פרק 2: פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון הראשון של שנת 2023


להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023.  

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2023

במהלך התקופה לא פורסמו תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.
 

2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2023

הצעה לתיקון צר היקף להוראות המדידה הסיווג והגילוי של מכשירים פיננסיים

כפי שעדכנו בניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן), בנובמבר 2022 סיימה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) את הליך הסקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים - הוראות המדידה וסיווג. במסגרת מסקנות הליך הסקירה-לאחר-יישום החליטה ה-IASB גם על פרסום תיקון צר היקף ל-IFRS 9. במרץ 2023 פרסמה ה-IASB את הצעה לתיקון צר היקף להוראות המדידה והסיווג של IFRS 9 (ההצעה). ההצעה מתייחסת בין היתר לאופן בו ניתן להעריך את תזרים המזומנים הנובע מנכסים פיננסיים אשר כפופים למדדי ESG (Environmental, Social & Governance) לצורך סיווגם כנכסים אשר ימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן ומרחיבה את דרישות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים למכשירים פיננסיים מסוימים.      

בנוסף, כמתוכנן, ההצעה כוללת גם התייחסות למועד ההכרה והגריעה של נכס או של התחייבות פיננסית. ההצעה מתייחסת במפורש למועד הגריעה בעת סילוק של התחייבות פיננסית באמצעות מערכת אלקטרונית להעברת מזומנים (דנו בנסיבות אשר הביאו לטיפול בסוגיה בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן). בהקשר זה החליטה ה-IASB בין היתר להתיר בחירה של מדיניות חשבונאית אשר מאפשרת גריעה של ההתחייבות הפיננסית לפני מועד הסליקה, וזאת בהתקיים הנסיבות הספציפיות אשר הוגדרו בהצעה.

לתקציר ההצעה כפי שפורסמה על ידי ה-IASB: לחצו כאן. כמו כן, לפרסום של רשת BDO אשר מבהיר את השלכות ההצעה: לחצו כאן.

ה-IASB קבעה את המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה ל-19 ביולי 2023.
 

3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, לא התקבלו החלטות סדר יום (Agenda Decisions) בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר לא עלתה כנגדן התנגדות במועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). נעדכן לכשיתקבלו החלטות כאמור שלא תעלה כנגדן התנגדות ב-IASB בהמשך השנה.
 

4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

ניסוח סופי לתיקון המוצע לתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה לאור המלצות ה-OECD לחקיקת מס מינימלית גלובלית

בינואר 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על ההכנסה - International Tax Reform-Pillar Two Model Rules (ההצעה). ההצעה פורסמה לאור המלצות ה-OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) מדצמבר 2021 וממרץ 2022 לקביעת שיעור מס מינימלי על קבוצות עסקיות בעלות פעילות בינלאומית במספר מדינות. ב-11 באפריל 2023 נפגשה ה-IASB לבחינת הנוסח הסופי של התיקון הצפוי וזאת במטרה לפרסמו עד לסוף חודש מאי 2023. מידע אודות ההמלצות וההצעה הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן).


בחינת השפעת סיכונים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים - פרויקט חדש של ה-IASB

במרץ 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) כי היא משיקה פרויקט חדש אשר מטרתו בחינת השפעת סיכונים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים. הפרויקט מהווה חלק מתוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026 (התוכנית) אשר פורסמה ביולי 2022, והוא מושק לאחר בחינת הערות הציבור לאסטרטגיה המתוכננת של ה-IASB ולסוגיות החשבונאיות שבכוונת ה-IASB לקדם בשנים הקרובות.

מטרת הפרויקט לחקור האם וכיצד ניתן לספק מידע טוב יותר על סיכונים הקשורים לאקלים בדוחות הכספיים. בנובמבר 2020 פרסמה ה-IASB חומר לימודי אודות השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים (החומר הלימודי). בחומר הלימודי ציינה ה-IASB השפעות אפשריות של עניינים הקשורים לאקלים על הדיווח הכספי, וזאת על אף שהתקינה החשבונאית הבינלאומית אינה מתייחסת מפורשות לעניינים הקשורים לאקלים (סיכום החומר הלימודי הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2021: לחצו כאן וכן במסגרת נספח ו' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 של משרדנו: לחצו כאן). בין היתר הפרויקט עתיד לחקור באיזו מידה החומר הלימודי אכן מסייע לשקף את ההשפעות של סיכונים הקשורים לאקלים בדוחות הכספיים, ואילו פעולות, אם בכלל, ה-IASB יכולה לנקוט בכדי לשפר את המידע אשר מסופק כיום במסגרת הדיווח הכספי על עניינים אלו. בנוסף ה-IASB הבהירה כי כל תוצר עתידי של הפרויקט יתחשב גם בעבודת ה-ISSB (The International Sustainability Standards Board) ובתקני דיווח בנושא קיימות שהיא עתידה לפרסם. למאמר שפרסמה ה-IASB אודות הפרויקט ואודות הקשר בינה לבין ה-ISSB בהקשר זה: לחצו כאן. לדף הבית של הפרויקט באתר ה-IASB: לחצו כאן.


גישה חדשה לפיתוח של דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי

במרץ 2023 סיימה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את הפרויקט שלה בנושא שיפור גישתה בעת פיתוח וניסוח דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי. עם סיום הפרויקט ה-IASB פרסמה מסמך לסיכום הגישה החדשה. המסמך עתיד ללוות את ה-IASB בעת פיתוח דרישות גילוי עתידיות. הגישה החדשה כוללת:

  • יצירת קשר מוקדם עם משקיעים כדי להבין מבעוד מועד את צרכי המידע שלהם;
  • פיתוח של דרישות הגילוי לצד דרישות ההכרה והמדידה;
  • בחינת השלכות דרישות הגילוי החדשות בראי של דיווח דיגיטלי;
  • שימוש במטרות כלליות וספציפיות אשר מתארות ומבהירות את צורכי המידע של המשקיעים;
  • תמיכה במטרות גילוי ספציפיות באמצעות דרישה לחשוף פריטי מידע אשר יספקו מענה למטרות במרבית המקרים.

בנוסף פרסמה ה-IASB מסמך לסיכום הפרויקט בכללותו. המסמך לסיכום הפרויקט כולל גם את תגובות הציבור והתייחסות ה- IASB להצעה להערות הציבור לעניין דרישות הגילוי בתקני IFRS: Disclosure Requirements in IFRS Standards - A Pilot Approach (ההצעה) אשר פרסמה ה-IASB במרץ 2021. הצעה אשר בין היתר היוותה את הבסיס לגישה החדשה של ה-IASB לפיתוח דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי.

בניגוד להצעה ממרץ 2021, עם סיום הפרויקט החליטה ה-IASB לא לתקן את הוראות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן ושל תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד. לאור זאת, כעת, מתוך כלל פרויקט הגילוי של ה-IASB, רק ההצעה מיולי 2021 לפרסום תקן דיווח כספי בינלאומי חדש אשר יעסוק בדרישות הגילוי של חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית נותרה על שולחנה (מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2021: לחצו כאן). 

 

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >> 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר