מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 185

21 אוקטובר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 185 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

 1. "מסלול ירוק" חדש בנושא שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס
  ביום 2.10.2018 פרסמה רשות המיסים "מסלול ירוק" חדש לקבלת החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה בעלות בחברה. מסלול זה מטפל במקרים בהם בעלי מניות בחברה ישראלית מבקשים לשנות את מבנה הבעלות בחברה באופן שבו החזקתם כאמור תהא באמצעות חברה זרה, זאת מצרכים עסקיים כדוגמת גיוס משקיעים והון זר, סביבה רגולטורית מסוימת לצורכי הנפקה ועוד. יובהר כי המסלול הירוק כולל מספר התניות כגון שהחברה הזרה אליה מועברת ההחזקה תהא תושבת מדינה עמה יש לישראל אמנת מס, הקמת החברה המועברת מתבצעת בשנת 2018 ואילך, שימור על זכויות המיסוי של ישראל וכו'.
  למסלול הירוק לחץ כאן
   
 2. מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים שנרכשו מקבלן
  ביום 20.9.2018 פרסמה רשות המיסים ריענון להנחיה שנשלחה למנהלי משרדי מיסוי מקרקעין בעניין מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים. מדיניות רשות המיסים בעניין זה, המקבלת ביטוי בהוראת ביצוע 14/85, הינה שבמקרה של רכישת חניה או מחסן המוצמדים לדירת מגורים שנרכשו מאותו קבלן ומשמשים כחטיבה אחת, יש למסות את התוספת כחלק נוסף בדירת המגורים ולחייבה במס רכישה בהתאם. ככל שמדובר ברכישה כאמור שבוצעה בתוך זמן קצר ממועד רכישת הדירה, היא תיחשב כרכישת חלק מדירת המגורים.
  להנחיה לחץ כאן
   
 3. סיווג חברה המחזיקה מרכז קניות כאיגוד מקרקעין
  ביום 18.9.2018 דחה בית המשפט העליון את בקשתן של ארבע חברות לדיון נוסף (דנ"א 1032/18) בנושא המיסוי של מרכזי קניות שבבעלותן, אשר טענו כי פסק הדין שניתן קבע קביעה מהפכנית וחדשנית בכך שהרחיב את המונח מקרקעין וקבע כי נכסים בלתי מוחשיים כגון פעילות עסקית, "עסק חי" ומוניטין נטמעים במקרקעין ואין לראותם כנכסים נפרדים. בית המשפט העליון דחה את הבקשה לדיון נוסף, והותיר בעינה את הקביעה שמכירה או רכישה של חברה המחזיקה מרכז קניות תהווה פעולה באיגוד מקרקעין אשר תהא חייבת במס שבח ובמס רכישה. נזכיר כי לאור פסק הדין עלולה להיות השפעה גם על תאגידים אחרים במשק שנהוג היה לסווגן, עד כה, כחברות שאינן בגדר איגודי מקרקעין.

חוזרים:

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה 13/2018 – הלוואה בריבית נמוכה

ביום 5.9.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 13/2018 העוסק בהלוואות בריבית נמוכה. סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה קובעים את החיוב במס בגין הלוואה או אשראי שניתנו בריבית הנמוכה מהריבית הקבועה בתקנות. כמו כן, קובע סעיף 85א לפקודה כי עסקה בין לאומית ובכללה הלוואה או אשראי בין צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים, כהגדרתם בסעיף, צריכה להיות מדווחת בהתאם לתנאי שוק. מטרתו של החוזר הינה להבהיר את יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודת מס הכנסה לאור התיקונים שנעשו לפקודה ואת יחסי הגומלין בין סעיפים אלה.

קרא/י עוד

חוזר 2 – פסק דין רונן – סיווג תשלום כ"מחיר" או כתשלום חובה לצורך חיובו במע"מ

בפסק דין רונן (עע"מ 7705/16) נדונה השאלה האם התשלומים שמעבירים הנוסעים בכביש 6 לחברה המפעילה אותו מהווים מחיר המשולם במסגרת עסקה הכולל רכיב של מע"מ או שמא מדובר בתשלומי חובה שאינם חייבים במע"מ.

קרא/י עוד

חוזר 3 – מס רכישה בהעברת מניות איגוד מקרקעין אשר מחזיק בעקיפין בזכויות במקרקעין

בפסק דין סקי דרופ (ו"ע 20650-07-16) נדונה השאלה האם העברת מניותיה של חברה המחזיקה במניות איגוד מקרקעין, אשר אין בידה נכסים נוספים, נחשבת לפעולה באיגוד החייבת במס רכישה או שמא העובדה שאין לחברה הנעברת בעלות ישירה בזכויות במקרקעין משמעותה שהחבות במס רכישה היא אפס. כמו כן, ככל שייקבע שהעברה כאמור חייבת במס רכישה, נדונה השאלה האם שווי המכירה ייקבע על בסיס שווי המניות של החברה הנעברת, או שמא לפי שווי המקרקעין שבבעלות חברת הבת.

קרא/י עוד

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים