This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 - דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי

02 מאי 2019

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2019

כמדי שנה, אנו מפרסמים כשירות ללקוחותינו דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2019 ("דוחות כספיים תמציתיים ביניים"), ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 (IAS) דיווח כספי לתקופות ביניים ומקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים כללו שינויים ביחס לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2018 בעיקר בגין יישום לראשונה של:

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות - סוגיות יישום ניתנו להלן
 • פרשנות מספר 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי אי-ודאות לגבי טיפולים במסים על הכנסה
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים - מאפייני פירעון מוקדם עם פיצוי שלילי
 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות - זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או בעסקה משותפת
 • שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים - מחזור 2015-2017
  • זכות שהוחזקה קודם לכן בפעילות משותפת (תיקונים ל-IFRS 3 צירופי עסקים ול-IFRS 11 הסדרים משותפים)
  • השלכות מס של תשלומים בגין מכשירים פיננסיים המסווגים כהון (תיקונים ל-IAS 12 מסים על הכנסה)
  • עלויות אשראי הראויות להיוון (תיקונים ל-IAS 23 עלויות אשראי)

יודגש כי הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה מספקים דוגמאות אפשריות להצגה ולגילוי ואין לראות בהם פורמט יחיד או מחייב, והם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים והתקנות עליהם הם מבוססים או להפעלת שיקול דעת בדבר הצגה וגילוי נאותים.

כמו כן, יוזכר, כי בהתאם לסעיף 15א ל-IAS 34, אין צורך שהביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים יספקו עדכונים לא משמעותיים יחסית למידע שדווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר.

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2019: לחץ כאן

בפרק 4 לפרסום זה, במסגרת הטבלה אודות תקני IFRS החדשים ניתן למצוא מידע נוסף אודות הפרסומים החדשים שנכנסו לתוקף לראשונה בדוח ביניים זה וכן אודות הפרסומים שיכנסו לתוקף החל מה-1 בינואר 2020.  

 

סוגיות נוספות בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2019

צירוף הערכת שווי מהותית מאוד לאור יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות

בהתאם לעמדת הרשות לניירות ערך, כמובהר בשאלה ותשובה מספר 13 להבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי ("העמדה"): שאלות ותשובות, המונח "הערכת שווי" אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדיווח, כאמור בתקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (תקנות ניירות ערך) אינו מוגבל למצבים בהם העבודה הכלכלית אומדת שווי הוגן כהגדרתו בתקני חשבונאות, והוא כולל בין היתר, גם תחשיבים כלכליים אחרים הכרוכים בהפעלת שיקול דעת משמעותי.

לפיכך חברות אשר יישמו לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות לראשונה החל מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2019  בדרך של יישום למפרע מותאם (השפעה מצטברת ליום 1 בינואר 2019) ואשר ביצעו (בעצמם או באמצעות יועץ מומחה), עבודה לקביעת שיעור הריבית התוספתית לצורך ההכרה בהתחייבות חכירה ונכס זכות שימוש במועד המעבר ליישום לראשונה של IFRS 16, נדרשות לבחון האם חלות על העבודה תקנות ניירות ערך לעניין גילוי אודות הערכת שווי מהותית ובמידת הצורך לעניין צירוף הערכת שווי מהותית מאוד וזאת בהתאם לספים שנקבעו בעמדה משפטית מספר 105-23: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (העמדה המשפטית).

בהתאם לפרמטרים שנקבעו בעמדה המשפטית נדרש לבחון את התקיימות "המבחן המאזני" בהתאם לפרמטרים הרלבנטיים שנקבעו בעמדה המשפטית (יצויין כי המבחן התוצאתי אינו ישים במקרה זה):

 • הנכס או ההתחייבות (אם זהים – היינו הך) מהווים לפחות 5% מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי – הערכת שווי מהותית. יש לגלות פרמטרים שונים.
 • הנכס או ההתחייבות (אם זהים – היינו הך) מהווים לפחות 10% מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי – הערכת שווי מהותית מאוד. לפיכך נדרש גם צירופה לדיווח ביניים.

חברות אשר עומדות בתנאי הצירוף של הערכת השווי לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לרבעון הראשון של 2019, תידרשנה לחזור ולצרף את אותה העבודה הכלכלית בדוחות ביניים עוקבים וכן בדוחות הכספיים לשנת 2019.

להבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 (ראו שאלה ותשובה 13), לחץ כאן.

 

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות - דגשים ביישום

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2019 כוללים יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות. הרשות לניירות ערך הדגישה שעל הגילוי בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2019 לכלול את כל המידע הנדרש אודות יישום IFRS 16 אשר יאפשר למשקיע לנתח את המידע ההשוואתי.

בניוזלטר לסיכום שנת 2018 עדכנו בדבר הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לשנת 2018 לאור היישום הצפוי של IFRS 16 וכן בדבר הנחיות הרשות לניירות ערך בנושא, הוראות המעבר שנקבעו ליישום של IFRS 16 (לרבות דוגמה לאופן היישום של שיטות המעבר השונות) ובדבר הטיפול החשבונאי בחכירת רכבים המשמשים את עובדי החברה.

כאמור לעיל, במקרים בהם החברה נעזרה בהערכת שווי לצורך חישוב שיעור הריבית להיוון יש לבחון את הצורך במתן גילוי להערכת שווי מהותית או את צירופה במקרים בהם הערכת השווי מוגדרת כמהותית מאוד. 

דגשים נוספים לעניין הגילוי הנדרש לתחילת יישומו של IFRS 16 עבור חברות אשר בחרו ליישם את IFRS 16 בדרך של יישום למפרע מותאם (השפעה מצטברת ליום 1 בינואר 2019). בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2019 יינתן גילוי אודות:

 • להסבר בין התחייבות החכירה שהוכרה במועד המעבר לבין הסכום שניתן לגביו גילוי בדוחות הכספיים לשנת 2018 על התקשרויות בחכירה תפעולית
 • שיעור הריבית התוספתית שנקבע למועד המעבר
 • ההקלות שנבחרו בפועל

  לניוזלטר לסיכום לשנת 2018: לחץ כאן
לפרסום IFRS in Practice של רשת BDO (2019): לחץ כאן

 

שינוי והחלפה של התחייבות פיננסית ממלווה קיים

הסיבות לביצוע עסקאות של שינוי או החלפת התחייבויות פיננסיות בין חברה לבין מלווה קיים שלה הינן רבות ושונות. הטיפול החשבונאי בעסקאות אלו בהתאם להוראות תקן דיווח כספי 9 מכשירים פיננסיים ולאור הוראות הרשות לניירות ערך תלוי במהותיות השינוי.

לטיפול החשבונאי בעסקאות של שינוי והחלפה של התחייבות פיננסית למלווה קיים: לחץ כאן

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.