מחלקת ייעוץ ורגולציה

מחלקת ייעוץ ורגולציה

 
מחלקת ייעוץ ורגולציה בהובלת רו"ח ווידאד אלטחי הינה מחלקה ייחודית באשכול בנקאות ופיננסים אשר עיקר פעילותה הינה בתחום ניהול סיכונים בגופים פיננסיים על מכלול היבטיו, לרבות סיכוני ציות, סיכונים תפעוליים וסיכוני דיווח.


השירותים שלנו 


ציות ורגולציה

 • ייעוץ בבניית תהליכים למניעת שוחד ושחיתות
 •  מתן ייעוץ וסקרי ציות בנושא FATCA ו-CRS לגופים פיננסיים 
 •  ייעוץ בנושא איסור הלבנת הון, תהליכים התומכים בעמידה בהוראות הרגולציה
 •  סקרי ציות ורגולציה של חוקים, הוראות המפקח על  הבנקים, תקנות וחוזרי הממונה על שוק ההון 
 •  סקרי ציות ואכיפה, סקרי מעילות והונאות, ביסוס תכניות אכיפה, ופעילויות להפחתת פערים
 •  ביקורות בבנקים עבור הפיקוח על הבנקים בהתאם למתווה שהוגדר ע"י הפיקוח על הבנקים

 

ניהול סיכונים

 •  ליווי חברות בניתוח תהליכים כתוצאה משינוי מבנה ארגוני, הטמעת מערכות מידע או הוראות רגולטוריות חדשות והתאמת תהליכי עבודה לסיכוני דיווח וכן ליווי גופים פיננסיים בתהליך הטמעת מערכות מידע
 •  סקרי סיכונים תפעוליים, סקרי מעילות והונאות
 • ליווי בהעברת פעילות חברות לתפעול על ידי לשכת שירות


ביקורת פנימית

 • ביצוע שירותי ביקורת פנימית בגופים פיננסיים לרבות סניפים של בנקים בינלאומיים ובתי השקעות
 • ביצוע ביקורות מיוחדות עבור דירקטוריונים לבחינת עמידה במדיניות הדירקטוריון ורגולציה רלוונטית

 

שירותי SOX

 •  ייעוץ SOX , בהתאם למתודולוגיית BDO במסגרת השירות מבוצע מיפוי סיכונים בתהליכי העבודה, זיהוי בקרות לכיסוי הסיכון, מיפוי פערי בקרה וכן בניית תוכנית לשיפור מערך הבקרה הפנימית והכנת הדיווחים הנדרשים בגופים פיננסיים (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברות כרטיסי אשראי ובתי השקעות)
   

דוחות ISAE ודוחות AUP

 •  ISAE 3402 עבור נותני שירותים למוסדות וגופים פיננסיים, ובכלל זה גופים בנקאיים ולשכות שירות
 •  ISAE 3000 תקן בינלאומי עבור שירותי תפעול בלשכות שירות 
 •  דוחות Agreed Upon Procedures) AUP) דוחות ביקורת בהתאם לתקן אמריקאי בנושאים המוסכמים במסגרת ההתקשרות

 

*המחלקה מעניקה בנוסף שירותים בתחומי הסייבר וייעוץ IT.

ווידאד אלטוחי

ווידאד אלטוחי

שותפה, מחלקת ייעוץ ורגולציה, אשכול בנקאות ופיננסים
personBDO.LiveSite.ViewBio