מאמרים:

פרק 2: פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון השלישי של שנת 2

22 אוקטובר 2023

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023.  

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.


1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2023

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע - היעדר שער חליפין במועד המדידה

באוגוסט 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 21 (IAS) השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע (התיקון). התיקון מתייחס למצב של קביעת שער חליפין כאשר מטבע אינו ניתן להחלפה (פיזית ו/או דיגיטלית) במטבע אחר. התיקון קובע מהם הקריטריונים שנדרש להעריך בכדי לקבוע האם ניתן להמיר מטבע אחד במטבע אחר. במקרים בהם בהתאם להוראות התקן, המטבע אינו ניתן להמרה, התיקון מגדיר כיצד לאמוד את שער החליפין השוטף (הספוט). התיקון כולל בנוסף דוגמאות והנחיות ליישום בכדי לסייע לישויות להעריך האם מטבע ניתן להמרה למטבע אחר ולאמידת השער השוטף במקרים בהם המטבע אינו ניתן להמרה. גילוי נדרש במצבים כאמור בהם השער השוטף הוערך.

התיקון פורסם לאור דרישות שעלו מבעלי עניין לפרסם גישה עקבית אשר תשמש עורכי דוחות לצורך הערכה האם ניתן להמיר מטבע אחד  למטבע אחר,  תבהיר מהו שער החליפין השוטף  ותספק דרישות גילוי הנדרשות במצבים בהם מטבע אחד אינו ניתן להמרה למטבע אחר.

התיקון ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2025. התיקון אינו מאפשר הצגה מחדש של מספרי השוואה וקובע הוראות ספציפיות למועד היישום לראשונה. יישום מוקדם אפשרי.   

לפרסום של רשת BDO אשר סוקר את עיקרי ההשפעות האפשריות של התיקון: לחצו כאן.

 

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 7 דוחות תזרים מזומנים ותקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים - הסדרי מימון לספקים (הסדרי פקטורינג הפוכים)

במאי 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוחות תזרים מזומנים ולתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים - הסדרי מימון לספקים (Supplier Finance Arrangements), וזאת בהמשך להצעה לתיקון בנושא שפורסמה בנובמבר 2021 (ההצעה). התיקון מגדיר מהם הסדרי מימון לספקים ומטרתו לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את ההשפעה של הסדרים כאמור על התחייבויות הישות, תזרימי המזומנים שלה וחשיפתה לסיכון נזילות והוא ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2024. מידע אודות התיקונים הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.


תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה לאור המלצות ה-OECD לחקיקת מס מינימלית גלובלית

במאי 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על ההכנסה - International Tax Reform-Pillar Two Model Rules (התיקון). התיקון פורסם לאור המלצות ה-OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) מדצמבר 2021 וממרץ 2022 לקביעת שיעור מס מינימלי על קבוצות עסקיות בעלות פעילות רב- לאומית במספר מדינות  ובתגובה לחששות של בעלי עניין לגבי אי הוודאות בנוגע לחשבונאות של מסים נדחים הנובעת מיישום המלצות אלו. מידע נוסף הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן, והפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.

 

2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2023

הצעות לתיקון במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS

פרויקט השיפורים השנתיים משמש מנגנון עבור המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) לצורך ביצוע תיקונים הכרחיים אך מצומצמים בהיקפם, במטרה להבהיר תקנים קיימים או לפתור חוסר עקביות ביישומם. התיקונים הללו מפורסמים במסגרת פרסום יחיד, אף על פי שהם אינם קשורים אחד לשני.

בספטמבר 2023 פורסמו במסגרת ההצעה לפרויקט השיפורים השנתיים לתקני IFRS (ההצעה), הצעה לתיקון התקנים הבאים:

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 7 (IFRS) מכשירים פיננסיים: גילויים:
  • רווח או הפסד בגריעה - מוצע להחליף הפניה לסעיף שבוטל בעבר בהפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי 13
  • בהנחיות ליישום של IFRS 7 מוצע:
   • להבהיר שההנחיות אינן מדגימות את כלל הוראות IFRS 7
   • לתקן את הדוגמה לגילוי אשר מתייחסת למצבים של הבדלים בין השווי ההוגן למחיר העסקה, זאת בכדי לשפר את העקביות עם הוראות IFRS 7
   • לטייב את מלל הגילוי המתייחס לסיכון אשראי
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים:
  • גריעה של התחייבויות חכירה  - מוצע להחיל את הוראות סעיף 3.3.3 להתחייבויות כאמור ובכך להבהיר שבעת גריעה, ההפרש בין הערך בספרים לתמורה יוכר ברווח או הפסד
  • מחיר העסקה - מוצע למחוק את ההגדרה של מחיר העסקה ב-IFRS 9, זאת כדי למנוע אי בהירות בינו לבין הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 10 (IFRS) דוחות כספיים מאוחדים:
  • הגדרת סוכן "דה פקטו" - מוצע להבהיר את חוסר הבהירות בהתייחס למצבים בהם צד אחר פועל לטובת המשקיע
 • תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוחות על תזרימי מזומנים:
  • מוצע לבטל את המונח "שיטת" העלות בהתייחס להשקעות בחברות בנות, בחברות כלולות ובעסקאות משותפות, זאת מאחר והמונח אינו קיים עוד בתקינה חשבונאית בינלאומית
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 1 (IFRS) אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים:
  • חשבונאות גידור בעת אימוץ לראשונה - מוצע לתקן חוסר בהירות אל מול הוראות IFRS 9 בנושא

המועד אחרון לקבלת תגובות והערות הציבור להצעה נקבע ל-11 בדצמבר 2023.


הצעה לתיקון צר היקף להוראות המדידה הסיווג והגילוי של מכשירים פיננסיים

במרץ 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון צר היקף להוראות המדידה והסיווג של IFRS 9 (ההצעה). המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ל-19 ביולי 2023. מידע אודות ההצעה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

החלטת סדר היום (Agenda Decisions) אשר התקבלה בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) במהלך שנת 2023 ואשר לא עלתה כנגדה התנגדות על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) התייחסה לסוגיות הבאות:

 • הגדרת חכירה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות
  הוועדה דנה, בנסיבות המקרה אשר נדון בפניה, בשאלה האם חוזה כולל חכירה כהגדרתה בתקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות. כמו כן, מאחר והחוזה התייחס לשימוש במאה נכסים דומים, דנה בנוסף הוועדה בשאלה האם לצורך בחינת חכירה יש להתייחס לכל נכס בנפרד או לכל הנכסים יחד. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באפריל 2023. להחלטה: לחצו כאן. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs - Index- דף השאלות והתשובות באתר החדש של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן.  מידע אודות ההחלטה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.


המסמך השמיני לסיכום כלל החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

במאי 2023 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המסמך השמיני בסדרה לסיכום כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC (הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי). מטרת הסדרה לאגד את כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC  ("החלטות הדחייה") בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות. המסמך השמיני בסדרה מאגד את כלל ההחלטות שפורסמו על ידי ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2022 לחודש אפריל 2023 (למסמך). הפניה ליתר המסמכים בסדרה, אשר מאגדת את כלל החלטות ה-IFRIC, הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.

החלטות סדר יום של ה-IFRIC נכללות גם בדף השאלות והתשובות באתר החדש של רשת BDO - IFRS FAQs - Index. למידע על החלטות אלו ולמידע מקצועי נוסף בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן.


4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים לחוזי אנרגיה מתחדשת

בעקבות שאלה שעלתה בפני הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) דנה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) ביולי 2023 בצורך בפרסום תיקון צר היקף לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים בהתייחס לטיפול החשבונאי בחוזים לרכישה פיזית של אנרגיה בדגש על הטיפול החשבונאי בחוזים ארוכי טווח לרכישת אנרגיה מתחדשת. הדיון מתמקד, בין היתר בשאלה האם לשנות את הוראות סעיף 2.4 ל-IFRS 9. סעיף 2.4 ל-IFRS 9 מפרט את המצבים בהם ניתן ליישם את הוראות IFRS 9 לחוזים לרכישה או מכירה של פריטים לא פיננסיים ומבהיר בין היתר כי הוראות IFRS 9 בכל מקרה לא יחולו במקרים בהם ההתקשרות הינה לרכישת נכס לא פיננסי לשימוש עצמי. ה-IASB בוחנת כעת אם ואיך לשנות הגדרה זו כדי שניתן יהיה להחיל את הוראות IFRS 9 על חוזים לרכישה פיזית של אנרגיה והאם יש לקבוע כללי חשבונאות גידור למקרה בו משתמשים בחוזה וירטואלי לרכישת אנרגיה. ה-IASB מצויה כעת בשלבים הראשונים של הבחינה והיא צפויה להמשיך ולדון בנושא בחודשים הקרובים. למסמך אשר הובא בפני ה-IASB ביולי 2023 לסיכום הנושא: לחצו כאן. לדף הפרויקט אשר סוקר את התקדמות ה-IASB בפרויקט: לחצו כאן.   

בחינת הצורך בשיפורים תקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) החלה לדון ביולי 2023 בצורך בפרסום מספר שיפורים לתקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים. הדיון מתמקד כעת בשני נושאים עיקריים:

 • העלויות שיש לקחת בחשבון בעת מדידת הפרשה (למסמך אשר הובא בפני ה-IASB ביולי 2023 לסיכום הנושא: לחצו כאן)
 • שיעור הריבית הנדרש להיוון בעת מדידת הפרשה (למסמך אשר הובא בפני ה-IASB ביולי 2023 לסיכום הנושא: לחצו כאן)

הדיון בנושא נמצא בשלבים הראשונים. ה-IASB צפויה להמשיך ולדון בנושא ובנחיצות השיפורים האמורים בחודשים הקרובים. לדף הפרויקט אשר סוקר את התקדמות ה-IASB בפרויקט: לחצו כאן.


פורסם תיקון הגהה לאחת הדוגמאות בתקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים

באוגוסט 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון הגהה באחת הדוגמאות המצורפות לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים. התיקון מתייחס להפניה בפסקה IE11. לתיקון: לחצו כאן.


דוחות כספיים ראשיים - IFRS 18: התקן החדש אשר צפוי להחליף את IAS 1

ביולי 2023 פרסמה ה-IASB כי היא הגיעה לשלב האחרון לפני סיום בפרויקט דוחות כספיים ראשוניים ופרסום תקן מחייב בנושא (התקן). התקן, אשר יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים, צפוי לשנות באופן משמעותי את הדרישות להצגת דוחות כספיים. התקן צפוי להתפרסם במהלך החציון הראשון של 2024 וייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2027. לתיאור הפרויקט מתוך אתר ה-IASB: לחצו כאן.

בכדי לאפשר היערכות נאותה להשלכותיו המשמעותיות הצפויות, מידע בדבר התקן הצפוי הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה, ובמסגרת מאמר נפרד אשר מפרט בהרחבה את עיקרי ההשפעות האפשריות של התקן, את דרישות הגילוי החדשות והמשמעותיות שלו לעומת דרישות הגילוי הקיימות היום בהתאם להוראות IAS 1 ואת דרישות הגילוי החדשות אשר צפויות להתווסף עם פרסומו וכניסתו לתוקף. למאמר: לחצו כאן. המאמר מתבסס, בין היתר, על פרסום של רשת BDO אשר סוקר את עיקרי ההשפעות האפשריות של התקן, ואשר המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל הייתה שותפה בכתיבתו. לפרסום של רשת BDO: לחצו כאן.


הודעה לפני פרסום תקן חדש בפרויקט חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית: גילוי - IFRS 19

ביולי 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) כי היא הגיעה לשלב האחרון לפני סיום בפרויקט חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית: גילוי (הפרויקט), וזאת בהמשך להצעה לתקן אשר פורסמה לקבלת הערות הציבור בנושא ביולי 2021. הפרויקט עסק בצמצום דרישות הגילוי עבור חברות בנות כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים במצבים בהם החברות הבנות אינן סחירות או מחזיקות בנכסים שהופקדו בידיהם על ידי לקוחותיהם. ה-IASB הודיעה כי תקן מחייב בנושא צפוי להתפרסם במהלך החציון הראשון של 2024. התקן צפוי לאפשר לחברות בנות כאמור לערוך דוחות כספיים מקומיים, מופחתי גילוי, תוך שימוש במידע אשר דווח לחברה האם. בכדי לאפשר למשקיעים להיערך באופן נאות להוראות התקן הצפוי, התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2027. לתיאור הפרויקט מתוך אתר ה-IASB: לחצו כאן.


הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות

ביוני 2023 פורסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך להערות הציבור במסגרת הליך סקירה-לאחר-יישום (Post-implementation Review) של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות (המסמך). המסמך פורסם להערות ותגובות הציבור עד ליום ה-27 באוקטובר 2023.

סקירה-לאחר-יישום (Post-Implementation Review) היא תהליך שמטרתו להעריך אם תקן חשבונאות פועל כמתוכנן ומשיג את מטרותיו. הערכה כזו כוללת ניתוח ההשפעה של הוראות התקן על משקיעים, חברות ורואי-חשבון מבקרים. כמו כן, מטרת הליך הסקירה-לאחר-יישום הינה לסייע לחשוף תחומים בתקן שעשויים להוות אתגר וכתוצאה מכך להביא ליישום לא עקבי של דרישות התקן.

הוראות IFRS 15 מיושמות החל מתקופת הדיווח השנתית אשר החלה ביום ה-1 בינואר 2018 או לאחריו. מטרת הליך הסקירה-לאחר-יישום של IFRS 15 הינה לבחון באם אכן הושגו מטרותיו והיא מהווה חלק מהנהלים הקבועים של ה-IASB לבחינת האפקטיביות של כל תקן חשבונאי חדש שהיא מפרסמת.


פורסמו על ידי ה- ISSBתקני הדיווח הבינלאומיים הראשונים בנושא קיימות

ב-26 ביוני 2023 פרסמה המועצה הבינלאומית לתקני קיימות (ה-ISSB: The International Sustainability Standards Board) את תקני הדיווח הבינלאומיים הראשונים שלה בנושא קיימות:

 • S1 IFRS  -דרישות כלליות בדבר גילויים על מידע פיננסי קשור קיימות
 • S2 IFRS -  גילויים הקשורים לאקלים

אלו התקנים הראשונים שמפרסם ה-ISSB. בהתאם לתקנים הגילוי בנושא קיימות יתלווה למידע הפיננסי של ישויות. זאת מתוך הבנה שחבילה כוללת של מידע תסייע למשקיעים בקבלת החלטות השקעה.

הפרסום של המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO, ISRB 2023/03, מסכם בקצרה תקנים אלו. לפרסום: לחצו כאן.

כמו כן, באוגוסט 2023 פרסמה המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO את הפרסום ISRB 2023/04 Q2 2023 Sustainability Reporting Update אשר כולל עדכון להתפתחויות שחלו במהלך החציון הראשון של שנת 2023 בדיווחי קיימות. הפרסום מעודכן ל-31 ביולי 2023 והוא מתייחס להתפתחויות שחלו בפיתוח תקני דיווח והוראות דיווח על ידי ה-ISSB, האיחוד האירופאי וגופי תקינה נוספים.

פרסומים נוספים של המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO בתחום הדיווח תאגידי ובדיווחי קיימות (דיווחי ESG) ניתן למצוא באתר החדש של רשת BDO: לחצו כאן.


הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים - ירידות ערך מכשירים פיננסיים

במאי 2023 פירסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך להערות הציבור במסגרת הליך סקירה-לאחר-יישום (Post-implementation Review) של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים בהתייחס לטיפול החשבונאי בירידות ערך של מכשירים פיננסיים (המסמך). המסמך פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-27 בספטמבר 2023. מידע אודות המסמך הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן. למכתב התגובה של רשת BDO למסמך: לחצו כאן.


התקדמות בפרויקט של ה-IASB לבחינת שיטת השווי המאזני

המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) חוקרת מזה מספר שנים מספר סוגיות יישומיות אשר עולות מיישום שיטת השווי המאזני. במאי 2023 ה-IASB הודיעה שהיא סיימה את שלב המחקר בפרויקט וכי כעת בכוונתה לעבור לשלב הבא ולפרסם, לצורך קבלת הערות מהציבור, טיוטה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS) השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות אשר תעסוק בטיפול החשבונאי במספר סוגיות יישומיות. לפרסום של ה-IASB ממאי 2023 אשר סוקר את מטרות הפרויקט ואת ההחלטות הטנטטיביות שהתקבלו נכון למועד הפרסום: לחצו כאן. כמו כן, לפרסום נוסף של ה-IASB, מספטמבר 2023, אשר מרכז את ההחלטות הטנטטיביות אשר התקבלו נכון למועד הפרסום: לחצו כאן. לדף הפרויקט אשר סוקר את התקדמות ה-IASB בפרויקט: לחצו כאן. מידע נוסף אודות הפרויקט הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.    


בחינת ההשפעה של סיכונים הקשורים לאקלים ואי ודאויות אחרות בדוחות הכספיים - פרויקט חדש של ה-IASB

במרץ 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) כי היא משיקה פרויקט חדש אשר מטרתו בחינת ההשפעה של סיכונים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים. מידע אודות הפרויקט הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

בעקבות העבודה על הפרויקט, במהלך יולי 2023 פרסמה ה-IASB מספר עדכונים לחומר הלימודי אשר פורסם על ידה בנובמבר 2020 אודות השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים. לחומר הלימודי שפורסם על ידי ה-IASB ביולי 2023: לחצו כאן. (מידע בדבר השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים אשר מתבסס בין היתר על החומר הלימודי אשר פורסם על ידי ה-IASB בנובמבר 2020, הובא בפניכם גם במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2021: לחצו כאן).

כמו כן, בספטמבר 2023 החליטה ה-IASB להרחיב את ההתייחסות בפרויקט מעבר לסיכונים הקשורים לאקלים גם לאי וודאויות נוספות בדוחות הכספיים. שם הפרויקט שונה בהתאם. לדף הפרויקט אשר סוקר את התקדמות ה-IASB בפרויקט: לחצו כאן.


גישה חדשה לפיתוח של דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי

במרץ 2023 הסתיים הפרויקט של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) אשר עסק בשיפור גישתה בעת פיתוח וניסוח דרישות הגילוי בתקני דיווח חשבונאי בינלאומי. מידע אודות הפרויקט והמסמכים שפרסמה ה-IASB בעקבותיו הובאו בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר