מאמרים:

פרסומים והדרכות של רשת BDO - רבעון שני 2022

19 יולי 2022

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |


לרשת BDO אתר אשר כולל הדרכות מקוונות ומעודכנות, פרסומים שונים ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

פרק זה כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ולתקינה החשבונאית הבינלאומית, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים.

במהלך שנת 2022, פרסומים אלו כוללים, בין היתר:

  • את הפרסום 30 June 2022 Period-end IFRS update אשר סוקר את כלל פעילויות התקינה שאירעו ב-IASB וב-IFRIC במהלך המחצית הראשונה של שנה זו וזאת בהמשך לפרסום של רשת BDO, IFRB 2022/01 אשר סקר את כלל השינויים בתחום במהלך שנת 2021.

    הפרסום מלווה בקישור רלוונטי של רשת BDO (חוזר, מאמר, ספר אלקטרוני או הדרכה אינטראקטיבית) אודות כל אחד מהתקנים, הפרויקטים והפעילויות הנסקרים שהתנהלו ב-IASB וב-IFRIC במהלך תקופה זו.
     
  • את הפרסום Hyperinflationary Economies Update (30 April 2022) אשר כולל התייחסות לכלכלות שמוגדרות כהיפר-אינפלציוניות בדוחות הכספיים ליום ה-30 ביוני 2022 ולכלכלות אשר ייתכן שתהפוכנה לכלכלות היפר-אינפלציוניות בהמשך שנת 2022.
  • שאלות ותשובות אודות סוגיות חשבונאיות והחלטות דחיה שהתקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC).
  • דוחות לדוגמה לרבעון הראשון של שנת 2022 ולמחצית הראשונה של שנת 2022.
  • גרסה מעודכנת של הפרסום IFRS AT A Glance (סקירה מעודכנת של רשת BDO ל-31 בדצמבר 2021 לכל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור").
  • עדכון רבעון 2/2022 דיווחי קיימות - עדכון ההתפתחויות האחרונות שחלו בתחום נכון ל-30 ביוני 2022, תוך מתן דגש להתפתחויות שחלו ב-ISSB (The International Sustainability Standards Board) ומידע אודות ההצעות של האיחוד האירופי וארה"ב בנושאים של דיווחי קיימות ככלל ואקלים בפרט.

המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

בנוסף ניתן למצוא בפרק זה קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר הובאו בפניה במהלך תקופה זו לדיון.

למאמר אשר מסכם את כלל הפרסומים וההדרכות של רשת BDO לרבעון השני של שנת 2022 נכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן

לסקירה של כלל הפרסומים וההדרכות לתקני דיווח כספי בינלאומי, אשר התפרסמו באתר של רשת BDO במהלך שנת 2021: לחצו כאן

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחצו כאן

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר