הערכות שווי לצרכים חשבונאיים

צוות הערכות השווי של BDO הינו בעל ידע טכני רב ושנים של ניסיון במתן הערכות שווי בלתי תלויות לצרכי דיווח כספי. דיווח כספי על בסיס שווי הוגן הינו המציאות החדשה, הן בהתאם לכללי התקינה החשבונאית הבינלאומית IFRS, הן בהתאם לתקינה החשבונאית האמריקאית US-GAAP והן בהתאם לתקינות מקומיות אחרות, המתכנסות עם הזמן לכללי החשבונאות הבינלאומיים.

המומחים שלנו מספקים עבודות בלתי תלויות להקצאת עלות רכישה (PPA) הכוללות זיהוי והערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים בהתאם לדרישות תקני החשבונאות בדבר צירוף עסקים (תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 3 וכן תקן חשבונאות אמריקאי ASC 850). בזכות ניסיונם המשולב של המומחים שלנו, מובטח כי תקבלו את הייעוץ היעיל והנרחב ביותר, בכל ההיבטים החשבונאיים והכלכליים, בין היתר בתהליך הזיהוי של הנכסים הבלתי מוחשיים, בתהליך קביעת התמורה ששולמה וביתר ההיבטים.

צוות הערכות השווי החשבונאי שלנו הינו מומחה בביצוע בדיקות לירידת ערך (Impairment), בהתאם לדרישות תקני החשבונאות הרלוונטיים (תקן חשבונאות בינלאומי IAS 36 וכן תקני חשבונאות אמריקאים ASC 350 ו- ASC 360). הבחינה לירידת ערך יכולה להתבצע למוניטין וליחידה מניבת מזומנים, או לנכס ספציפי אחר (כדוגמת רכוש קבוע, נכס בלתי מוחשי או חברה כלולה).

אנו מבצעים גם הערכות שווי הוגן של מענקים ותמריצים לעובדים לצרכי דיווח כספי (Employee Award and Incentive Grants), אלמנט שהולך ונעשה חשוב יותר ויותר בשוק, ככל שרוכשים פיננסיים נוטים לתמרץ מנהלים בצורה של הענקות הוניות. (להרחבה ראה שירות "מכשירים פיננסים" באתר הפירמה).

שחר זיו, שותף מנהל BDO ישראל עומד בראש פרקטיקת הערכות השווי של הרשת הבינלאומית