This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020

03 נובמבר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2020.

לאור משבר הקורונה העולמי, בפרק הראשון של ניוזלטר זה בחרנו להביא לתשומת לבכם סוגיות אשר עולות לאור המשבר ואשר עשויות להיות קשורות לדיווח הכספי של הרבעון השלישי של שנת 2020. פרק זה כולל התפתחויות והשינויים שחלו בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור המשבר, פרסומים של הרשות לניירות ערך בנושא וסוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי שעשויות להיות רלוונטיות עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020 לאור משבר הקורונה.

הפרק השני של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות נוספים שחלו במהלך שנת 2020 בתקינה החשבונאית הבינלאומית ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו, לרבות פרסומם של תקנים חדשים.

כמו כן, בפרק השני ניתן למצוא מסמך הכולל את כל הקישורים לפרסומים ולהדרכות החדשים והעדכניים של רשת BDO, מחולק בהתאם לסוגי הפרסום השונים וכן קישור לגרסה המעודכנת של רשת BDO לפרסום IFRS AT A Glance אשר סוקר כל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור" (הגרסה עודכנה באמצעות המחלקה המקצועית של משרדנו).

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחץ כאן.

הפרק השלישי של הניוזלטר כולל פרסומים נוספים של רשות ניירות ערך, שפורסמו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
 

 

צור קשר עם המומחים שלנו >>
 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.