This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

טופס מחירי העברה חדש

08 יולי 2019

עמית שליט , שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה |

בתאריך 3/7/2019 פורסם טופס 1385 החדש (מחירי העברה) וזאת בעקבות סעיף 3.19 בהוראת ביצוע 6/2019 בה נקבע כי, בדוח מס 2018 (יחידים וחברות) טופס 1385 (הצהרה על עסקה בינלאומית) הוחלף. באותה הוראת ביצוע, הוזכר גם טופס 1485 החדש (אשר עיקרו, דיווח על הלוואות בעסקה בינלאומית הכפופות לסעיף 85א'(ו) לפקודת מס הכנסה- ראו פרסום משרדינו במידעון אשכול המיסים מספר 185).

 

השינויים המרכזיים בטופס 1385 החדש:

 

1. בקשות לפירוט טכני וספציפי

​(נראה כי המטרה לאפשר לטפל בטופס בצורה יעילה):

 • פרטי הנישום: נדרשים מספר תיק במס הכנסה, מספר תיק ניכויים, מספר טלפון, כתובת העסק, משרד פקיד השומה, ומשרד פקיד השומה ניכויים.

 • פרטי הצד הקשור לעסקה: בקשת מידע לגבי כתובתו של הצד הקשור (נוסף על מספר הזיהוי של הצד הקשור בחו"ל).
 • תיאור העסקה: יש להדגיש האם מדובר בהכנסה או בהוצאה וזאת בנוסף על המידע שהיה נדרש הכולל את תחום הפעילות, ואת סוג הנכס או השירות לפי העניין. 

 

2. פירוט הנדרש לגבי העסקה הבינלאומית

(נראה כי המטרה לוודא שהנישום יישם את תקנות מחירי העברה במלואן):

 • השיטה אשר ננקטה: בתקנות מחירי העברה (תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006), נדרש הנישום בסעיף 2 לבחור, לצורך קביעת תנאי השוק, את שיטת ההשוואה המתאימה. בטופס החדש נדרש הנישום לציין את השיטה אשר בחר (בחקר תנאי השוק על הנישום להסביר מדוע השתמש בשיטה שבחר ומדוע דחה את השימוש בשיטות האחרות המוזכרות בתקנה 2).

          יצוין כי בטופס 1385 הקודם, התבקש הנישום לציין את השיטה ביחד עם מחיר העסקה. כעת רשות
          המיסים ייחדה לכך מקום נפרד בטופס, דבר המלמד על החשיבות הרבה.

 • שיעור הרווחיות: במידה ובחר הנישום בשיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבין-לאומית לבין העסקה הדומה, נדרש הנישום לציין את שיעור הרווחיות (דיון על בחירת השיעור המתאים נעשה בדרך כלל בחקר תנאי השוק אשר מכין הנישום).
 • סכום העסקה: הנישום מתבקש לציין את סכום העסקה כפי שמופיע בדוחות הכספיים, (ככל הנראה על מנת לבחון סוגיות שונות, כגון טיפול באופציות לעובדים וכו'). יצוין כי ניתן לראות בדרישה זו מהלך מצד רשות המיסים ליישום פורמאלי את בקשתה בביקורות, לספק קובץ יישום המבטא את הקשר בין טפסי 1385 לדוחות הכספיים. מומלץ להכין קבצי יישום, במקביל להכנת טפסי 1385. 
 • יש לציין אם מחיר העסקה נקבע בהתאם לחוזר 12/2018 במידה ולא נעשה חקר תנאי שוק מלא (על פי התנאים המסויימים המפורטים בחוזר, וראו פרסום משרדינו מידעון אשכול המיסים מספר 184).

 

3. ​דרישות הנוגעות לאימות גמירות הדעת של החותם על טופס מחירי העברה חדש:

 • הצהרה פוזיטיבית כי כל הפרטים בטופס זה נכונים, שלמים ומדוייקים.
 • דרישה כי הטופס יחתם באופן אישי על ידי בעל תפקיד מורשה חתימה בשם התאגיד 
  (בעל התפקיד נדרש לציין את שמו באופן אישי)

      

אין ספק כי הטופס מהווה עליית מדרגה ברמת הדיווח, וכי נדרשת הערכות מתאימה להכנת הטופס. צוות מחירי העברה במשרדינו עומד לרשותכם לצורך מתן כל הסבר הרלוונטי למילוי הטופס.

ליצירת קשר ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) עמית שליט, שותף ומנהל מחלקת מחירי העברה- 

​03- 6386890 | [email protected]

להורדת הטפסים >>