Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 167

03 מאי 2017

קוראים נכבדים,

במידעון 167 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

חוזר 1 – תושבות של יחיד

בפרשת פלוני (ע"א 3328/15) דן בית המשפט העליון בשאלה האם המערער, שעזב את הארץ בעוד שבני משפחתו המשיכו להתגורר בישראל, היה "תושב ישראל", כהגדרת המונח בפקודת מס הכנסה, בשנות המס שבערעור ועקב כך חייב במס בישראל על ההכנסות שהפיק מחוץ לישראל. בית המשפט העליון קבע לאחר ניתוח מכלול העובדות, הראיות והעדויות, כי מרכז חייו של המערער נותר בישראל בשנות המס שבערעור, ועל כן יש להגדירו בשנים אלה כ"תושב ישראל".

להמשך קריאה>>

חוזר 2 – אופן חישוב מס ריווח המוטל על מוסד כספי

בפרשת הראל חברה לביטוח (ע"מ 26008-09-13) נדונה השאלה האם יש לכלול בחישוב מס ריווח המוטל על מוסד כספי הכנסות ישירות מעסקי נדל"ן בחוץ לארץ, הכנסות מדיבידנד שחולק מחברה בת ישראלית המנהלת נדל"ן בישראל וכן הכנסות מדיבידנד שחולק מחברה זרה המנהלת נדל"ן בחוץ לארץ.

בית המשפט קבע כי יש לסווג את פעילותה של "הראל" כ"עוסק" בכל הנוגע להכנסה הישירה שלה מנדל"ן בחוץ לארץ ולכן אין לחייבה במס ריווח בגין פעילות זו. לעומת זאת, הכנסות מדיבידנד אשר חולק מחברות קשורות המשקיעות בנדל"ן בארץ ובחוץ לארץ, תסווגנה על ידי "הראל" כהכנסות של "מוסד כספי" ועל כן יחויבו במס ריווח.

להמשך קריאה>>

חוזר 3 – מיסוי אופציות בלתי סחירות שהוקצו לדירקטור בתמורה לפועלו בחברה

בפרשת קרן (ע"א 6952/15) המחלוקת העיקרית נסובה סביב השאלה כיצד יש למסות אופציות בלתי סחירות שהוענקו לדירקטור בתמורה לפועלו בחברה בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, בתקופה שקדמה ליום 1.1.2003. בית המשפט העליון קבע כי הכנסת המשיב נובעת ממתן שירות לחברה ותמוסה בשתי פעימות: במועד מימוש האופציות והפיכתן למניות – כהכנסה ממשלח יד על פי סעיף 2(1) לפקודה, מכוח סעיף 3(ט) לפקודה; ובמועד מכירתה – כרווח הון לפי חלק ה' לפקודה.

להמשך קריאה>>

הודעות

1) העברת דירה מבעלות חברה לבעלות בעל מניות מהותי

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, העברת דירה מבעלות החברה לבעלות בעל מניות מהותי עד ליום 31.12.2018 לא תחויב במס שבח בידי החברה ובמס ברכישה בידי בעל המניות המהותי. בעל מניות מהותי שמעוניין בהחלת מסלול אי החיוב כאמור, יגיש הודעה על העברת הדירה כאמור בטופס 7920.

 

2) דחיית מועד ההצהרה לרשות המיסים על פי חוק מס ריבוי דירות

מועד ההצהרה של חייב במס לפי חוק מס ריבוי דירות (יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות בהן עולה על 249%) נדחה מיום 31.3.2017 ליום 30.6.2017. עד למועד זה על כל חייב במס להגיש הצהרה לרשות המיסים עם פירוט נכסיו. יצוין כי טרם ניתנה החלטת בג"צ שהוגש נגד חקיקת חוק מס ריבוי דירות.

 

3) מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי

רשות המיסים פרסמה מדריך למילוי בקשה להכרה בגוף כארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה, שעניינו מתן פטור ממס על הכנסות של ארגון מקצועי. במסגרת זו, הפטור ממס ניתן להכנסות ארגון מקצועי, אשר מבצע פעילות שנועדה לקדם עניינים מקצועיים משותפים של ציבור בעלי משלח יד, ענף או מגזר כלכלי מסוים, במגבלות מסוימות ובהן מגבלה שהכנסות הארגון הושגו מפעילות שאינה לצורך השגת רווחים.

המדריך כולל רשימת דרישות מהותיות ודרישות טכניות שיש לעמוד בהן במסגרת הבקשה ובהן רישומו של הארגון המקצועי כישות משפטית, פתיחת תיקים במע"מ ומס הכנסה, פתיחת תיק ניכויים, הגשת דוחות כספיים וקבלת אישור רואה חשבון על ניהול ספרים כדין. הפטור ניתן על עודף ההכנסות שלא יעלה על 50% מסך הוצאות הארגון, כפי שמפורט בחוזר מס הכנסה 12/2002.

גופים חדשים המבקשים שיכירו בהם כ"ארגונים מקצועיים" נדרשים תחילה להגיש את בקשתם למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, בטרם יפתחו תיק במס הכנסה ורק לאחר קבלת אישור מנהל רשות המיסים, יהיה ניתן לפנות לפקיד השומה לצורך פתיחת תיק כ"ארגון מקצועי".

תוקף האישור הוא מיום קבלתו ועד לשנתיים מתום שנת המס בה הוא ניתן, והוא יוארך בכל פעם לחמש שנים נוספות (אלא אם צוין אחרת).יש להגיש בקשה לחידושו של האישור עד לתאריך 31.7 בשנת המס בסיומה תם תוקף האישור.

חשוב לציין כי גוף שיוכר כארגון מקצועי לא יוכר כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודה (תרומות) או לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (פטור או הקלות במיסוי מקרקעין).

 

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי


צור קשר עם המומחים שלנו למיסים