניהול השוטף.

שירותי האדמיניסטרציה וניהול הכספים כוללים פתרון מקיף, ומציעים מגוון שירותים פיננסיים לניהול הקרנות:
 

שירותים חשבונאיים

  • הנהלת חשבונות שוטפת ודיווחים פיננסיים בהתאם לתקנים חשבונאיים רלוונטיים (IFRS, US GAAP)
  • פיקוח על המיסים ומע"מ – יישום הוראות ותקנות מס הכנסה ומע"מ בפעילות השוטפת של הקרן ובחלוקות הכספים. אנחנו נעזרים במחלקת המיסים של הפירמה ונהנים מליווי צמוד של המחלקה במגוון נושאים כמו ניכוי מס במקור ונושאים נוספים. בנוסף, אנחנו יכולים לעזור בהשגת הרולינג עצמו לקרן.
  • עריכת הדוחות הכספיים, קשר רציף עם רואה החשבון המבקר של הקרן בקשר לסקירה / ביקורת הדוחות הכספיים.

 

שירותים אדמיניסטרטיביים למנהלי הקרנות

  • דמי ניהול ודמי הצלחה – חישוב דמי הניהול ודמי הצלחה להם זכאים מנהלי הקרן , בהתאם להסכמי ההשקעה, וטיפול בהוצאות השוטפות של הקרן.
  • הכר את הלקוח ובדיקת עמידה בדרישות איסור הלבנת הון - KYC ו – AML - כחלק מתהליך קבלת המשקיע לקרן אנחנו מבצעים הכרה של הלקוח כולל קבלת כלל המסמכים בהתאם לפרוטוקולים נדרשים. בנוסף, דיווח בגין FATCA ו- CRS בהתאם לנדרש.

 

קשר עם המשקיעים

  • דוחות הון – Capital Account reports – הכנת דוחות תקופתיים למשקיעי הקרן בדבר שינויים בערך השקעתם.

  • קריאות לכסף - Capital Call – הכנה והפצה של מכתבי קריאה לכסף למשקיעים בהתאם לדרישות מנהלי הקרן.

  • חלוקות - Distributions - חישוב חלוקת הכסף החוזר למשקיעים בהתאם לגובה השקעתם והחלוקה המוסכמת.
  • טיפול בנושאי מיסים - אנו גם דואגים לקבל אישור/פטור מניכוי מס במקור של המשקיעים השונים בהתאם להוראות המס ו/או הרולינג של הקרן.

העברת הניהול הפיננסי של הקרן לגורם מתפעל שהינו גוף פיננסי ותיק עם התמחות ספציפית בניהול מכלול המרכיבים הפיננסיים של הקרן, מבטיח רמת אמינות ובטחון בדיווחים, המשפיעים הן על מנהלי הקרן והן על המשקיעים.