שירותים

 

  • עריכת דוחות כספיים שנתיים ודוחות תקופתיים לרבות דוח דירקטוריון, בהתאם לתקני דיווח כספי רלוונטיים.
  • בניית מערך דיווחים לניהול שוטף.
  • מתן מענה לסוגיות דיווח וחשבונאות מורכבות, לרבות סיוע בבניית מדיניות חשבונאית. 
  • סיוע ותמיכה בתהליך סגירת הספרים. 
  • תיעוד ובחינת מערך הבקרה הפנימית על סגירת הספרים ועריכת הדוחות הכספיים כפי שנדרש על פי כללי חוק
  • סרביינס אוקסלי ותקנות ממשל תאגידי. 
  • תיאום ציפיות עם רואה החשבון המבקר. 
  • הכנת מקבץ ניירות עבודה התומך במידע המוצג בדוחות כאמור לעיל (אשר ישמש את החברה ורואי החשבון המבקרים).

 

צור קשר עם המומחים שלנו