This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - ניוזלטר לסיכום שנת 2019

28 ינואר 2020

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

3.1 החלטות בנושאים חשבונאיים שהתקבלו ברשות לניירות ערך

לא פורסמו ברבעון זה החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך.

החלטות אכיפה חשבונאיות שפורסמו ברבעונים קודמים של שנת 2019

החלטה

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

עדכון החלטת אכיפה חשבונאית 11-2

יישום שיטת השווי המאזני (שיטת השכבות), בעקבות תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS) השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

עמדת סגל חשבונאית מספר 22-1

היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן

יולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019

החלטת אכיפה חשבונאית 19-1

משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל שליטה

יולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

 

 

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

לא פורסמו ברבעון זה פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך.

 2019 פניות מקדמיות שפורסמו ברבעונים קודמים של שנת

החלטה

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

סגל הרשות פרסם פניות מקדמיות בנושאים שלהלן:

  • פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה העומדת בהגדרת "ישות השקעה" כמוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים.
  • בחינת העמידה של קרן השקעות בהגדרת "ישות השקעה" כמוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים.
  • הטיפול החשבונאי בהסדרי חברת החשמל לישראל בע"מ עם המדינה להסדרת זכויות בנכסים.
  • בקשה לקבלת ארכה לפרסום דוחות פרופורמה של מספר ימים בודדים שלא יעלה על שבועיים (עד למועד פרסום הדוחות הכספיים).
  • בקשה לקבלת ארכה לפרסום דוחות פרופורמה לתקופה מרבית של חודשיים לאור קושי משמעותי בהכנתם בפרק הזמן הקבוע בתקנות.
  • בקשה לקבלת פטור מהצגת נתוני פרופורמה לאור בחינת מהותיות של פעילות שנרכשה והעדר מידע חשוב למשקיע.
  • בקשה לקבלת פטור מהצגת נתוני פרופורמה לאור קשיים בהשגת הנתונים והעדר מידע חשוב למשקיע.

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

 

3.2 פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

מדריך לחברות דואליות 

ב-14 בנובמבר 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך את המדריך לחברות דואליות (המדריך) זאת במטרה לשקף ככל הניתן את התהליכים  הכרוכים במסחר דואלי לחברות אשר שוקלות רישום כפול. המדריך מתייחס לתהליכי ההנפקה, מתכונת הדיווח והרישום למסחר ומחיקה ממסחר של חברות דואליות ובכוונת סגל הרשות לעדכנו מדי תקופה. 

למדריך לחברות דואליות: לחץ כאן

למדריך לחברות דואליות באנגלית: לחץ כאן

 

שינוי ארגוני ברשות לניירות ערך 

במהלך חודש נובמבר 2019 החליטה יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, על שינוי ארגוני ברשות לניירות ערך שמטרתו התאמת עבודת הרשות לצרכי שוק ההון ולמגמות הבינלאומיות.

למידע נוסף מתוך אתר הרשות לניירות ערך: לחץ כאן

 

הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), התשע"ו-2016

ב-9 בדצמבר 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), התשע"ו-2016 ("ההצעה"). מטרת ההצעה להוסיף לכללים הדרושים לקבלת היתר מהרשות לניירות ערך, מצבים בהם לחברה תשקיף מדף בתוקף, מתקיים הליך בירור מנהלי או חקירה פלילית, כנגדה או כנגד נושאי משרה ו/או בעלי השליטה בה, זאת לאור חשד לקיומה של הפרה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או התקנות שהותקנו מכוחו. המועד האחרון למתן תגובות להצעה הסתיים ב-23 בינואר 2020.

לנוסח הטיוטה המוצע: לחץ כאן

 

פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

ב-16 בדצמבר 2019 פרסם סגל הרשות מספר פניות מקדמיות בנושאים המשפטיים הבאים:

לפניות המקדמיות: לחץ כאן

 

שאלות ותשובות לעמדה משפטית מספר 199-9 בעניין עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

ב-10 בנובמבר 2019 פרסם סגל הרשות עדכון לשאלות ותשובות לעמדה משפטית מספר 199-9: עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה, בהתאם לתקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (העמדה).

העמדה אשר פורסמה במקור בנובמבר 2010 קובעת עקרונות מנחים לעיצוב מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי, אשר מטרתם לאפשר לדירקטוריון ולהנהלה להשיג רמה סבירה של בטחון בקשר עם נכונות מסקנתם בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית. השאלות והתשובות לעמדה נועדו לשקף את עמדת סגל הרשות בנושאים שונים שנדונו בעבר בהקשר זה.

לעמדה משפטית מספר 199-9 ולשאלות ולתשובות לעמדה משפטית מספר 199-9: לחץ כאן

 

כנס רגולציית שוק הון בעולם טכנולוגי של הרשות לניירות ערך

ביום 20 בינואר 2020 התקיים הכנס השנתי של הרשות לניירות ערך. הכנס דן בין היתר ברפורמת ה"שמיים הפתוחים" של הרשות לניירות ערך, במהפכת ניירות הערך הדיגיטליים ובאתגרי הרגולציה והסייבר החלים על שוק ההון בעולם טכנולוגי.

לנאום של יו"ר רשות ניירות ערך: לחץ כאן

 

נושאים נוספים מרבעונים קודמים של שנת 2019

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד ("דוח סולו")

אפריל 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 

עדכון עמדה משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 

תשקיף מדיניות השקעות ותשקיף רכש ייעודי – הצעה לתיקון חוק ניירות ערך

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 

הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור - דוח סופי

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

הודעת חברות על המועד הצפוי לפרסום הדוחות הכספיים

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019 

פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

מרץ 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

עמדה משפטית מספר 101-22: החזקה במניות שנעשו בהן עסקאות החלף

פברואר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

התכנית האסטרטגית של הרשות לניירות ערך לשנים הקרובות

פברואר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2019

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - שאלות ותשובות

מאי ויולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019

עמדת סגל משפטית מספר 103-40: פרסומים המתייחסים להצעה לציבור של ניירות ערך

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

דוח יחידת הביקורת: דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות - דוח סופי

יוני 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

דוח יחידת הביקורת: ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בחברה תעשייתית

יולי 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 

בחינת האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות - מסמך היוועצות להערות הציבור 

אוגוסט 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 

איגוח הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות בנכסים - מסמך היוועצות להערות הציבור 

ספטמבר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

דוח יחידת הביקורת: התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות

ספטמבר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 

קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה 

ספטמבר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

IXBRL - מסמך היוועצות להערות הציבור 

אוקטובר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019 

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

אוקטובר 2019

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

 
 
פרסום זה נועד למסירת מידע כללי ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך. בתקינה חשבונאית וכיו"ב נוסח אחרונים גובר.