מאמרים:

פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - רבעון שלישי 2021

20 אוקטובר 2021

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2021.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2021

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על הכנסה - מס נדחה בגין נכסים והתחייבויות הנובעים מעסקה אחת

במאי 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על הכנסה (התיקון). מטרת התיקון לצמצם את היקף החריגים להכרה במסים נדחים בעת ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות. בהתאם לתיקון ל"פטור" מהכרה במסים נדחים במצבים בהם נכס או התחייבות מוכרים לראשונה נוסף תנאי מצטבר, לפיו נדרש שבעת העסקה הנכס או ההתחייבות גם לא יוצרים הפרשים זמניים חייבים במס וניתנים לניכוי בסכום זהה, לדוגמה במצבים של עסקאות חכירה או של התחייבות לפירוק ושיקום. בכפוף לחוקי המס, בהכרה לראשונה בנכס ובהתחייבות עשויים להיווצר הפרשים זמניים חייבים במס וניתנים לניכוי.

מועד התחילה של התיקון הינו לתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2023 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי לעובדה זו.

לא נדרש יישום למפרע מלא של התיקון כמוגדר בהוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות זאת מאחר ודרישה להעריך באופן רטרואקטיבי האם כל חכירה והתחייבות לפירוק ושיקום יצרה בעבר הפרשים זמניים חייבים במס וניתנים לניכוי בעלי אותו סכום הייתה עלולה להכביד על הדיווח הכספי.

לכן בהתאם לתיקון, בגין עסקאות חכירה והתחייבויות פירוק ושיקום נדרש ליישם את התיקון החל מתחילת התקופה ההשוואתית המוקדמת ביותר שהוצגה בדוחות הכספיים ולהכיר בנכס מס ובהתחייבות מס נדחה למועד זה, כאשר ההשפעה המצטברת תוכר בעודפים (או ברכיב אחר של ההון, לפי העניין). עבור עסקאות שאינן חכירה והתחייבות לפירוק ושיקום ואשר התיקון רלוונטי לגביהן, התיקון ייושם בדרך של מכאן ולהבא לעסקאות אשר התרחשו בתקופה ההשוואתית המוקדמת ביותר שהוצגה או לאחריה.

לפרסום של רשת BDO אודות התיקון ל-IAS 12: לחצו כאן. להודעה של ה-IASB אודות התיקון: לחצו כאן.

לגילוי לדוגמה לתיקון במסגרת הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לתקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם: לחצו כאן.

תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו בניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021

להלן מספר תיקונים לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו בתחילת שנת 2021 ולכן הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021:

  • תיקון לתקן דיווח כספי 16 חכירות - ויתורים על דמי שכירות לאחר ה-30 ביוני 2021 לאור מגפת הקורונה.
  • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים ו- Practice Statement 2 Making Materiality Judgements - מדיניות חשבונאית מהותית.
  • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות - אומדן חשבונאי.

למידע נוסף אודות תיקונים אלו: לחצו כאן.

 

2. הצעות לתקנים חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2021

הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח - תיקון צר היקף להוראות המעבר

ביולי 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 17 (IFRS) חוזי ביטוח (ההצעה). ההצעה דנה בתיקון צר היקף להוראות המעבר של IFRS 7. התיקון מתייחס למצבים בהם הן IFRS 17 והן תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים ייושמו בגין חוזי הביטוח לראשונה החל משנת 2023 ומאפשר שבמצבים כאמור יוצג המידע ההשוואתי ביחס לנכסים פיננסיים מסוימים כאילו הוראות הסיווג והמדידה, אשר נקבעו ב-IFRS 9 כבר יושמו ביחס לנכסים אלו וזאת מבלי לשנות את הוראות המעבר של IFRS 9.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ליום ה-27 בספטמבר 2021 ולכן הסתיים. למכתב התגובה של רשת BDO להצעה: לחצו כאן.

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ - היעדר שער חליפין במועד המדידה

באפריל 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 21 (IAS) השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ (ההצעה). ההצעה דנה בטיפול החשבונאי במצבים בהם לא קיים שער חליפין בין שני מטבעות למועד המדידה כך שלא ניתן לבצע את ההמרה הנדרשת של מטבע אחד למטבע האחר. ההצעה אשר נועדה לסייע בזיהוי מצבים כאמור, קובעת כי במצבים כגון אלו נדרש לאמוד את שער החליפין ומגדירה כיצד נדרש לבצע את חישוב אומדן שער החליפין.   

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ליום ה-1 בספטמבר 2021 ולכן הסתיים. למכתב התגובה של רשת BDO להצעה: לחצו כאן.

הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש - חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית: גילוי

ביולי 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית: גילוי (Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures) (ההצעה). מטרת ההצעה לצמצם את דרישות הגילוי עבור חברות בנות כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים אשר אינן נושאות באחריותיות ציבורית (נכונות ו/או חובה לתת דין וחשבון על פעולותיהן ולשאת בתוצאותיהן) ואשר בנוסף להן חברה אם או חברה אם סופית אשר עורכת את דוחותיה הכספיים הזמינים לציבור בהתאם להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS).

חברות בנות להן חברה אם אשר עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) נדרשות לצורכי איחוד עם דוחות החברה האם, לערוך את דוחותיהן הכספיים בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה האם. לפיכך פרסום דוחות כספיים בהתאם לכללי הדיווח של התקינה הבינלאומית לישויות קטנות (IFRS for SMEs Standard) להם הוראות הכרה, מדידה וגילוי שונות מהוראות ההכרה המדידה והגילוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) אינו פוטר חברות כאמור מהפקת סט נוסף של דוחות כספיים לצורכי איחוד אשר יהא ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה האם. ההצעה עתידה לתת מענה לחברות אלו על ידי צמצום דרישות הגילוי להן הן מחויבות כיום. לסיכום של רשת BDO אודות ההצעה: לחצו כאן.

ההצעה פתוחה לקבלת הערות הציבור עד ליום ה-31 בינואר 2022.

ההצעה לשינוי דרישות הגילוי בתקני IFRS - דחיית מועד הערות הציבור ומידע למשקיעים

במרץ 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה להערות הציבור לעניין דרישות הגילוי בתקני IFRS: Disclosure Requirements in IFRS Standards - A Pilot Approach (ההצעה). ההצעה פורסמה כדי לקבל משוב מהציבור לגבי גישה חדשה אשר תשמש את ה-IASB בפיתוח דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי. בנוסף מוצע בהצעה לתקן את הוראות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן ואת הוראות הגילוי של תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד בהתאם לגישה חדשה זו. גילוי אודות פרסום ההצעה הובא בפניכם גם במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021.

בהתאם לגישה החדשה המוצעת בהצעה ה-IASB תגדיר את "מטרות העל" של הגילוי החשבונאי ומטרות ייעודיות לגילוי החשבונאי בתקן דיווח חשבונאי מסוים. מאחר ובהתאם להצעה הוראות הגילוי תוגדרנה כ"מטרות גילוי" ישויות תידרשנה להפעיל שיקול דעת נרחב בכדי לקבוע האם הגילוי המוצע על ידן עונה למטרות שהגדיר ה-IASB. לפרסום של רשת BDO אודות ההצעה: לחצו כאן, כמו כן לסיכום של ה-IASB אודות ההצעה: לחצו כאן.

עם פרסומה של ההצעה הוגדר על ידי ה-IASB שהמועד לקבלת תגובות הציבור יסתיים ביום ה-21 באוקטובר 2021, אולם לאור חשיבות וייחודיות ההצעה ב-21 ביולי 2021 הוחלט על ידי ה-IASB לדחות את התקופה בה ההצעה פתוחה לתגובות הציבור עד ליום ה-12 בינואר 2022.

בנוסף בכדי לסייע למשקיעים לבחון האם הגישה החדשה לדרישות גילוי אשר מוצעת בהצעה אכן עתידה לשפר מנקודת מבטם את הגילוי החשבונאי, פורסם על ידי ה-IASB ב-21 בספטמבר 2021 מאמר למשקיעים: "Disclosures in financial statements to better reflect investor needs" אשר מטרתו לסייע בבחינה זו (למאמר).  

הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש נכסים בפיקוח והתחייבויות בפיקוח

במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 עדכנו אודות ההצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש נכסים בפיקוח והתחייבויות בפיקוח (Regulatory Assets and Regulatory Liabilities) (ההצעה) אשר פורסמה בינואר 2021. ההצעה עתידה להחליף את תקן דיווח כספי בינלאומי 14 (IFRS) חשבונות פיקוח נדחים אשר פורסם במהלך שנת 2014 כתקן ביניים אשר נועד לתת מענה זמני עד לסיום הפרויקט על ידי ה-IASB. לפרסום של רשת BDO אודות ההצעה: לחצו כאן, כמו כן לסיכום ההצעה על ידי ה-IASB: לחצו כאן.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ליום ה-30 ביולי 2021 ולכן הסתיים. למכתב התגובה של רשת BDO להצעה: לחצו כאן.

 

3. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

החלטות ה- (Agenda Decision) IFRICשאושרו במהלך השנה ​

בחודש אוגוסט 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) עדכון ל-Due Process Handbook, המדריך הפרוצדוראלי אשר מנחה את פעילותה ואשר מפרט את העקרונות והדרישות אשר מנחים את ה-IASB ואת ה-IFRIC (ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי) בפרסום הוראות חשבונאיות ותקני חשבונאות.

העדכון ל-Due Process Handbook (העדכון) כולל בין היתר התייחסות להחלטות הדחייה של ה-IFRIC, ומגדיר את הנהלים על פיהם ה-IASB רשאי לדחות החלטות אלו. בהתאם לעדכון החלטות ה- IFRICמוגדרות כ"סופיות" (Agenda Decision) רק לאחר שבדיון שהתקיים ב-IASB אודות ההחלטה לא עלתה התנגדות של ארבעה או יותר חברי מועצה להחלטה.

במהלך שנת 2021 ההחלטות אשר התקבלו ב-IFRIC ושלא עלתה כנגדן התנגדות על ידי ה-IASB (Agenda Decision) התייחסו לסוגיות הבאות:

  • עלויות תצורה או התאמה ללקוח בהסדר שירותי מחשוב ענן - תקן חשבונאות בינלאומי 38 (IAS) נכסים בלתי מוחשיים: במרץ 2021, הוועדה דנה באופן הטיפול בעלויות תצורה או התאמה ללקוח בהסדר שירותי מחשוב ענן (Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement ) בנסיבות המקרה שהובא בפניה. הוועדה החליטה כי עלויות אלו אינן מהוות נכס בלתי מוחשי כהגדרתו ב- IAS 38והגדירה בהחלטה את הפרמטרים על פיהם נדרש לזקוף עלויות אלו לרווח והפסד כהוצאה (להחלטה). ה-IASB אישר את ההחלטה בישיבתו באפריל 2021. להדרכה של רשת BDO בנושא: לחצו כאן.

  • ייחוס הטבה לתקופות שירות​ - תקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS) הטבות עובד: באפריל 2021, הוועדה דנה בתקופות השירות אליהן ההטבה בגין תוכנית ייחודית להפקדה מוגדרת מתייחסת (להחלטה). ה-IASB אישר את ההחלטה בישיבתו במאי 2021. להדרכה של רשת BDO אודות החלטה זו: לחצו כאן.

  • גידור השתנות של תזרימי המזומנים כתוצאה משיעורי ריבית ריאליים - תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים: באפריל 2021, הוועדה דנה בסוגיה האם הוראות לטיפול בגידור תזרים מזומנים אשר נקבעו ב-IFRS 9 חלות בנסיבות המקרה אשר הובא בפניה, אשר בהתאם לו מטרת ניהול הסיכונים הינה "תיקון" של תזרים המזומנים במונחי ריבית ריאליים (Hedging Variability in Cash Flows due to Real Interest Rates) (להחלטה). ה-IASB אישר את ההחלטה בישיבתו במאי 2021. להדרכה של רשת BDO אודות החלטה זו: לחצו כאן.

  • הכנה של דוחות כספיים כאשר ישות אינה עוד עסק חי - תקן חשבונאות בינלאומי 10 (IAS) אירועים לאחר תקופת הדיווח: ביוני 2021, הוועדה דנה בדיווח הכספי של ישות אשר הנחת העסק החי אינה מתקיימת לגביה (להחלטה). ה-IASB אישר את ההחלטה בישיבתו ביוני 2021. להדרכה של רשת BDO אודות החלטה זו: לחצו כאן.

  • עלויות הדרושות למכירת מלאי - תקן חשבונאות בינלאומי 2 (IAS) מלאי: ביוני 2021, הוועדה דנה בעלויות אשר יש לכלול בעת חישוב אומדן העלויות הדרושות לצורך מכירת המלאי בעת חישוב שווי המימוש נטו של המלאי בהתאם להוראות IAS 2 (להחלטה). ה-IASB אישר את ההחלטה בישיבתו ביוני 2021. בהתאם להחלטה ה-IFRIC קובעת כי הגבלת ההוצאות הנדרשות לביצוע מכירה רק לעלויות תוספתיות (לדוגמה: עמלות מכירה) עשויה שלא להשיג את המטרה של IAS 2 לעניין חישוב שווי המימוש נטו של המלאי. בנוסף נקבע בהחלטה כי חברה נדרשת להפעיל שיקול דעת ולהתחשב בעובדות ובנסיבות הספציפיות ובאופי המלאי, בבואה לקבוע לצורך חישוב שווי המימוש נטו של המלאי, מהן העלויות הנדרשות לצורך מכירתו. להדרכה של רשת BDO אודות החלטה זו: לחצו כאן. להשלכות אפשריות של ההחלטה על הדיווח הכספי ראו את הפרק הראשון של ניוזלטר זה: לחצו כאן.

הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים - מסמך לתגובות הציבור

בספטמבר 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך להערות הציבור במסגרת הליך סקירה-לאחר-יישום (Post-implementation Review) של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (המסמך).

סקירה-לאחר-יישום היא תהליך שמטרתו להעריך אם תקן חשבונאות פועל כמתוכנן ומשיג את מטרותיו. ההערכה כוללת ניתוח ההשפעה של הוראות התקן על משקיעים, על חברות ועל רואי-חשבון מבקרים. כמו כן, סקירה-לאחר-יישום מסייעת לחשוף תחומים בתקן שעשויים להוות אתגר וכתוצאה מכך להביא ליישום לא עקבי של דרישות התקן.

הוראות IFRS 9 מיושמות החל מתקופת הדיווח השנתית אשר החלו ביום ה-1 בינואר 2018 או לאחריו. מטרת הליך הסקירה-לאחר-יישום של IFRS 9 הינה לבחון באם אכן הושגו מטרותיו, בין היתר ביחס למידע המסופק למשקיעים בהתאם להוראותיו אודות נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. בהתאמה, המסמך מבקש לבחון את הוראות הסיווג והמדידה שנקבעו ב-IFRS 9 לעניין נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. בהמשך הליך הסקירה-לאחר-יישום של IFRS 9 ייבחן הן הטיפול החשבונאי שנקבע ב-IFRS 9 לעניין ירידת ערך והן ההוראות גידור שנקבעו ב-IFRS 9 לעניין חשבונאות גידור.  

המסמך פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-28 בינואר 2022.

הצעה לשינוי בחוקת ה- IFRS Foundationלצורך שילוב פעילות המועצה לתקני קיימות בינלאומיים (ISSB

באפריל 2021 פרסם המוסד הבינלאומי לתקני דיווח כספי (The International Financial Reporting Standards Foundation - IFRS Foundation) הצעה לתיקון חוקת המוסד (ההצעה). מטרת ההצעה לשלב בחוקה את פעילות המועצה לפיתוח תקנים בנושא קיימות (international Sustainability Standards Board - ISSB).

בהקשר זה יש לציין כי רשת BDO פרסמה לאחרונה את הפרסום Sustainability Frameworks - A Snapshot: September 2021 אשר סוקר את סוגי הגילויים השונים במסגרות לתקני קיימות בינלאומיים אשר קיימים נכון להיום ואת ההתפתחויות הצפויות בתחום.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ליום ה-29 ביולי 2021 ולכן הסתיים. למכתב התגובה של רשת BDO להצעה: לחצו כאן.

הצעה לתיקון Practice Statement 1 - דיווחי ההנהלה (management commentary)

במאי 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון Practice Statement 1 management commentary (ההצעה). ההצעה מספקת הנחיות בהתייחס לשיקול הדעת הנדרש באשר לדיווחי ההנהלה אודות החברה ובין היתר בהתייחס אל המודל העסקי והאסטרטגיה של החברה, המשאבים, הסיכונים, הביצועים והדוחות הכספיים של החברה. הגילוי נועד לאפשר לחברות לזהות ולספק מידע מהותי למשקיעים, ולסייע לרגולטורים ולמבקרים להעריך את שלמות הגילוי.

הנחיות הגילוי של ה- Practice Statement 1 management commentary הינן וולונטריות. ההצעה אינה משנה הוראה זו. על אף שבהתאם להוראות התקינה הבינלאומית ישויות אינן מחויבות לספק מידע כאמור, יודגש כי חברות הכפופות לגופים רגולטורים שונים נדרשות לעיתים לספק מידע נלווה לדוחות הכספיים הערוכים בהתאם להוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית בהתאם להוראות גופים אלו. לדוגמה, ישויות אשר כפופות בישראל להוראות הרשות לניירות ערך נדרשות לספק מידע נלווה לדוחותיהם הכספיים כדוגמת דוח תקופתי, דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ודיווחים נוספים בהתאם לנסיבות העניין והוראות הרשות לניירות ערך.  

ההצעה פתוחה לתגובות הציבור עד ליום ה-23 בנובמבר 2021.

המסמך הרביעי לסיכום כלל החלטות ה- (Agenda Decision) IFRIC

באפריל 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המסמך הרביעי בסדרה לסיכום כלל החלטות ה-IFRIC (הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי). מטרת הסדרה לאגד את כלל "החלטות הדחייה" של ה-IFRIC (Agenda Decision) בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות. המסמך הרביעי בסדרה מאגד את כלל ההחלטות שפורסמו על ידי ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2020 לחודש מרץ 2021 (למסמך).

כאמור לעיל, החל מחודש אוגוסט 2020 החלטות ה- IFRICמוגדרות כ"סופיות" (Agenda Decision) רק לאחר שבדיון שהתקיים ב-IASB אודות ההחלטה לא עלתה התנגדות של ארבעה או יותר חברים להחלטה.

המסמך הראשון איגד את כלל החלטות ה-IFRIC החל ממועד הקמתו ועד לחודש אוקטובר 2019.

המסמך השני איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2019 ועד לחודש מרץ 2020.

המסמך השלישי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אפריל 2020 לחודש ספטמבר 2020.

לאתר ה-IASB אשר כולל את כלל החלטות של ה-IFRIC מאורגנות לפי תקנים: לחצו כאן.

תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026  - מסמך לתגובות הציבור

במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 עדכנו אודות המסמך להערות הציבור שפורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) אודות תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026 (המסמך). המסמך מבקש את הערות הציבור לאסטרטגיה המתוכננת של ה-IASB ולסוגיות החשבונאיות שבדעת ה-IASB לקדם בשנים הקרובות. המועד האחרון לקבלת הערות הציבור למסמך נקבע ליום ה-27 בספטמבר 2021 ולכן הסתיים. למכתב התגובה של רשת BDO למסמך: לחצו כאן.

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.