פרק 1: סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון הראשון של שנת 2023


בפרק זה בחרנו להביא לתשומת לבכם מספר סוגיות ודגשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 וכן את הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 של משרדנו.

בפרק השני והשלישי של ניוזלטר זה כללנו את הפרסומים והעדכונים בתקינה החשבונאית הבינלאומית ובפרסומי הרשות לניירות ערך אשר פורסמו לאחרונה. גם פרסומים ועדכונים אלו עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023.

בנוסף, בפרק הרביעי של ניוזלטר זה, אשר דן בפרסומים ובעדכונים של רשת BDO לרבעון הראשון של שנת 2023, הובאו בפניכם פרסומים של רשת BDO אשר עשויים לסייע בעריכת הדוחות הכספיים הרבעוניים.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות סוגיות ודגשים אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023 : לחצו כאן.
 

1. סוגיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

להלן מספר סוגיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויות להיות רלוונטיות בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 .


מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית

כפי שכתבנו גם בעבר, בתקופות האחרונות אנו ערים למגמות ולהשפעות של אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית. בין שינויים אלו ניתן למנות שינויים מהותיים בשערי חליפין ובשערים מצוטטים בשווקים פעילים, שינויים מהותיים בסביבת הריבית הנקבעת על ידי הבנקים המרכזים, אינפלציה ופעילות בסביבה כלכלית היפר-אינפלציונית, אירועים עולמיים במגזר הפיננסי, השפעות הלחימה בין רוסיה לאוקראינה לרבות ההשפעה של כך על שוק הסחורות העולמי ועוד.

במקביל להשפעה הכלכלית הישירה שעשויה להיות לאירועים אלו על חברה, עשויות להיות להם גם השלכות חשבונאיות שונות אשר מתייחסות להיבטים שונים של הדיווח הכספי וכן על ההערכות והאומדנים השונים שהחברה עושה בהם שימוש בעת עריכת הדוחות הכספיים. כך למשל, אי עמידה באמות מידה פיננסיות לאור העלייה המתמשכת בשיעור הריבית עשויה להביא לסיווג התחייבות ארוכת טווח כהתחייבות לזמן קצר. לסיווג כאמור עשויה להיות השפעה כלכלית נוספת על החברה גם אם לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי החברה הצליחה להשיג מהמלווה ארכה לעניין מועד הפירעון. דוגמה נוספת הינה ההשפעה האפשרית שעשויה להיות לאירועים השונים על הערכות החברה בבחינת השווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בבחינת ירידת ערך מלאי ובבחינת התקיימות סממנים לירידת ערך נכסי החברה (מוחשיים ובלתי מוחשיים) לרבות מוניטין.

בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן) ניתן למצוא דוגמאות נוספות להשפעות חשבונאיות אפשריות של חוסר וודאות ושל שינויים כלכליים על הדיווח הכספי.   

כמובן שבעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות על הדוחות הכספיים בגין מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית, תוך הבחנה בין אירועים שאירעו נכון לסוף תקופת הדיווח לבין אירועים שאירעו בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו יאושרו הדוחות הכספיים לפרסום.


האם נדרש לסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת? – היערכות לקראת יישום לראשונה של התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 – סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות

לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת עשויות להיות השלכות כלכליות נרחבות למשל לעניין בחינת עמידה באמות מידה פיננסיות של התחייבויות נוספות של החברה או לעניין בחינת זכאות תשלומי בונוס לעובדים. התיקון של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מינואר 2020 לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים – סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות (התיקון), לרבות העדכון לתיקון אשר התייחס להתחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants) (העדכון) מאוקטובר 2022, עשויים לשנות את האופן בו חברות נדרשות לסווג את התחייבויותיהן בדוחות הכספיים כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת (מידע נוסף אודות התיקון והעדכון לתיקון הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום שנת 2022:  לחצו כאן).

מאחר ומועד התחילה של התיקון והעדכון לתיקון נקבע לתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2024 או לאחר מכן, נדרש לבחון מבעוד מועד את ההשלכות האפשריות שלהם על סיווג ההתחייבויות השונות בדוחות הכספיים של חברה, את ההשפעות העקיפות האפשריות משינויי בסיווג של התחייבות לאור השינוי בכללים החשבונאיים וכמובן להיערך במידת הצורך בהתאם.  

דוגמה לאופן בו השינוי בכללים החשבונאיים עשוי להשפיע על סיווג התחייבות שעד כה סווגה כהתחייבות לא שוטפת בדוח על המצב הכספי, ניתן למצוא למשל באופן בו בהתאם לתיקון נדרש לסווג התחייבות אשר נובעת מהנפקה של מכשירים פיננסיים המירים (הנפקה של מכשירי חוב אשר ניתנים להמרה למניות ו/או הנפקה של מניות בכורה אשר ניתנות להמרה למניות) אשר אינם עומדים בהוראות החשבונאיות לצורך סיווגם כמכשיר הוני.

הנפקה של מכשירים פיננסיים המירים הינן כלי כלכלי נפוץ, לרוב מותאם אישית בכדי להתאים לצרכים המסוימים הן של המנפיק והן של המשקיע. הטיפול החשבונאי הנדרש בגינם, הן במועד ההכרה לראשונה והן בתקופות עוקבות עשוי להיות מורכב לא פחות. במהלך הניתוח החשבונאי של הנפקה כאמור נדרש לבחון הן את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 32 (IAS) מכשירים פיננסיים: הצגה, אשר קובע את העקרונות לסיווג כמכשיר הוני או כהתחייבות והן את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים אשר קובע את הוראות ההכרה והמדידה למכשירים פיננסיים כולל נגזרים וזאת כאשר ההנפקה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 2 תשלום מבוסס מניות.  

בהתאם להוראות החשבונאיות מכשיר חוב או מכשיר דומה אשר ניתן להמרה על ידי המחזיק למספר קבוע של מניות רגילות של החברה במחיר המרה קבוע הינו מכשיר פיננסי מורכב הכולל שני רכיבים: התחייבות פיננסית ורכיב הוני. אולם, הטיפול החשבונאי עשוי להשתנות באופן משמעותי עם כל שינוי בתנאי המכשיר ההמיר המונפק.

כך למשל, במקרים בהם מכשירי החוב המונפקים ניתנים להמרה על ידי המחזיק למספר משתנה של מניות רגילות של החברה או במחיר המרה שאינו קבוע (כמו למשל במצבים בהם מחיר ההמרה למניות נקבע במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה) אזי ניתוח חשבונאי של ההוראות החשבונאיות עשוי להביא למסקנה שרכיב ההמרה אינו עומד בכללים לסיווג כרכיב הוני. במקרים כאמור רכיב ההמרה (הנגזר), אשר עומד בכללים החשבונאיים להפרדה מהחוזה המארח (רכיב ההתחייבות בהנפקה), יסווג כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. לחילופין, החברה עשויה לבחור לייעד את המכשיר המונפק בכללותו כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד גם במידה ובהתאם להוראות החשבונאיות היא נדרשת להפריד את הנגזר המשובץ מהחוזה המארח.

נכון להיום התחייבות כאמור אשר אינה מוחזקת בעיקר לצורכי מסחר, אשר החברה אינה מצפה לסלק במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה ואשר מועד סילוקה לא חל במהלך 12 החודשים שלאחר תקופת הדיווח ניתן לסווג כהתחייבות לא שוטפת. זאת ככל והחברה עומדת בהוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 בנוסחו טרם התיקון אשר קובע כי ככל ולחברה זכות בלתי מותנית בסוף תקופת הדיווח לדחות את הסילוק של ההתחייבות למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח, ההתחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת. זאת מאחר וסעיף 69(ד) ל-IAS 1 בנוסחו טרם התיקון מבהיר שזכות אשר ניתנה לצד שכנגד לסלק את ההתחייבות על ידי הנפקה של מכשירים הוניים לא תשפיע על אופן סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת.

אולם, במסגרת התיקון ל-IAS 1 שונו והובהרו הוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 לעניין סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כלא שוטפת. כך למשל, בהתאם לתיקון נקבע, בין היתר, כי זכות אשר ניתנה לצד שכנגד לסלק את ההתחייבות על ידי ההעברה של מכשירים הוניים של הישות עצמה לא תשפיע על אופן סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת רק במצבים מסוימים, בהם הזכות עונה להגדרה של מכשיר הוני. למעשה, מדובר רק בהתחייבות אשר בהתאם להוראות IAS 32 לטיפול החשבונאי במכשיר פיננסי מורכב, הזכות לסילוק במניות אשר ניתנה לצד שכנגד עונה להגדרה של מכשיר הוני (אופציה), אשר מוצגת בנפרד מההתחייבות (למשל, כאשר ההמרה הינה למספר קבוע של מניות רגילות של החברה ובמחיר המרה קבוע).

לכן, בהתאם לתיקון, במצבים בהם זכות ההמרה אינה עונה להגדרה של רכיב הוני (למשל כאשר ההמרה הינה למספר משתנה של מניות רגילות של החברה או במחיר המרה שאינו קבוע), ולכן מוצגת כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לא ניתן עוד להציג את ההתחייבות כהתחייבות לא שוטפת אם האפשרות של המחזיק להמיר היא במסגרת התקופה השוטפת. כך שעם כניסתו לתוקף של התיקון והעדכון ל-IAS 1 ב-1 בינואר 2024, ההתחייבויות כאמור יוצגו בדוח על המצב הכספי כהתחייבויות שוטפות.  

הניתוח לעיל הינו דוגמה למצבים בהם התיקון והעדכון לתיקון ל-IAS 1 עשויים להשפיע על אופן סיווג ההתחייבויות כהתחייבויות שוטפות או כהתחייבויות לא שוטפות בדוח על המצב הכספי. לאור ההשלכות שעשויות להיות לסיווג כאמור כמובן שחברות נדרשות לבחון מבעוד מועד את מאפייני ההתחייבויות שהן צפויות להידרש להן ב-1 לינואר 2024 ולהיערך בהתאם ככל ונדרש.     


2. דגשים בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023

להלן מידע בדבר הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 של משרדנו , ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית, וכן מספר דגשים נוספים אשר עשויים לסייע בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023.


הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023

כמדי שנה, אנו מפרסמים כשירות ללקוחותינו דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2023 ("דוחות כספיים תמציתיים ביניים"), ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 (IAS) דיווח כספי לתקופות ביניים ומקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (תקנות דוחות תקופתיים).

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה נערכו במתכונת דיווח רבעונית ליום 30 ביוני 2023 לשם המחשת מספרי ההשוואה האפשריים בדוחות ביניים רבעוניים. חברה שהיא תאגיד קטן אשר לא הנפיק איגרות חוב לציבור ואשר מדווחת על בסיס חצי-שנתי בהתאם לתקנה 5ד(ב)(5) לתקנות דוחות תקופתיים, נדרשת לבצע את ההתאמות הנדרשות לדיווח חצי שנתי ביחס למוצג בדוחות כספיים לדוגמה אלה.

בנוסף, הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים כוללים גם נספח בדבר השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים (מידע בדבר השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים הובא בפניכם גם במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2021:  לחצו כאן. כמו כן בפרק השני של ניוזלטר זה הובא בפניכם מידע אודות הפרויקט החדש של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בנושא).

בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה נערכו מספר שינויים לאור התפתחויות בתקינה הבינלאומית ובפרקטיקה המקובלת וזאת בדגש על סוגיות שעשויות להיות רלוונטיות עבור לקוחותינו. מומלץ לתת את הדעת לשינויים אלו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ  2023. שינויים אלו עשויים לכלול השלכות תקנים חשבונאיים חדשים ותיקונים לתקנים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) שנכנסו לתוקף בתקופת הדיווח הנוכחית או שעתידים להיכנס לתוקף בתקופות עוקבות, החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC), הוראות שונות של הרשות לניירות ערך ועוד.

לעיקרי השינויים בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2023 ביחס לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2022: לחצו כאן.

יודגש כי הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית ולתקנות דוחות תקופתיים והם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים והתקנות עליהם הם מבוססים או להפעלת שיקול דעת בדבר הצגה וגילוי נאותים. כמו כן, ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצא בזה שיפורסמו בהמשך.

כמו כן, יוזכר, כי בהתאם להוראות סעיף 15א ל-IAS 34, אין צורך שהביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים יספקו עדכונים לא משמעותיים יחסית למידע שדווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר.

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023- קובץ PDF: לחצו כאן

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023- קובץ WORD: לחצו כאן

לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה של רשת BDO לרבעון הראשון של שנת 2023, ערוכים בהתאם להוראות העדכניות של התקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן


ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

כידוע, התקינה הבינלאומית הינה תקינה שמתחדשת מעת לעת. כבכל סוף שנה גם השנה חלים על הדוחות הכספיים של כל ישות הוראות חשבונאיות חדשות אשר נובעות מכניסתם לתוקף של תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים ופרשנויות (הפרסומים) אשר נכנסו לתוקף לראשונה בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 וכן של החלטות סדר יום (Agenda Decision) שהתקבלו לאחרונה על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC).

בהתאמה, הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023 צפויים לכלול, בין היתר, שינויים בגין יישום לראשונה של: 

  • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות - הגדרה של אומדנים חשבונאיים: מטרתם לסייע לישויות להבחין בין שינוי במדיניות חשבונאית לבין שינוי באומדן חשבונאי.
  • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה - מס נדחה הקשור לנכסים ולהתחייבויות הנובעים מעסקה אחת: מטרתם לצמצם את היקף החריגים להכרה במסים נדחים בעת ההכרה לראשונה בנכס או התחייבות.
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 17 (IFRS) חוזי ביטוח

יש לציין כי השפעת התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - גילוי מדיניות חשבונאית, אשר נכנסו גם הם לתוקף לראשונה ב-1 בינואר 2023, עתידה לבוא לידי ביטוי במסגרת ביאור המדיניות החשבונאית של הדוחות הכספיים השנתיים ליום ה-31 בדצמבר 2023.

בכדי לסייע בבחינת ההשפעה שעשויה להיות לכל פרסום בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023, בין אם הפרסום נכנס לתוקף לראשונה החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2023 ובין אם הפרסום צפוי להיכנס לתוקף בתקופות עוקבות, רוכז בטבלה שלהלן (לחצו כאן) כל המידע אודות תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו.

הטבלה כוללת תקציר של מהות השינוי, מועד הפרסום ומועד התחילה וקישורים לפרסומים רלוונטיים. הטבלה מחולקת לפרסומים שנכנסו לתוקף לראשונה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 ולפרסומים שטרם נכנסו לתוקף נכון למועד זה.

הטבלה כוללת בנוסף הפניה לביאור הספציפי בדוחות הכספיים לדוגמה הרלוונטיים של משרדנו, אשר מתייחס באופן מפורש לכל פרסום ופרסום אשר רלוונטי ללקוחותינו.

כמובן שבבחינת ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית נדרש לבחון גם את החלטות סדר יום (Agenda Decision) שהתקבלו לאחרונה על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (החלטות סדר יום). מידע אודות החלטות סדר יום שפורסמו במהלך השנה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של ניוזלטר זה. כמו כן בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ובדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של משרדנו שולבו החלטות סדר יום המעודכנות נכון למועד הפרסום של דוחות לדוגמה אלו. החלטות סדר יום נוספות ניתן למצוא גם בדף השאלות והתשובות של רשת BDO - BDO’s IFRS FAQs: לחצו כאן.


דגשים נוספים בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023

להלן מספר דגשים נוספים אשר מומלץ לתת גם אליהם את הדעת בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023:

השלכות אפשריות על הדיווח הכספי של מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית

כאמור לעיל, בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות על הדוחות הכספיים בגין מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית, תוך הבחנה בין אירועים שאירעו נכון לסוף תקופת הדיווח לבין אירועים שאירעו בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו יאושרו הדוחות הכספיים לפרסום.

בהקשר זה מומלץ לבחון גם את פרסומי הרשות לניירות ערך בנושא. מידע אודות פרסומי הרשות לניירות ערך האחרונים הובא בפניכם בפרק השלישי של ניוזלטר זה. לעניין זה ראו בין היתר גם את מכתב הרשות לניירות ערך מיום ה-5 בינואר 2023 (המכתב). המכתב פורסם לתאגידים לקראת פרסום הדוחות השנתיים לשנת 2022 וזאת לאור המצב בשווקים ובסביבה הכלכלית והוא התייחס לגילוי שנדרש בדוחות התקופתיים של שנת 2022, אך הוא עשוי להיות רלוונטי גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2023. מידע אודות המכתב הובא בפניכם בניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.


פיקדון לפי דרישה עם מגבלות על השימוש הנובעות מחוזה עם צד שלישי

בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 על ישות לבחון האם ישנם פיקדונות לפי דרישה עם מגבלות על השימוש הנובעות מחוזה עם צד שלישי. הטיפול בפיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי נדון לאחרונה בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). להחלטת סדר יום בנושא ניתן תוקף מחייב באפריל 2022 ומידע לגביה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן). בעקבות החלטת סדר היום פרסמה הרשות לניירות ערך בדצמבר 2023 את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-9: הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים (העמדה). בעמדה בחן סגל הרשות את ההשלכות האפשריות של החלטה על אופן ההגדרה והסיווג של מזומנים שהופקדו בחשבונות לווי בנקאיים לליווי פיננסי של פרויקט לבנייה ובפיקדונות לשירות חוב. מידע אודות העמדה הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן). הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה של משרדנו עודכנו בהתאם.


הטיפול במזומן שהועבר באמצעות מערכת העברות אלקטרונית לצורך סילוק נכס פיננסי

בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן) דנו בסוגיה אשר עלתה לאחרונה לדיון בפני המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ואשר לאורה פרסמה ה-IASB הצעה לתיקון צר היקף לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים ותקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוח על תזרימי מזומנים (מידע אודות התיקון הובא בפניכם בפרק השני של ניוזלטר זה). לאור האמור, בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2023 תשומת הלב נדרשת למצבים של העברות אלקטרוניות לצורך סילוק נכס או התחייבות פיננסית אשר עשויה להיות להם השפעה על תקופת החתך.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר