ביקורת פנימית לקיבוצים, מושבים ותעשיה קיבוצית

קיבוצים ומושבים

בשנים האחרונות אנו עדים לתמורות ניכרות בהתנהלות קיבוצים ומושבים בין היתר בכל הנוגע לתהליכי שינוי וארגון מחודש של יחסי המשק והקהילה, תהליכים כספיים, התמודדות עם הוראות רגולציה ועוד.   לפיכך, במקרים רבים נעזרים בקיבוצים ובמושבים במבקר הפנימי כגורם חיצוני ניטראלי ובלתי תלוי, אשר מהווה כלי ניהולי בידי הנהלת הקיבוץ/המושב וחבריו.

מטרת הביקורת הפנימית, היא לסייע לבעלי התפקידים במילוי יעיל של תפקידיהם, ולשמש לחברי הקיבוץ/המושב כתובת למעקב ובדיקת התנהלות מוסדות הקיבוץ/המושב על פי החלטותיו ובהתאם לכללים שקבע.

סל השירותים שאנו מספקים לקיבוצים/מושבים הינו רחב ונותן מענה לאופי הייחודי של כל קיבוץ/מושב ולדילמות איתם מתמודד בחיי היום יום. בין יתר השירותים ניתן למנות:

  1. ביקורת פנימית לייעול תהליכים - הביקורת פנימית חולשת על כלל התהליכים המבוצעים בקיבוץ/במושב לרבות בתחום הרכש, הכנסות וגבייה, מערך הכספים והנהלת החשבונות, יחסי גומלין עם תאגידים קשורים, קבלת החלטות ועוד.

  2. סקר סיכונים - כלי אפקטיבי מאוד לאיתור הסיכונים, קביעת עוצמתם, ומתן פתרונות אופרטיביים לגידור הסיכונים.

  3. ייעול ושיפור תהליכים ובקרות - ביסוס בקרות בתהליכי העבודה מהווה כלי חשוב בהשגת מטרות הקיבוץ/המושב ותורם תרומה מהותית להתנהלותו התקינה.

  4. כתיבת נהלים - מתן שירות כתיבת קובץ נהלי עבודה על ידינו יאפשר ביסוס שיטות עבודה מובנות, שמירת ידע בחברה, הגדרת אחריות וסמכויות, תקשורת בין בעלי התפקידים, אחידות הפעולה בחלקי הקיבוץ השונים או לחילופין ביסוס פעולה מותאמת, תאום, ייעול וחסכון, הדרכה פיקוח ובקרה.

  5. ביקורת בועד המקומי – סיוע לועדת הביקורת של הועד המקומי בהכנת דוח על פעילות הועד המקומי בהתאם לדרישות צו המועצות המקומיות.

 

תעשיה קיבוצית

ל-BDO זיו האפט ניסיון של למעלה מ-30 שנה במתן שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים לתעשייה מחד גיסא ולקיבוצית מאידך גיסא. באמצעות ניסיוננו הרב וצרכים שעלו מהשטח, פיתחנו שירותים ייעודיים בתחומי הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים למפעלים בבעלות קיבוצית. השירותים ניתנים באמצעות צוות המורכב ממומחים בתהליכי העבודה בענף התעשיה ומחברי קיבוץ בעלי היכרות מעמיקה עם המערכת הקיבוצית.

להלן השירותים הניתנים לתעשיה הקיבוצית:

  1. ביקורת פנימית לייעול תהליכים – בחינת תהליכי העבודה המרכזיים לרבות מלאי, רכש, תהליכי הייצור, שינוע, יחסי קיבוץ מפעל, שכר וכח אדם ועוד. אבחון מחלקות ליבה במפעל ומתן המלצות לייעול תהליכי העבודה, כתיבת נהלי העבודה ובניית מערכי בקרה.

  2. סקר סיכונים – עריכת סקר סיכונים מקיף במפעל, גיבוש המלצות אופרטיביות להתמודדות עם הסיכונים, סיוע בגיבוש מתודולוגיה לניהול הסיכונים וסיוע בהטמעתה.

  3. סקר לאיתור מעילות והונאות – סקר למיפוי פרצות במפעל בעלות השלכה כספית לעיתים בלתי הפיכה לרבות סיכונים למעילות בנכסי החברה, סיכונים לביצוע רישומים שיובילו למצג שווא, סיכונים במסגרת המבנה הארגוני של המפעל ועוד. 

  4. בחינת מערך השכר במפעל – בחינת עמידה בהוראות דיני עבודה, בחינת חשיפות קיימות בתחום כח אדם ושכר, ייעוץ וסיוע למפעל  בניהול מערך השכר באופן מיטבי ועוד.


צור קשר עם המומחים שלנו לביקורת פנימיתנעם

נעם קדמן

מבקר פנימי בקיבוצים, קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS), BDO Consulting
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
אורית

אורית פורד

מבקרת פנימית בהתיישבות ותעשייה, מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים BDO Consulting, RAS
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$