פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון השני של שנת 2023

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2023.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך, הקשורים לדיווח הכספי, אשר פורסמו במהלך שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.


1. פרסומים בנושאים חשבונאיים

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

ביוני 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת קיום שליטה בחברת בת בעקבות הסכמי השקעה חדשים

הרקע אשר הווה את הבסיס לפניה המקדמית:

ערב ההתקשרות עם משקיע חדש, שיעור האחזקה של קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (החברה), ב-Doral LLC (המוחזקת) עומד על כ- 42%. במועד זה למוחזקת שני בעלי מניות נוספים, חברת Clean Air LLC (CAG) ו- Migdal GEG Investment L.P (מגדל) אשר מחזיקים במוחזקת בכ- 38% ו-20% בהתאמה.

כמו כן, במועד זה, לחברה הזכות למנות שלושה מתוך חמישה חברים בדירקטוריון המוחזקת (לכל אחד מבעלי המניות הנוספים במוחזקת ניתנה הזכות למנות דירקטור אחד). בנוסף לחברה הסכם עם CAG להצבעה משותפת באסיפה הכללית של המוחזקת. בהתאם לתנאי ההסכם לחברה הזכות להורות ל-CAG כיצד להצביע, למעט בנושאים אשר מתייחסים ל: שינוי במסמכי ההתאגדות של המוחזקת אשר משפיעים לרעה באופן בלתי פרופורציונאלי על CAG למעט הנפקת ני"ע חדשים, פירוק של המוחזקת ועסקאות בין המוחזקת לבין החברה (או חברות קשורות לה). לפיכך, ערב ההתקשרות עם המשקיע החדש, החברה שלטה במוחזקת אשר אוחדה בדוחותיה הכספיים.  

ברבעון הרביעי של 2022 נחתמו הסכמי השקעה עם משקיע חדש (תאגיד ייעודי שהוקם על ידי Apollo Opportunities Management II, L.P. (Apollo) ומגדל והוחזק בשליטת Apollo). המשקיע החדש התחייב להזרים למוחזקת באופן מיידי סך של עד 500 מליון דולר כנגד הנפקת שטרות המירים במוחזקת (ובכפוף לעמידה בתנאים שהוגדרו בהסכמי ההשקעה). חלק מהסכום הועבר לרשות המוחזקת כנגד הנפקת שטרות המירים על ידה במועד השלמת העסקה, והיתרה נותרה זמינה למשיכה על ידי המוחזקת כנגד הנפקת שטרות המירים נוספים על בסיס עמידתה באבני הדרך שנקבעו בהסכמים (התקדמות המוחזקת בפרויקטים בהקמה).

עם החתימה על הסכמי ההשקעה, קיבל המשקיע החדש זכות וטו באישורי תקציב. הזכות צפויה להתפוגג בעתיד בכפוף להשגת התקדמות מהותית באבני הדרך (הפרויקטים בהקמה) במוחזקת. בהתאם להסכמים, עם התפוגגות זכות הוטו לאישור התקציב יידרש רוב מיוחד של חמישה חברים בדירקטוריון המוחזקת. יש לציין כי בניתוח הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 10 (IFRS) דוחות כספיים מאוחדים לצורך בחינת קיומה של שליטה, החברה זיהתה את אישור התקציב כחלק מהפעילויות הרלוונטיות במוחזקת.

בהתאם להסכמי ההשקעה, דירקטוריון המוחזקת ימנה עד שישה חברים, כאשר עד להמרת השטרות ההמירים, למשקיע החדש תהא זכות למנות דירקטור. החברה תמנה את אחד הדירקטורים מטעמה כיו"ר הדירקטוריון. ליו"ר תהא זכות הכרעה בהתייחס להחלטות הדורשות רוב רגיל בלבד. בנוסף הוסכם כי כל עוד מגדל תבחר שלא למנות דירקטור מטעמה, ימונה במקומו דירקטור עצמאי שיבחר על ידי האסיפה הכללית. כמו כן, עם החתימה על הסכמי ההשקעה, ההסכם של החברה עם CAG להצבעה משותפת באסיפה הכללית בוטל כך שזכויות ההצבעה של החברה באסיפה הכללית ירדו מ-80% ל-42%.

בהסכמי ההצבעה נקבעו מספר נושאים אשר לצורך קבלת החלטות בעניינם ידרש רוב מיוחד של חמישה חברים בדירקטוריון:  הדחת/מינוי מנכ"ל, אישור תקציב שנתי, אישור חריגה מהתקציב מעבר ל-15%, אישורי סגירות פיננסיות עם מוסדות פיננסיים. יש לציין כי בבחינת הוראות IFRS 10 לצורך בחינת קיומה של שליטה, החברה זיהתה את נושאים אלו כחלק מהפעילויות הרלוונטיות במוחזקת.

הסוגייה החשבונאית אשר בגינה פנתה החברה לרשות בפניה מקדמית:

החברה פנתה לרשות לניירות ערך בשאלה האם אבדה שליטתה במוחזקת לאחר כניסת המשקיע החדש והשינויים במבנה הדירקטוריון ובפרט באופן קבלת ההחלטות בנוגע לפעילויות הרלוונטיות במוחזקת, וזאת בהתאם להוראות IFRS 10.

פניית החברה התייחסה גם לשאלה האם במקרה של איבוד שליטה על החברה להציג את תוצאות המוחזקת כפעילות מופסקת בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 5 (IFRS) נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. בנוסף שאלה החברה האם לאור הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (תקנות הדוחות) היא נדרשת בפרסום דוח פרופורמה.

עמדת החברה לסוגיה החשבונאית:

בהתאם להוראות IFRS 10, שליטה קיימת אם ורק אם למשקיע יש את כל המרכיבים הבאים:

 • כוח השפעה על הישות המושקעת
 • חשיפה, או זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותו בישות המושקעת; וכן
 • היכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלו על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות של המשקיע

כאשר בבחינת שליטה יש להתחשב בכל העובדות והנסיבות ולהעריכן מחדש כאשר העובדות והנסיבות מצביעות על כך שחל שינוי באחד או יותר ממרכיבים אלו.

בנוסף נקבע ב- IFRS 10כי למשקיע יש כוח השפעה על ישות מושקעת כאשר למשקיע יש  זכויות קיימות שמקנות לו את היכולת הנוכחית להתוות את הפעילויות הרלוונטיות, כלומר הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות של הישות המושקעת.

בנוסף קובע IFRS 10 כי זכויות ממשיות (שאינן מגינות בלבד) אשר ניתנות למימוש על ידי צדדים אחרים יכולות למנוע ממשקיע לשלוט בישות מושקעת, וזאת גם אם אין למשקיע את היכולת ליזום החלטות אלא רק לאשר או לחסום החלטות אשר מתייחסות לפעילויות הרלוונטיות.  

בפנייתה החברה זיהתה כי:

 • הדחת/מינוי מנכ"ל, אישור תקציב שנתי, ואישורי סגירות פיננסיות עם מוסדות פיננסיים (הנושאים לגביהם נדרש רוב מיוחד בדירקטוריון) הינן הפעילויות הרלוונטיות ביותר במוחזקת אשר להן השפעה משמעותית ביותר על התשואות שלה.
 • הדירקטוריון והמנכ"ל (אשר ממונה על ידי הדירקטוריון) הם האורגנים, אשר מתווים את הפעילויות הרלוונטיות במוחזקת.

לפיכך, נוכח מבנה הדירקטוריון החדש (אשר ממונה בהתאם להסכמים ולא באסיפה הכללית בה ממילא אין לחברה רוב לאחר ביטול ההסכם עם CAG) ולנוכח זכויות הוטו שהוענקו למשקיע החדש לא ניתן להצביע על בעל מניות יחיד (לרבות החברה) שיהיה ביכולתו לקבל החלטות באופן בלעדי לגבי הפעילויות הרלוונטיות ביותר במוחזקת. לאור האמור, לדעת החברה החל ממועד ההשלמה של הסכמי ההשקעה החברה איבדה את שליטתה במוחזקת.

כמו כן, לעמדת החברה, בהתאם להוראות IFRS 5, איבוד השליטה במקרה דנן, עשוי לקיים את ההגדרה של פעילות מופסקת, וזאת למרות שלא בוצע אגב מכירה ישירה. כמו כן לעמדת החברה מאחר ופעילות המוחזקת דווחה כמגזר נפרד בדוחות הכספיים של החברה, פרסום דוח פרופורמה אינו נדרש.   

עמדת סגל הרשות לניירות ערך:

לאור הרוב המיוחד הנדרש בדירקטוריון לצורך קבלת החלטות על הפעילויות הרלוונטיות המשמעותיות ביותר, סגל הרשות בחר שלא להתערב בעמדת החברה לעניין איבוד שליטה במוחזקת, וזאת בשים לב לכך שגם בתרחיש בו השקעת המשקיע החדש תיפדה בפדיון מוקדם, הסכם בעלי המניות החדש יישאר בתוקף.

סגל הרשות בחר שלא להתערב גם בעמדת החברה לפיה החל ממועד השלמת העסקה פעילות המוחזקת מקיימת את ההגדרה של פעילות מופסקת. בהתאמה מאחר ולאור הוראות IFRS 5 נתוני הפעילות המוחזקת יוצגו בנפרד בדוחות החברה, סגל הרשות לא התערב בעמדת החברה שאיבוד השליטה במוחזקת אינו עונה להגדרת "אירוע פרופורמה" כהגדרתו בתקנות הדוחות, וזאת מבלי להתייחס לכך שפעילות המוחזקת הוצגה כמגזר נפרד בדוחות החברה.  

מידע כספי פרופורמה​ - בחינת עסקת המיזוג כאירוע פרופורמה, והשלכותיה על הדוחות הכספיים המצורפים​

הרקע אשר הווה את הבסיס לפניה המקדמית:

חברת קוויק טכנולוגיות והשקעות בע"מ (החברה) התקשרה בהסכם עם קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ ויינות ביתן בע"מ (קבוצת ביתן) להקמת פלטפורמה משותפת לקמעונאות אונליין (עסקת המיזוג). בהתאם לעסקת המיזוג הצדדים הקימו שותפות אשר הפלטפורמה לקמעונאות וירטואלית של החברה (פעילות קוויק) הועברה אליה. החברה וקבוצת ביתן מחזיקים בשותפות 49% ו-51% בהתאמה.

עם איבוד השליטה בפעילות קוויק החברה חדלה מלאחד אותה. מנגד לאור היותה של השותפות ישות כלולה מהותית מאוד של החברה, דוחותיה יצורפו לדוחות החברה וזאת בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 (תקנות דוחות כספיים) ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (תקנות הדוחות).

יצויין כי העברת פעילות קבוצת ביתן לשותפות מהווה עסקה תחת אותה שליטה לפיכך בהתאם לשיטת איחוד העניין (As Pooling),  נכסיה והתחייבויותיה שהועברו לשותפות מקבוצת ביתן ייכללו בדוחות הכספיים של השותפות בהתאם לערכם בספרי קבוצת ביתן לפני העסקה. מנגד, העברת פעילות קוויק לשותפות טופלה בדוחות הכספיים של השותפות בהתאם לשיטת הרכישה (כך שהנכסים וההתחייבויות נרשמו בהתאם לשוויים ההוגן) וזאת בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 3 (IFRS) צירופי עסקים.

הסוגייה החשבונאית אשר בגינה פנתה החברה לרשות בפניה מקדמית:

החברה פנתה לרשות לניירות ערך בשאלה האם עסקת המיזוג עונה להגדרה "אירוע פרופורמה" כהגדרתו בתקנות הדוחות. ובשאלה האם השותפות נדרשת להציג למפרע בדוחותיה הכספיים (דהיינו, לרבות מספרי השוואה) את פעילות קבוצת ביתן שהועברה אליה.

עמדת החברה לסוגיה:

לעמדת החברה, איבוד השליטה ולפיכך הפסקת האיחוד של פעילות קוויק והכללת השותפות כישות כלולה של החברה, אינה עונה להגדרת "אירוע פרופורמה". מאחר ופעילות קוויק אשר מועברת לשותפות במסגרת עסקת המיזוג, מהווה את כל פעילותה העסקית של החברה, כל המידע ביחס לפעילות קיים עבור המשקיעים וזאת בדומה למצבים בהם פעילות מוצגת כמגזר בר דיווח או כפעילות שהופסקה (מצבים אשר הוחרגו מחובת הצגת דוח פרופורמה). זאת ועוד, מאחר וכל פעילות החברה עברה לשותפות, דוח רווח והפסד פרופורמה יכלול שורה אחת בלבד - את רווחי השותפות אשר מוצגת ככלולה.

לדעת החברה גם רכישת פעילות קבוצת ביתן על ידי השותפות אינה עונה להגדרת "אירוע פרופורמה" זאת מאחר ולא מדובר בצירוף עסקים אלא ברכישת זכויות המקנות השפעה מהותית בישות כלולה.

לעניין אופן הצגת פעילות קבוצת ביתן בדוחות השותפות, החברה ציינה כי הספרות המקצועית, לעניין תקינה בינלאומית, מאפשרת בין היתר אי הצגה של מספרי השוואה. החברה ביקשה לאמץ מדיניות חשבונאית כאמור בין היתר בשל קשיים טכניים בהשגת הנתונים (הפעילות שהועברה מקבוצת ביתן לשותפות לא נמדדה באופן נפרד בקבוצת ביתן). בנוסף הבהירה החברה כי עם איבוד השליטה וההכרה בהשקעה בשותפות בהתאם לשיטת השווי המאזני כלל הנכסים וההתחייבויות של השותפות יוצגו בשווי הוגן כאשר עיקר השווי של פעילות קבוצת ביתן צפוי להיות מיוחס לנכסים בלתי מוחשיים.

חלף הצגת מספרי השוואה הציעה החברה מתווה גילוי חלופי אשר יכלול ביאור רווח והפסד בדוחות השותפות אשר יכלול נתונים היסטוריים של הפעילות שהועברה מקבוצת ביתן. בנוסף יכלול מתווה הגילוי החלופי נתוני רווח והפסד פרופורמה (שאינם מבוקרים או סקורים) הכוללים את נתוני השותפות פרופורמה (100%) בהתבסס על התוצאות ההיסטוריות של קבוצת ביתן ושל החברה. נתוני רווח והפסד פרופורמה יינתנו במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה ובמשך ארבעה דוחות עיתיים עוקבים.

עמדת סגל הרשות לניירות ערך:

סגל הרשות בחר שלא להתערב בעמדת החברה על פיה עסקת המיזוג אינה עונה להגדרת "אירוע פרופורמה".  

לעניין אופן ההצגה של פעילות קבוצת ביתן בדוחות השותפות. סגל הרשות מבהיר כי לעמדתו בעת פיצול פעילות או שינוי מבני לחברה חדשה אשר נעשה תחת אותה שליטה ולכן מטופל בדוחות החברה הקולטת בהתאם לשיטת איחוד העניין, המדיניות החשבונאית הנאותה ביותר היא מדיניות חשבונאית על פיה דוחות החברה הקולטת יציגו למפרע את הנתונים הכספיים של הפעילות המועברת, לרבות מספרי ההשוואה ויהוו למעשה דוחות המשכיים שלה. לפיכך נקיטת מדיניות חשבונאית על לפיה לא יוצגו למפרע הנתונים הכספיים של הפעילות המועברת אינה מדיניות נאותה.

אף על פי כן, לאור הקשיים שציינה החברה בהשגת הנתונים המאזניים, סגל הרשות בחר בנסיבות המתוארות שלא להתערב בעמדת החברה על פיה בדוחות הראשיים של השותפות תאומץ מדיניות חשבונאית של הצגת הפעילות המועברת ללא מספרי השוואה, אך התווסף להם ביאור רווח והפסד בהתאם למתווה הגילוי החלופי שהחברה ציינה. 

לפניות מקדמיות אלו ולהחלטות סגל הרשות בעניינם: לחצו כאן.

פניות מקדמיות נוספות בנושאים החשבונאים שפורסמו על ידי סגל הרשות לניירות ערך במהלך שנת 2023

ב-22 בפברואר 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת ירידה מהשפעה מהותית
 • מידע כספי נפרד - אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  

בנוסף, המידע בדבר הפניות המקדמיות שפרסם סגל הרשות בינואר 2023 הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לניוזלטר: לחצו כאן).

החלטת אכיפה חשבונאית 23-4: מענקים ממשלתיים

ב-6 ביוני 2023 פורסמה החלטת אכיפה חשבונאית 23-4: מענקים ממשלתיים (ההחלטה). ההחלטה דנה בטיפול החשבונאי בתוכנית המענקים של מדינת ניו יורק שבארה"ב לעידוד הקמת פרויקטים להפקת אנרגיה מתחדשת. בפרט ההחלטה דנה בטיפול החשבונאי בתמריצים אשר יתקבלו על בסיס הביצועים השנתיים בשנתיים הראשונות של פרויקט להקמת מערכת פוטו וולטאי. בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 20 (IAS) הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי, מענקים ממשלתיים יוכרו בדוח רווח והפסד על פני התקופות שהישות מכירה בעלויות שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי. לעמדת סגל הרשות, מאחר והמענקים ניתנים בגין הקמת המערכת הפוטו וולטאי, ברירת המחדל היא כי מטרתן לפצות את החברה על העלויות שהתהוו לה בעת הקמת המערכת. לעמדת סגל הרשות, קיומם של תנאים נוספים לקבלת המענק (כפי שנקבע בתוכנית המענקים נשוא החלטה זו, על פיה המענקים תלויים בביצועיים בשנתיים הראשונות לפרויקט) אינם משפיעים על העובדה שמטרת המענק לפצות את החברה על הקמת המערכת. לפיכך, במקרים כאמור יש לייחס מלוא המענקים כסכומים אשר נועדו לפצות את החברה על העלויות בגין הקמת הפרויקטים הפוטו וולטאים ולפיכך, לאור המדיניות החשבונאית שבחרה החברה, הם למעשה יקטינו את הוצאות הפחת לאורך חיי הפרויקטים.

עדכון עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

ב-30 באפריל 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך עדכון לעמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי (העדכון). העדכון מחליף ומשלב בתוכו את עיקרי החלטת אכיפה חשבונאית 21-1 של סגל רשות ניירות ערך ממרץ 2021, אשר מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 (למידע נוסף אודות החלטת אכיפה חשבונאית 21-1: לחצו כאן).

עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10 : סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17

ב-26 במרץ 2023 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10: סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (העמדה). מידע אודות העמדה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

החלטות אכיפה חשבונאיות

ב-22 בפברואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות. ההחלטות עסקו בסוגיות החשבונאיות הבאות:

 • החלטת אכיפה 23-1 - אופן חישוב שווי הוגן של השקעה במניות שנרכשה בתמורה להנפקת מניות
 • החלטת אכיפה 23-2 - טיפול בשינוי תנאי חכירה
 • החלטת אכיפה 23-3 - סיווג שיתוף פעולה בין צדדים כפעילות משותפת

מידע אודות החלטות אכיפה חשבונאיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  

דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023 - מכתב הרשות לניירות ערך

ב-5 בינואר 2023 פרסמה מנהלת מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך, עורכת הדין שרה קנדלר, מכתב שנשלח ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל/ית של כל התאגידים המדווחים (המכתב). המכתב כולל רשימה לא סגורה של דגשים לנושאים שבהם מחלקת התאגידים תתמקד בשנת 2023 וזאת תוך לקיחה בחשבון של המצב הנוכחי בשווקים ובסביבה הכלכלית, ולכן הוא עשוי להיות רלוונטי גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לתקופות ביניים של שנת 2023. מידע אודות המכתב הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.

עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

ב-4 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העדכון). העדכון פורסם לאור החלטת סדר היום מאוקטובר 2022 של ה- IFRIC לעניין הטיפול של מחכיר בוויתורים על תשלומי חכירה תפעולית (ההחלטה). מידע בדבר העדכון הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.


2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

גילוי בדבר השלכות סגירת Silicon Valley Bank על תאגידים מדווחים

לאור פרסום ההודעה על סגירת Silicon Valley Bank (SVB) ב-10 במרץ 2023, פרסם סגל הרשות ב-12 במרץ 2023 הודעת סגל לתאגידים. ההודעה עסקה בגילוי בדבר השלכות סגירתSilicon Valley Bank  על תאגידים מדווחים (ההודעה). מידע אודות ההודעה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

דיווח במתכונת iXBRL

טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת לשפות שונות. דיווח במתכונת iXBRL דורש הערכות מוקדמת והקצאת משאבים שכן המעבר לדיווח במתכונת iXBRL מחייב דיווח מובנה של הדוחות הכספיים, כאשר פרקים שונים בו מתויגים ברמות שונות של פירוט.

במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות ההתפתחויות האחרונות בפרויקט המעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL של הרשות לניירות ערך.

יצוין כי לרשות לניירות ערך דף ייעודי אשר מרכז את כלל התכנים אשר הקשורים לפרוייקט (לרבות פרסומי עבר ומדריכים). לפרסומים: לחצו כאן.

עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

ב-2 בפברואר 2023 פורסם עדכון לעמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח (העדכון). מידע אודות העדכון הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר

ב-25 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח (הדוח) וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר, אשר פורסמה לראשונה באוקטובר 2018 (העדכון). מידע אודות הדוח והעדכון הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת לבכם

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים שונים

סגל הרשות מפרסם מעת לעת פרסומים בנושאים משפטיים שונים. להלן מספר פרסומים אשר משקפים את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים שונים אשר בחרנו להביא לתשומת לבכם ואשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד לפרסום ניוזלטר זה. באתר הרשות לניירות ערך ניתן למצוא פרסומים נוספים בנושאים משפטיים הקשורים לדיווח תאגידי. פרסומים אלו מתעדכנים מעת לעת על ידי סגל הרשות.

במהלך חודש יוני 2023 פרסם סגל הרשות לניירות ערך במסגרת השאלות והתשובות על דוחות תקופתיים ורבעוניים ודוח דירקטוריון את שאלה ותשובה 105.34 אשר מבהירה כי הפטור אשר נקבע בתקנות 8ג(3) עד 8ג(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לעניין צירוף הערכת שווי מהותית מאוד, לא חל על הערכת שווי שביצע תאגיד לתאגיד בנקאי, מבטח או חברה ברישום כפול המוחזקים על ידו, שמהווה הערכת שווי מהותית מאוד.

כמו כן, במהלך חודש יוני 2023 פרסם סגל הרשות מספר שאלות ותשובות אשר עסקו בנושאים הבאים:

 • בורסה - שאלה ותשובה 115.15 לעניין הגדרת חברת מעטפת
 • דוחות תקופתיים ורבעוניים ודוח דירקטוריון - שאלה ותשובה 105.34 אשר שנה בדוחות העיתיים האחרונים של ישות בעת סיום דיווח
 • הצעה לציבור - שאלה ותשובה 110.15 דנה בתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017

במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים שפרסם סגל הרשות לניירות ערך במהלך החודשים ינואר, פברואר ומרץ 2023.

לכלל עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים: לחצו כאן.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר