This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכונים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) - ניוזלטר לסיכום שנת 2019

28 ינואר 2020

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

2.1 תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה בינואר 2020 תיקון  צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים (התיקון).  

מטרת התיקון, להבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן והוא דן בייחוד במצבים בהם קיימת אי וודאות באשר למועד יישוב ההתחייבות ובמצבים בהם ייתכן שההתחייבות תיושב בדרך של הנפקת הון. התיקון מבהיר ומשנה גם את הוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 הדן במצבים בהם התחייבות מוצגת כהתחייבות שוטפת מאחר ולישות אין זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 12 חודשים לאחר תקופת הדיווח.

התיקון עשוי להשפיע על האופן בו חברה מסווגת את התחייבויותיה כהתחייבויות שוטפות או כהתחייבויות לא שוטפות וכפועל יוצא מכך גם על עמידה באמות מידה פיננסיות ועל מחויבויות נוספות של החברה (לדוגמה בונוסים והטבות לעובדים). בכדי לאפשר לחברות להיערך להשפעה אפשרית זו יישומו נדחה והוא ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2022 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

 

תקנים חדשים שפורסמו ברבעונים קודמים של שנת 2019

תקן

נושא מועד פרסום מידע נוסף

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים

גילויים  לאור רפורמת ה-IBOR

ספטמבר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 - לחץ כאן.

 
 

2.2 טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש הצגה כללית וגילוי

בדצמבר 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לפרסום תקן דיווח כספי בינלאומי חדש הצגה כללית וגילוי אשר יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים (ההצעה).

מטרת ההצעה לשפר את אופן הצגת המידע בדוחות הכספיים ובייחוד בדוח על הרווח או הפסד. ההצעה מרחיבה את דרישות הגילוי של IAS 1  בהקשר זה, זאת בין היתר באמצעות הגדרה של סיכומי המשנה הנדרשים בהצגת הדוח על הרווח או הפסד.

מועד אחרון לתגובות: 30 ביוני 2020

לטיוטה שפורסמה: לחץ כאן

לתקציר שפרסם ה-IASB אודות ההצעה: לחץ כאן

 

טיוטות חדשות שפורסמו ברבעונים קודמים של שנת 2019

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

הצעות לתיקון במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS מחזור 2018-2020

מאי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים לאור פרסום הגרסה החדשה של המסגרת המושגית לדיווח הכספי במרץ 2018

מאי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 מיסים על הכנסה

יולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים וכן לתיקון Practice Statement 2 Making Materiality Judgements

אוגוסט 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 

 

המועד האחרון לתגובות לטיוטות אלו עבר.

 

2.3 עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודשים נובמבר 2019 וינואר 2020 התקבלו ב- IFRIC(ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטות דחייה (Agenda Decisions) הדנות בתקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות.

החלטת דחייה אודות אופן הערכת תקופת החכירה:   

ההחלטה שהתקבלה בחודש נובמבר 2019 דנה באופן בו יש לבחון את תקופת החכירה בהתאם ל-IFRS 16 בייחוד במקרים בהם חוזה החכירה ניתן לביטול על ידי אחד מהצדדים לחוזה ובמקרים בהם חוזה החכירה כולל הארכה אוטומטית שניתנת לביטול על ידי אחד מהצדדים לחוזה.

להחלטה זו עשויות להיות השלכות רוחב לעניין ההבנה של מהי תקופת החכירה ביישום IFRS 16 כאשר ישנו קנס "כלכלי" שאינו בהכרח במזומן (לדוגמה שיפורים במושכר בסכומים מהותיים להם אורך חיים כלכלי מוגדר) למימוש או אי מימוש אופציות להארכה או לביטול חוזה החכירה.

השלכות החלטת דחייה זו נדונו בפרק השלישי של ניוזלטר זה במסגרת דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי.

להחלטת הדחייה מחודש נובמבר 2019: לחץ כאן

להדרכה מכוונת של רשת BDO אודות תקופת החכירה: לחץ כאן

 

החלטת דחייה הדנה בהגבלה על הזכות לכוון את השימוש בנכס במוחכר:

ההחלטה שהתקבלה בחודש ינואר 2020 בוחנת מתי מוענקת לחוכר זכות לכוון את השימוש בנכס. קיומה של זכות כאמור הינו הכרחי כדי שתתרחש חכירה. ה-IFRIC התבקש לבחון האם חוזה לחכירת אוניה למשך 5 שנים אשר מחד מגביל את זכות החוכר לקבוע כיצד ולאיזה מטרה תשמש האוניה לאורך תקופת החכירה ומאידך מותיר בידי החוכר מרווח פעולה משמעותי להשגת ההטבות הכלכליות מהאוניה, עונה להגדרת חכירה. במקרה הנדון הובהר בנוסף שהספק אחראי על התפעול והתחזוקה השוטפת של האוניה.

ה-IFRIC קבע שההגבלות בחוזה מגדירות מהו הנכס זכות שימוש הנחכר, אולם לחוכר הזכות הרלוונטית לקבוע ולכוון את השימוש בנכס זה, ולכן החוזה מהווה לדעת ה-IFRIC חוזה חכירה העומד בהגדרות של IFRS 16.

כמו כן קבע ה-IFRIC שההחלטות שניתנו לספק לגבי התפעול והתחזוקה השוטפת של האוניה אינן מעניקות לו את הזכות לקבוע כיצד ולאיזה מטרה תשמש האוניה.

להחלטת הדחייה מחודש ינואר 2020: לחץ כאן

 

מדריך לבחינה ויישום של מדיניות חשבונאית

בחודש נובמבר 2019 פורסם על ידי ה- IFRS Foundation (המוסד הבינלאומי) מדריך לבחינה ויישום של מדיניות חשבונאית בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (המדריך). המדריך כולל תרשימי זרימה ודוגמאות שמטרתם לסייע במקומות בהם התקינה הבינלאומית חסרה הוראה מפורשת לטיפול בעסקה ספציפית. 

למדריך: לחץ כאן

 

נושאים נוספים מרבעונים קודמים של שנת 2019

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

"החלטות דחייה" של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC)

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

ספטמבר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

מצגת של ה-IASB למשקיעים אודות ההשפעה של IFRS 15 על הדוחות הכספיים   

פברואר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

סיכום הדיונים בהצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 8 מגזרי פעילות ממרץ 2017 שנגנזה

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

ריבית להיוון בתקני IFRS - מסמך סיכום של ה-IASB

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

פרסומי ה-IASB למשקיע - ניתוח של מדדי ה-NON-GAAP הנגזרים מהדוחות לאור דרישות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

יישום שינויים במדיניות החשבונאית לאור פרסום החלטות דחייה של ה-IFRIC -  מאמר המסכם  את דעת ה-IASB בנושא

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

השלכות שעשויות להיות לברקזיט ולהיעדר הסכם על הדוחות הכספיים

אפריל 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

שיפור הוראות המדידה והגילוי של מוניטין – דיונים ראשוניים בנושא

אפריל 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

פרויקט יוזמת הגילויים - מסמך מסכם של ה-IASB

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

גילוי לשינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון - מאמר של ה-IASB

פברואר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

הקשר בין עלויות אשראי והכרה בהכנסה - מצגת של צוות ה-IASB

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019

הטיפול ב"ריפוי" של נכסים פיננסיים שנפגמו בשל סיכון אשראי- מצגת של ה-IASB

יולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019

 
 
 
פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.