מאמרים:

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - רבעון שני 2022

19 יולי 2022

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2022.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך, הקשורים לדיווח הכספי, אשר פורסמו במהלך שנת 2021: לחצו כאן.


1. פרסומים בנושאים חשבונאיים

פרסומים שהובאו לתשומת ליבכם בניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022

א. פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

ב-20 בפברואר 2022 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

 • מיסים על הכנסה והיטלים - הכרה בנכס מס נדחה
 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​ - בחינת ירידה מהשפעה מהותית​​
 • מידע כספי נפרד​​​ - אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות התקופתיים ובדוחות הביניים
 • דוחות כספיים, חוו"ד מבקר וגילוי בתשקיפים​ - בקשת ארכה לצירוף דוחות כספיים
 • פטור מצירוף דוחות כספיים
 • מידע כספי פרופורמה
 • אי תלות

​ב. עמדת סגל - דוח ממצאים (מספר 3) בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי

בפברואר 2022 פרסם סגל הרשות את עמדת סגל - דוח ממצאים (מספר 3) בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי (הפרסום).

מידע אודות הפניות המקדמיות ועמדת סגל הרשות ניתן למצוא בניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022: לחצו כאן.


2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

עדכון עמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה

במהלך חודש יולי 2022 פרסם סגל הרשות לניירות ערך עדכון לעמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה (העדכון).

דוח אירועים נועד לספק מידע עדכני אודות האירועים המהותיים שאירעו בתאגיד במהלך התקופה שבין מועד החתימה על הדוחות הכספיים המצורפים למסמכי הצעה (תשקיפים, הצעות פרטיות ודוחות לזימון אסיפה לעסקה עם בעל שליטה) למועד ההגשה של מסמכי ההצעה. האירועים המהותיים שנדרש להתייחס אליהם במסגרת דוח האירועים הוגדרו בתקנות ניירות הערך הרלוונטיות.

כמו כן, על מסמכי הצעה לכלול מכתב הסכמה, דהיינו את הסכמת רואה החשבון המבקר לכלול את חוות דעתו על הדוחות הכספיים המצורפים למסמך ההצעה. במידת הצורך יש לכלול במכתב ההסכמה הפניית תשומת לב לאירועים שפורטו בדוח האירועים ואשר בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על רואה החשבון המבקר לכלול בגינם הפניה כאמור.

העדכון כולל התייחסות למכתב ההסכמה הנדרש בעת הגשת דוח הצעת מדף. בנוסף כולל העדכון התייחסות לדוח האירועים ולמכתב הסכמה הנדרשים הן בעת פרסום דוחות כספיים בתשקיף הצעה לראשונה של ניירות ערך לציבור (IPO) והן בעת פרסום דוחות כספיים בטיוטת תשקיף הצעה לראשונה של ניירות ערך לציבור (IPO).


תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד ("דוח סולו")

ביוני 2022 פורסם ברשומות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד (התיקון). התיקון שינה את המדרג בהתייחס לחובה החלה על תאגידים מדווחים לפרסום מידע כספי נפרד (דוח סולו). התיקון נכנס לתוקף באופן מיידי ולפיכך יש לבחון את השפעתו על כל חברה בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים ליום 30 ביוני 2022. הרחבה לעניין ההוראות וההשלכות האפשריות השונות של התיקון הובאה בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה.


ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך - יוני 2022

ביוני 2022 פרסם סגל הרשות את הפרסום: ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך (הפרסום). זאת במטרה לשקף לתאגידים המדווחים, לשמאים, למעריכי השווי ולציבור המשקיעים את הממצאים העיקריים שהעלה סגל הרשות בבדיקותיו וכן את עמדותיו בקשר אליהם. סגל הרשות מתייחס בפרסום לשיטות שיושמו לצורך הערכות השווי ולגילוי שניתן במסגרתן.

סגל הרשות מציין במסגרת הפרסום כי הוא מצפה מהנהלות התאגידים המדווחים, השמאים ומעריכי השווי לבחון בקפידה את ההנחות העומדות בבסיס הערכות השווי המהוות בסיס לחישוב שווים ההוגן של הנכסים בדוחות הכספיים (וכן של הערכות השווי אשר מצורפות לדיווחי תאגידים מדווחים).

בנוסף הפרסום מפרט את הליקויים והכשלים ביחס לגילוי, לאומדנים ולהנחות אשר עמדו בבסיס הערכות השווי לרבות:

 • שימוש בגישת ההשוואה במקרים בהם לא ניתן לזהות ו/או לאתר עסקאות בנכסים דומים  
 • שימוש במקדם אקוויוולנטי לצורך העמסת שטחים ציבוריים בעת שימוש בגישת היוון ההכנסות ובעת שימוש בגישת ההשוואה
 • שטחים פנויים - לדעת סגל הרשות, שיעור ההיוון ביחס לנכס החשוף לסיכון אי-אכלוס משמעותי אמור להיות גבוה משיעור ההיוון אשר משמש להערכת נכס מאוכלס במלואו
 • ביסוס שיעורי ההיוון, תוך שימוש בעסקאות השוואה תקפות והתייחסות לעומס השוכרים
 • גילוי - סגל הרשות מפרט נושאים אשר לא ניתן להם גילוי מספק במסגרת הערכות השווי שבחן
 • שימוש בהנחת צמיחה פרמננטית
 • בחינת סבירות הנחות ההנהלה לגבי ביצועי החברה בעתיד ומתן גילוי בנוגע לביסוס הנחות אלו


iXBRL - מדריך מקצועי

בניוזלטר לסיכום שנת 2021 עדכנו בהתקדמות של הרשות לניירות ערך בפרויקט המעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL (לניוזלטר: לחצו כאן). טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת לשפות שונות. ב-28 באפריל 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך מדריך מקצועי במטרה לסייע לחברות להיערך לפרסום דיווח במתכונת iXBRL. למדריך: לחצו כאן.


דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם ל-IFRS 15

בפברואר 2022 פרסמה מחלקת ביקורת והערכה של הרשות לניירות ערך בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות (סגל הרשות) את   דוח ריכוז הממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומיIFRS) 15 לתאגידים בתחום הנדל"ן היזמי וקבלנות הביצוע (הדוח). מידע אודות הדוח הובא בפניכם במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022: לחצו כאן.

 

3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת ליבכם

הודעת סגל ושאלה ותשובה משפטית  - דרישות הגילוי של חברות בענף האשראי החוץ בנקאי על סיכונים ודרכי ניהולם

לאור האירועים שהתרחשו בתקופה האחרונה בשוק ההון בחברות הפועלות בסקטור האשראי החוץ-בנקאי פרסמה הרשות לניירות ערך ביולי 2022 את שאלה ותשובה משפטית 105-31 - הגילוי הנדרש על הסיכונים בתחום האשראי החוץ בנקאי (לשו"ת: לחצו כאן).

השו"ת מפרטת את עמדת הרשות לניירות ערך ביחס לגילוי הנדרש בדוחות העתיים של תאגיד אשר לו מגזר פעילות של מתן אשראי חוץ בנקאי. סגל הרשות מתייחס בשו"ת לגילוי הנדרש בקשר לסיכונים שאינם סיכון אשראי (אשר מוגדר כסיכון אינהרנטי לתאגיד אשר פועל בענף האשראי החוץ בנקאי) ובקשר לאופן ניהולם למדיניות בה נוקט התאגיד לניהול סיכונים אלו. כדוגמה לסיכונים כאמור מציין סגל הרשות סיכונים תפעוליים (כדוגמת סיכוני גניבה, מעילות, הונאות ואי סדרים), סיכוני הלבנת הון, סיכון רגולציה ושינויי חקיקה וסיכון אי-ציות להוראות רגולטוריות בנושא.

בנוסף מתייחס סגל הרשות בשו"ת לגילויים להם נדרש תאגיד אשר הסיכון אשר נדרש בגינו גילוי כאמור לעיל (סיכון אשר אינו סיכון אשראי) התממש לגביו במסגרת דיווח מיידי ובדוח התקופתי.

לאור החשיבות שמקנה הרשות לניירות ערך לגילוי הנדרש, ובכדי להדגיש בפני ציבור המשקיעים מספר סיכונים המאפיינים תאגידים אשר להם מגזר פעילות של מתן אשראי חוץ בנקאי, פרסמה הרשות לניירות ערך במקביל לפרסום השו"ת גם את הודעת סגל הרשות - גילוי על סיכונים בתחום האשראי החוץ בנקאי (ההודעה).

בהודעה מבהיר סגל הרשות כי את הגילויים הנדרשים בשו"ת תאגידים נדרשים ליישם כבר במסגרת הדוח העתי הקרוב שהן נדרשות לפרסם על פי דין (בין אם מדובר בדוח רבעוני או בדוח תקופתי).


עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - פניות מקדמיות ועמדות סגל שהוגשו לבית משפט

סגל הרשות מפרסם מעת לעת פרסומים בנושאים משפטיים לרבות פניות מקדמיות ושאלות ותשובות אשר משקפות את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים שונים.

במהלך חודש יולי 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך, במסגרת עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים, פניות מקדמיות אשר מתייחסות לנושאים הבאים:

כמו כן, במהלך חודש יוני 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים אשר הוגשו לבתי המשפט. לעמדות סגל הרשות לניירות ערך בחלוקה לפי נושאים ולפסקי הדין הרלוונטיים: לחצו כאן.

באתר הרשות לניירות ערך ניתן למצוא פרסומים נוספים בנושאים משפטיים הקשורים לדיווח תאגידי. פרסומים אלו מתעדכנים מעת לעת על ידי סגל הרשות.   


עדכון החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר 2013-2: עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות

במהלך חודש יוני 2022 עדכנה הרשות לניירות ערך את החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר 2013-2: עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות (ההחלטה). במסגרת ההחלטה התווספו לעניינים שיש לציינם על גבי עטיפת התשקיף, בין היתר, התייחסות לעובדה שהחלה חקירה בעבירה כלכלית או שהחל בירור מנהלי של הרשות לניירות ערך כנגד התאגיד, בעלי השליטה בתאגיד ונושאי משרה בכירה בו.


פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת ליבכם בניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022

להלן פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך אשר פורסמו בתחילת שנת 2022 ולכן הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022:

 • עמדה משפטית מספר101-26: הגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר
 • עמדת סגל משפטית מספר 103-45: דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך
 • פרסום מדריך תהליך הנפקה ראשונה בישראל
 • עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - שאלות ותשובות ופניות מקדמיות שפורסמו במהלך חודש מרץ 2022
 • טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשפ"ב-2022 - דוח "סולו"
 • תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשפ"ב-2021 - תיקון התוספת השביעית

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.