בדיקת איכות הביקורת הפנימית

בעשור האחרון נודעת חשיבות רבה מאוד לפעילות יעילה ומועילה של יחידת הביקורת הפנימית בארגון. חשיבות זו באה לידי ביטוי בשורת חוזרים של רגולטורים שונים המחייבים קיומו של הליך תקופתי להערכת איכות הביקורת הפנימית, ובהם רשות החברות הממשלתיות, המפקח על הבנקים, אגף שוק ההון, פיקוח וחיסכון במשרד האוצר ומשרד הבריאות ביחס לקופות החולים.

בנוסף לכך, תקן מקצועי של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) דורש כי בכל יחידת ביקורת פנימית יבוצע אחת ל-5 שנים סקר להבטחת איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם מוסמך ובלתי תלוי שיהיה חיצוני לארגון, וזאת לצד ביצוע הערכה פנימית על ידי המבקר הפנימי הראשי.

הליך הערכת איכות הביקורת הפנימית – Quality Assessment Review  (QAR), המבוצע על ידי צוות המומחים בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group, הינו הליך משמעותי במסגרתו נבחן באופן שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי תפקודה של מערך הביקורת הפנימית בארגון ואשר כתוצאה ממנו מתקבלות החלטות לצורך שיפור איכות הביקורת הפנימית בארגון.

מטרותיה המרכזיות של ההערכה כאמור הינן לבחון את המידה בה מושגות מטרות הביקורת הפנימית, להעריך את מידת האפקטיביות והמועילות של הביקורת הפנימית, לנתח פערי ציפיות בדבר ייעוד הביקורת הפנימית (הסיבות והגורמים לכך) ומתן המלצות לצורך שכלול תפקוד פונקציית הביקורת הפנימית והנוגעים אליה (הדירקטוריון וועדת הביקורת, הנהלת הארגון, המבוקרים ועוד).


שירותי הערכת איכות הביקורת הפנימית מוענקים במספר תצורות:

  • בדיקת איכות מערך הביקורת הפנימית בארגון בהתאם לדרישות הרגולציה מטעם דירקטוריון הארגון
  • בדיקת איכות פונקציית הביקורת הפנימית מטעם המבקר הפנימי הראשי המבקש ליישם את תקני ה-IIA בעניין הבטחת איכות
  • IQAR – Internal QAR – סיוע לארגון ולמבקר הפנימי הראשי בהיערכות כוללת לקראת בדיקת האיכות שתבוצע על ידי גורם חיצוני וסיוע ליחידת הביקורת הפנימית בגיבוש מתכונת עבודה נכונה.


צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימיתחני עמר

חני עמר

שותפה, מנהלת קבוצת ביקורת פנימית, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$