סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי של שנת 2020

להלן סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי של שנת 2020. בפרק זה בחרנו להביא לתשומת לבכם מספר סוגיות ודגשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 וכן את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020 של משרדנו.

למשבר הקורונה עדיין עשויות להיות השלכות נרחבות על הדיווח הכספי, לכן בפרק זה בחרנו להביא בפניכם מספר סוגיות נוספות אשר עולות לאור משבר הקורונה ואשר עשויות להיות רלוונטיות עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2020.

עדכונים ופרסומים לאור משבר הקורונה אשר פורסמו בתקינה הבינלאומית ועל ידי הרשות לניירות ערך הובאו בפניכם בפרקים הבאים של ניוזלטר זה אשר מתייחסים לפרסומים אלו.

מאחר ופרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2020 בכללותה, בסוף פרק זה כללנו טבלה מרכזת של הסוגיות והדגשים לדיווח הכספי אשר נכללו במסגרת הניוזלטרים של המחלקה המקצועית שפורסמו מוקדם יותר השנה ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

1. סוגיות בתקינה הבינלאומית

הפחתת מוניטין - נוהג שחלף מהעולם או אופנה חוזרת?

במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2020 עדכנו כי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בוחנת את הוראות המדידה והגילוי של מוניטין ופרסמה במרץ 2020 מסמך להערות הציבור המסכם את מסקנות ה-IASB בנושא (המסמך). בהתאם למסמך הומלץ על ידי ה-IASB, לא לשנות את המודל הקיים היום אשר קובע שפרט למצבים של ירידת ערך, מוניטין לא יופחת כי אם חלף זאת לערוך שינויים מקלים באופן הבחינה של ירידת ערך מוניטין ובחובה, הקיימת גם היום, לבחון ירידת ערך מוניטין אחת לשנה, גם במקרים בהם לא נצפו סממנים לירידת ערך (לסיכום שפורסם על ידי ה-IASB ומסכם את המלצותיו בנושא: לחץ כאן(.

ההחלטה לא לשנות את המודל הקיים היום אשר קובע שפרט למצבים של ירידת ערך, מוניטין לא יופחת, התקבלה ברוב קטן יחסית ב-IASB (שמונה תומכים לעומת שישה מתנגדים), לכן במסגרת המסמך התבקשה התייחסות מפורשת של הציבור לסוגיה.

בשל מגפת הקורונה, הוארך מועד הגשת הערות הציבור למסמך ל-31 לדצמבר 2020 וה-IASB החל כעת בבחינה של הערות אלו במטרה לפרסמם עד ל-31 למרץ 2021, אולם המסמך פורסם מלכתחילה כבסיס לפרסום טיוטת תקן עתידית בנושא.

במקביל לדיונים של ה-IASB אודות הטיפול החשבונאי הנאות במוניטין, גם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית  (ה-FASB - Financial Accounting Standard Board) מקיים דיונים בנושא, שכן נכון להיום גם בהתאם לתקינה האמריקאית מוניטין אינו מופחת.

בדיון שהתקיים ב-FASB בדצמבר 2020 התקבלו מספר החלטות דרמטיות בהקשר להפחתת מוניטין. ההחלטות אומנם התקבלו באופן טנטטיבי בלבד אולם הן עשויות להוות את הבסיס בעתיד להצעה לתיקון הטיפול החשבונאי בתקינה האמריקאית בנושא (להחלטות).

בהתאם להחלטות הטנטטיביות שהתקבלו ב-FASB בדצמבר 2020:

 • מוניטין יופחת באופן שוטף כאשר השיטה היחידה שתותר להפחתת מוניטין הינה שיטת ה"קו הישר".
 • התקופה שנקבעה כברירת מחדל להפחתה שוטפת של מוניטין הינה עשר שנים, אולם ישות תהה רשאית בנסיבות ובהתקיים הגבלות מסוימות לבחור ולהצדיק תקופת הפחתה אחרת.
 • משנקבעה תקופת ההפחתה, ישות לא תידרש לבחון מחדש את נאותות תקופה זו. 

בעבר הופחת מוניטין באופן שוטף הן בהתאם לתקינה האמריקאית והן בהתאם לתקינה הבינלאומית, אולם ה-IASB בחר לאמץ את הרציונל שאין להפחית באופן שוטף מוניטין בדוחות הכספיים, לאחר שה-FASB קיבל החלטה כאמור (ה-IASB אימץ בזמנו את הרציונל לאי הפחתת מוניטין של ה-FASB אך לא את המודל של ה-FASB במלואו).  

לאור ההחלטה הטנטטיבית של ה-FASB אשר דורשת הפחתה שוטפת של מוניטין בתקינה האמריקאית, עולה כעת השאלה האם ה-IASB צפוי לשנות מגמה ולדרוש גם כן הפחתה שוטפת של מוניטין או שלחילופין ימשיך ה-IASB לדבוק בעמדתו ממרץ 2020 על פיה מוניטין לא יופחת. במידה וה-IASB יבחר שוב לאמץ את הרציונל של ה-FASB בנושא, להחלטה כאמור ככל שתתגבש בסופו של דבר לתקן סופי עשויה להיות השלכה נרחבת על הדיווח הכספי של חברות. אנו מבטיחים להמשיך לעקוב ולעדכן.
 

הסכם הברקזיט וההשפעה על הדיווח הכספי בחברות אשר כפופות להוראות החוק הבריטי

לאחר שנים של דיונים הגיעו בריטניה והאיחוד האירופי בשלהי 2020 להסכם אשר מסדיר את סיום היחסים ביניהם לאור ההחלטה של בריטניה על פרישה מהאיחוד. עם כניסת ההסכם לתוקף ב-31 בדצמבר 2020 חדלו בין היתר גם תקפות ההוראות של חוקי האיחוד האירופי בבריטניה. בהתאמה, החל ממועד זה, חברות הכפופות להוראות החוק הבריטי אשר עד כה נדרשו לאמץ את הוראות התקינה הבינלאומית כפי שאומצה על ידי האיחוד האירופי נדרשות מעתה לאמץ רק את הוראות התקינה הבינלאומית אשר אומצה בבריטניה.  

בכדי לוודא רציפות בדיווח החשבונאי מוקם כעת בבריטניה גוף ייעודי, ה-UKEB (The UK Endorsement Board) שתפקידו יהיה לבחון ולאמץ תקינה חשבונאית בינלאומית עבור חברות בריטיות. עד להקמתו של גוף זה, מזכירות המדינה עבור ה-BEIS (Secretary of State for the Department for Business, Energy & Industrial Strategy) החלה באימוץ תיקונים ותקנים חדשים בתקינה הבינלאומית.

לאור כניסתו של הסכם הברקזיט לתוקף ב-31 בדצמבר 2020 חברות אשר כפופות להוראות החוק הבריטי נדרשות לבחון כעת את החידושים בתקינה הבינלאומית אשר חלים עליהם בהתאם לאימוצם בבריטניה לאחר אישורם ב-UKEB.

לאתר ה-UKEB: לחץ כאן

לתקני ה-IFRS אשר אושרו בבריטניה: לחץ כאן

 

2. סוגיות בדיווח הכספי לשנת 2020 לאור משבר הקורונה

הנחיות הרשות לניירות ערך לעריכת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020 לאור משבר הקורונה

לאור התמשכות משבר הקורונה, ברצוננו להדגיש את הפרסומים הבאים של הרשות לניירות ערך אשר עשויה להיות להם השלכה גם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020:

 

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

עמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

אוגוסט 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה: לחץ כאן.

 

עמדת סגל חשבונאית 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 ובדוחות עיתיים עוקבים

מאי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה: לחץ כאן.

 

הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה וכן גילוי בדוח התקופתי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים

יולי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה:
לחץ כאן.

 

בפרק השלישי של ניוזלטר זה אשר דן בפרסומי הרשות לניירות ערך אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2020 (לפרסום) ניתן למצוא את כלל פרסומי הרשות לניירות ערך אשר מתייחסים למשבר הקורונה.

בנוסף בכנס "חברות ממשלתיות ותאגידים ציבורים על שולחן הניתוחים (הפיננסים)" של לשכת רואי חשבון בישראל אשר התקיים ב-5 בינואר 2021 הציגה הרשות לניירות ערך דגשים חשבונאיים לדוח השנתי 2020 (להרצאה ולמצגת). בדגשים דנה הרשות לניירות ערך בין היתר בכוונתה להוציא עדכון לעמדת סגל חשבונאית 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 ובדוחות עיתיים עוקבים ובגישת סגל הרשות לניירות ערך למצבים של רווח מרכישה במחיר הזדמנותי. בנוסף הרשות לניירות ערך הדגישה כי לאור התארכות אי הוודאות בשל תקופת הקורונה, נדרש לשקול בקפידה את שיעור ההיוון אשר נעשה בו שימוש בהערכות נכסים ומקרקעין תוך מתן גילוי מתאים וביצוע ניתוחי רגישות.


השפעות משבר הקורונה על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020

למשבר הקורונה עשויות להיות השלכות כלכליות רבות, אשר דורשות התייחסות ברמה החשבונאית. לקראת עריכת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020 נדרשת כל חברה לבחון בתשומת לב את ההשלכות שעשויות להיות למשבר הקורונה על הדיווח הכספי, את היקף הגילויים הנדרשים בגינו ואת מיקום המתאים ביותר לגילויים אלו בדיווח הכספי של החברה.

הגילוי הנדרש בגין משבר הקורונה יתייחס להשפעת המשבר על החברה, יכלול את היערכות החברה להתמודדות עם המשבר ואת ההשלכות החשבונאיות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים בשל המשבר (כדוגמת בחינת ירידת ערך, הערכות שווי, חכירות, אומדנים, אומדנים קריטים ושיקולי דעת מהותיים שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים) וכן כל מידע רלוונטי נוסף. 

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2020 של משרדנו (כאמור להלן בהמשך פרסום זה) נכללו במסגרת ביאור 1 הוראות הגילוי בקשר למגפת הקורונה (COVID-19). בנוסף במסגרת דוחות כספיים לדוגמה אלו שולבו חלק מההשפעות האפשריות של משבר הקורונה על הדיווח הכספי כדוגמאות בביאורים הרלוונטיים לדוגמה.  

בפרסום של רשת BDO IFRS Illustrative Disclosures - COVID-19 Supplement (December 2020) ניתן למצוא דוגמאות נוספות להשלכות משבר הקורונה על הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 וכן צ'קליסט אשר בוחן את הנושאים בדיווח הכספי אשר עשויים להיות מושפעים מהמשבר.

כמו כן, כפי שציינו בפרסומים קודמים, משבר הקורונה עשוי להביא בין היתר להשלכות החשבונאיות הבאות (הרשימה אינה ממצה) אותן יש לבחון בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020:

 • ירידות ערך נכסים וירידות ערך מלאיים לשווי מימוש נטו
 • שווי הוגן של נכסים פיננסיים ולא פיננסיים
 • גידול בהפרשות להפסדי אשראי חזויים
 • שינויים מהותיים בהתחייבויות להטבות עובדים ובשווי הוגן של נכסי תכנית
 • הפרת אמות מידה פיננסיות
 • שינויים בחוזים וביטולי חוזים
 • הפרשות בגין חוזים מכבידים
 • מענקי ממשלה
 • מסים על ההכנסה
 • נזילות, איתנות פיננסית עד לכדי קיומם של ספקות משמעותיים לקיומו של עקרון ה"עסק החי"
 • התייחסות לוויתורים ודחייה בתשלומי שכירות
 • הפחתות / ויתורי שכר של בעלי שליטה ו/או נושאי משרה
 • תמורה משתנה בחוזים עם לקוחות (למשל, לאור קנסות על איחור שלא נצפו לפני כן)
 • אומדנים קריטיים ושיקולי דעת מהותיים שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים
 • אירועים לאחר תקופת הדיווח.

 

בחינת נאותות הנחת העסק החי

יכולתה של ישות להמשיך לפעול כעסק חי היא אחד מהעקרונות הבסיסיים בהכנת הדוחות הכספיים. בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים, בעת ההערכה אם הנחת העסק החי נאותה, על ההנהלה להביא בחשבון את כל המידע הניתן להשגה לגבי העתיד, שהוא לפחות 12 חודשים מסוף תקופת הדיווח, אך לא מוגבל לתקופה זו.

לאור התמשכות משבר הקורונה, הנהלה עשויה להידרש לשיקול דעת נרחב בעת הערכת הנחת העסק החי. בכדי לסייע להנהלה בהערכה זו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בינואר 2021 מסמך מנחה (למסמך)  שמטרתו לסייע לחברות ביישום הנחת העסק החי. המסמך כולל טבלה אשר מסכמת את העיקרון על פיו יש לערוך את הדוחות הכספיים ואת הגילוי הנדרש בהתקיים תרחישים שונים של ספקות משמעותיים באשר להנחת העסק החי.

ה-IASB מדגיש כי המסמך פורסם בכדי לתמוך ביישום עקבי של הוראות התקינה הבינלאומית וכי מטרתו אינה משנה או מוסיפה לדרישות הקיימות בנושא.

לעניין נושא זה, ברצוננו להפנות את תשומת הלב גם לפרסומי רשות ניירות ערך הבאים:

 • דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי (לדוח - לחץ כאן), שפורסם ביוני 2013, מתאר ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לסבירות ולאופן ביסוס הנחת העסק החי על ידי החברות ורואי החשבון המבקרים וביחס להיקף הגילוי שניתן ולאיכותו, שבהם נתקל סגל הרשות בבדיקותיו.
 • עמדה משפטית מספר 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי (לחץ כאן), שפורסמה באפריל 2014 ושעודכנה לאחרונה באוקטובר 2019, ערוכה במתכונת של שאלות ותשובות, על מנת לסייע בהבנת הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי והעיתוי לפרסומו.

יצוין כי עמדת סגל רשות ניירות ערך, דרישת הגילוי של סעיף 122 ל-IAS 1 לשיקולי דעת (מלבד אלה שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום מדיניות חשבונאית של הישות ושיש להם את ההשפעה המשמעותית ביותר על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, חלה גם על שיקול דעת שהופעל בקביעה שאין אי-ודאויות מהותיות שמטילות ספק משמעותי לגבי היכולת להמשיך לפעול כעסק חי בשל תכניות ההנהלה להתמודד עם אי-ודאויות אלו, היתכנותן והאפקטיביות שלהן.

 

סוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי של שנת 2020 אשר עולות לאור משבר הקורונה

להלן סוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי של שנת 2020 אשר הובאו בפניכם במסגרת הפרק "עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה" אשר פורסם בניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 ובניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 אשר פורסמו מוקדם יותר השנה.

עדכונים ופרסומים לאור משבר הקורונה אשר פורסמו בתקינה הבינלאומית ועל ידי הרשות לניירות ערך מוקדם יותר השנה הובאו בפניכם בפרקים הבאים של ניוזלטר זה אשר מתייחסים לפרסומים אלו.

 

נושא

מידע נוסף

שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברה בקשר עם השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :לחץ כאן.

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :לחץ כאן.

השלכות אפקט הקורונה על דוחות הערוכים בהתאם לתקינה ישראלית

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה: לחץ כאן.

הנחיות נוספות לעריכת הדוחות ל-30 בספטמבר 2020 לאור משבר הקורונה

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :לחץ כאן.

שאלות ותשובות שעשויות לעלות בחברה בקשר עם השלכות משבר הקורונה על הדיווח הכספי:

 • שאלות ותשובות בעת יישום IFRIC 19, סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון לאור משבר הקורונה
 • שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות לאור משבר הקורונה
 • שאלות ותשובות בעת יישום IFRS 9, מכשירים פיננסיים לאור משבר הקורונה

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :לחץ כאן.

 

 

3. דגשים נוספים בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020

כמדי שנה אנו מפרסמים כשירות ללקוחותינו דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים לדוגמה), התש"ע-2010.

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה מדגימים את הפרקים השונים של הדוח התקופתי לשנת 2020, כאשר בנוסף לפרק הדוחות הכספיים, מודגמים גם הפרקים בדבר מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ובדבר דוחות פרופורמה לפי תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2020 כוללים שינויים ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2019 בעיקר בגין יישום לראשונה של תקנים, פרשנויות והתיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף לראשונה בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020.

כמו כן, בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה עודכנו בהערות שוליים התייחסויות לפרסומים רלוונטיים של רשות ניירות ערך, של רשת BDO ולהחלטות סדר יום ("החלטות דחייה") של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC).

יודגש כי הדוחות הכספיים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם ל-IFRS ותקנות דוחות שנתיים והם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים והתקנות עליהם הם מבוססים או להפעלת שיקול דעת בדבר הצגה וגילוי נאותים. כמו כן ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצ"ב, שיפורסמו בהמשך.

לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020 - קובץ PDF: לחץ כאן

לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020 - קובץ WORD: לחץ כאן

 

בנוסף בפרק הרביעי של ניוזלטר זה אשר דן בפרסומים ובעדכונים של רשת BDO לשנת 2020 הובאו בפניכם הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה באנגלית ליום 31 בדצמבר 2020 של רשת BDO וכן פרסומים נוספים של רשת BDO אשר עשויים לסייע בעריכת הדוחות הכספיים של שנת 2020.

לפרסומים ולעדכונים של רשת BDO לשנת 2020 לרבות דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020 באנגלית: לחץ כאן

ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

התקינה הבינלאומית הינה תקינה שמתחדשת מעת לעת. כבכל סוף שנה גם השנה חלים על הדוחות הכספיים של כל ישות הוראות חשבונאיות חדשות אשר נובעות מכניסתם לתוקף של תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים ופרשנויות (הפרסומים) אשר נכנסו לתוקף לראשונה בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020.

בהתאמה הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020 צפויים לכלול שינויים ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2019 בגין יישום לראשונה של:  

 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות: ויתור על דמי שכירות לאור מגפת הקורונה
 • תיקון לדוגמה המצורפת לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות: תמריצי חכירה
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה ותקן דיווח כספי בינלאומי 7  מכשירים פיננסיים: גילויים: רפורמת שיעור ריבית עוגן (רפורמת ה-IBOR) - שלב ראשון
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים: הגדרת עסק
 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים ולתקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות: הגדרת מהותיות

 

כמו כן, בהתאם לדרישות הגילוי של סעיף 30 לתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS) מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, במקרים בהם ישות טרם יישמה תקן חדש שפורסם אך טרם נכנס לתוקף, עליה לתת גילוי לעובדה זו ולמידע ידוע או למידע שניתן לאמידה באופן סביר, שרלוונטי להערכת ההשפעה האפשרית שתהיה ליישום התקן על הדוחות הכספיים של הישות בתקופת היישום לראשונה.

לשם כך, בהתאם לסעיף 31 ל-IAS 8, על הישות לשקול מתן גילוי למידע הבא:

 • שם התקן החדש;

 • מהות השינויים שיחולו במדיניות החשבונאית;

 • המועד בו נדרש יישום התקן;
   
 • מועד האימוץ לראשונה המתוכנן של התקן על ידי הישות; וכן
   
 • גילוי לגבי ההשפעה החזויה של האימוץ לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים, או הצהרה כי ההשפעה אינה ידועה או אינה ניתנת לאמידה באופן סביר.

נכון להיום תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם נכנסו לתוקף בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020 אולם מועד התחילה שלהם נקבע לתקופות עוקבות, כוללים את הפרסומים הבאים:

פרסומים אשר יכנסו לתוקף החל מהדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021:

 • תיקונים ל: תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, תקן דיווח כספי בינלאומי 7  מכשירים פיננסיים: גילויים, תקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח ותקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות: רפורמת שיעור ריבית עוגן (רפורמת ה-IBOR) - שלב שני

 

פרסומים אשר יכנסו לתוקף החל מהדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022:

 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים: חוזה מכביד - עלויות לקיום חוזה
 • תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 16 רכוש קבוע: תקבולים לפני השימוש המיועד
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים: הגדרת הפרשות והתחייבויות תלויות
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים: עמלה במבחן ה-"10 אחוז" של גריעת התחייבויות פיננסיות
 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 41 חקלאות: התחשבות במס במדידת שווי הוגן
 • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 1 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים: חברת בת כמאמצת לראשונה

 

פרסומים אשר יכנסו לתוקף החל מהדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2023:

 • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים: סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

 

בכדי לסייע בבחינת ההשפעה שעשויה להיות לכל פרסום בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020, בין אם הפרסום נכנס לתוקף לראשונה בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 ובין אם הפרסום צפוי להיכנס לתוקף בתקופות עוקבות, רוכז בטבלה שלהלן כל המידע אודות תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו.

הטבלה כוללת תקציר של מהות השינוי, מועד הפרסום ומועד התחילה וקישורים לפרסומים רלוונטיים. הטבלה מחולקת לפרסומים שנכנסו לתוקף לראשונה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 ולפרסומים שטרם נכנסו לתוקף נכון למועד זה.

הטבלה כוללת בנוסף הפניה לביאור הספציפי בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2020 של משרדנו, אשר מתייחס באופן מפורש לכל פרסום ופרסום אשר רלוונטי ללקוחותינו.

בנוסף לטבלה שלהלן, בינואר 2021 פרסמה רשת BDO את: IFRB 2021/1 - 31 December 2020 Year-end IFRS Update. בחוזר זה מסכמת רשת BDO ממעוף הציפור את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר התנהלו במהלך שנת 2020. בחוזר זה ניתן למצוא בנוסף קישורים למידע נוסף ולהדרכות רלוונטיות של רשת BDO אודות פרסומים אלו.

לטבלה אשר מרכזת את ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחץ כאן

 

"החלטות הדחייה" שאושרו על ידי ה-IASB במהלך שנת 2020

באוגוסט 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) עדכון ל-Due Process Handbook, המדריך הפרוצדוראלי אשר מנחה את פעילותה ואשר מפרט את העקרונות והדרישות אשר מנחים את ה-IASB ואת ה-IFRIC (ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי) בפרסום הוראות חשבונאיות ותקני חשבונאות.

העדכון ל-Due Process Handbook כולל בין היתר התייחסות להחלטות הדחייה של %D

הירשם לניוזלטר

Please fill out the following form to access the download.