This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019

31 אוקטובר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2019.

הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור.

הפרק השני של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך, שפורסמו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 ועד לפרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

בפרק השלישי של הניוזלטר במסגרת הדגשים לדיווח הכספי, בחרנו להביא לתשומת לבכם מספר סוגיות נוספות הקשורות לדיווח הכספי שעשויות להיות רלוונטיות עבורכם גם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2019.

לניוזלטר זה צורפה טבלה המרכזת מידע אודות תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית, בחלוקה לפרסומים שנכנסו לתוקף לראשונה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 ולפרסומים שטרם נכנסו לתוקף נכון למועד זה. הטבלה כוללת קישורים לכל המידע המקצועי המעודכן ביותר הרלוונטי לכל פרסום ופרסום.

רשת BDO השיקה לאחרונה אתר חדש הכולל מידע חדש ועדכני לתקני דיווח כספי בינלאומי. באתר פרסומים הכוללים אפשרויות חיפוש נרחבות והדרכות מקוונות הכוללות מערכי שיעור קצרצרים בסוגיות ובנושאים ספציפיים. האתר הותאם לשימוש גם במכשירים ניידים.

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי: לחץ כאן

כמו כן בסוף ניוזלטר זה ניתן למצוא מסמך הכולל את כל הקישורים לפרסומים ולהדרכות החדשים של רשת BDO, מחולק בהתאם לסוגי הפרסום השונים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

פרק 1: תקני IFRS - עדכונים בדבר תקנים חדשים, טיוטות חדשות ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 2: רשות ניירות ערך - עדכונים בדבר החלטות בנושאים חשבונאיים ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 3: דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי: לחץ כאן

פרק 4: טבלת תקני IFRS חדשים: לחץ כאן

פרק 5: פרסומים והדרכות חדשים של רשת BDO: לחץ כאן

 

צרו קשר עם המומחים שלנו

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.