ביקורת פנימית בארגונים ללא כוונות רווח

בעשורים האחרונים גדל מספר הארגונים החברתיים הפועלים ללא כוונת רווח בישראל, והם הפכו לרכיב מרכזי בחברה הישראלית ובפעילות הכלכלית במשק.

מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים בפירמתBDO  זיו האפט מהווה את חוד החנית במתן שירותי יעוץ, ביקורת פנימית וניהול סיכונים לארגוני המגזר החברתי בישראל.

צוות המומחים שלנו, הכולל רואי חשבון, משפטנים, מומחי מערכות ואבטחת מידע, מהנדסים ועוד, הינו בעל מומחיות ייחודית וארוכת שנים בסיוע לארגוני המגזר, בשיפור תהליכי עבודה ובהגברת האפקטיביות הארגונית, ונותן מענה לעמידה בהוראות החוק, בין היתר על פי: חוק העמותות, חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות וחוק הביקורת הפנימית, ובהתאם לסטאטוס של ארגונכם.

אנו מציעים סל רחב של שירותים המותאמים למגזר:

  • שירותי ביקורת פנימית הניתנים על ידי מבקרים פנימיים מוסמכים של ארגון המבקרים הפנימיים הבינלאומי IIA

בהתאם לחוק העמותות, תש"ם-1980, עמותות בעלות מחזור שנתי של מעל 10 מיליון ש"ח נדרשים למנות מבקר פנימי. כך גם לגבי חברות לתועלת הציבור (מכוח חוק החברות, תשנ"ט-1999).

כמו כן, מומלץ לעמותה או לחברה לתועלת הציבור שמחזורה צפוי לעלות על 10 מיליון בשנה שלאחר שנת הדו"ח שהוגש להיערך בעוד מועד למיניו של מבקר פנימי ובכל מקרה ברור כי עמותה רשאית למנות מבקר פנימי באופן וולונטרי, אף אם מחזורה נמוך מ- 10 מיליון.

בנוסף, על-פי חוק הביקורת הפנימית, קיימים מספר גופים, וביניהם עמותות ציבוריות, החייבים במינוי מבקר פנימי ללא קשר לגובה המחזור הכספי שלהן.

  • מינוי כגוף מבקר בעמותה [או כועדת ביקורת בחל"צ]

האסיפה הכללית בעמותה  חייבת למנות ועדת ביקורת או גוף מבקר. גוף מבקר יכול להיות רואה חשבון (שאז לא נדרש אישור רשם העמותות) או גוף אחר שאושר לעניין זה על-ידי רשם העמותות.

בחברה לתועלת הציבור יש למנות ועדת ביקורת בה יכול לכהן גם רואה חשבון חיצוני.

תפקיד המבקר הפנימי אינו זהה לתפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ועל כן לא ניתן למנותו במקומם ואותו גורם אינו יכול לשמש גם גוף מבקר וגם מבקר פנימי. המבקר הפנימי נועד, כאמור, להיות מנגנון בקרה פנימי נוסף, בעמותות שמחזורן עולה על 10 מיליון ש"ח, בעוד שוועדת הביקורת או הגוף המבקר הינם מוסד ביקורת חובה בכל עמותה/חל"צ והם כפופים לאסיפה הכללית.

  • הכנה לביקורת עומק או ליווי בביקורת עומק שבביצוע

עמותות וחל"צים רבים מתמודדים מדי תקופה עם ביקורת עומק מטעם רשם העמותות, החשב הכללי ומשרדי ממשלה אחרים. לתוצאות הביקורת יש משקל מכריע על המשך ההחזקה ב'אישור ניהול תקין' וקבלת תמיכות והקצבות מהמדינה.

ביכולתנו לסייע לכם וללוות אתכם בצורה מקצועית בשלבים מקדמיים – עריכת 'בדק בית' והכנה לביקורת עומק – או בשלבי הביקורת עצמה – סיוע בהכנת החומר המבוקש, מענה לדרישות המבקר, התמודדות עם מחלוקות במידה ויתגלו ועוד.

שירותים נוספים הניתנים למגזר:

הערך המוסף שלנו בא לידי ביטוי בהכרות רבה עם הרגולציה, במתן יעוץ והכוונת המשאב האנושי לשיפור הבקרות הניהוליות על התהליכים בארגון, צמצום החשיפה לסיכונים והגברת היעילות והאפקטיביות בתהליכי העבודה בארגון.


צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימיתחני עמר

חני עמר

שותפה, מנהלת קבוצת ביקורת פנימית, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$