פרק 3: פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון השלישי של שנת 2023

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 .

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך, הקשורים לדיווח הכספי, אשר פורסמו במהלך שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.


1. פרסומים בנושאים חשבונאיים

הודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 בשל מלחמת "חרבות ברזל" ועדכונים נוספים של הרשות לניירות ערך

מידע בדבר הודעת רשות ניירות ערך מיום ה-16 באוקטובר 2023 בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 ועדכונים נוספים של הרשות לניירות ערך בהקשר למלחמת חרבות ברזל הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה.    


פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

באוגוסט 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאיים שלהלן:   

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - שימור השפעה מהותית על אף איבוד דירקטור במוחזקת​

הרקע אשר הווה את הבסיס לפניה המקדמית:

כרמל קורפ בע"מ (החברה), מחזיקה בכ-30.5% ממניות חברת יפאורה בע"מ (החברה המוחזקת), כאשר יתר המניות מוחזקות בידי בעל מניות אחד, חברת קרור אחזקות בע"מ (קרור אחזקות) שהיא צד ג' לחברה. במסגרת הסכם בעלי מניות, לחברה זכאות למינוי דירקטור אחד משבעה במוחזקת. ההסכם פקע ביום 31 בדצמבר 2022, ולפיכך באותו יום הפסיק הדירקטור מטעם החברה לכהן כדירקטור בחברה המוחזקת.

תקנון החברה המוחזקת כולל שורה של החלטות, הטעונות אישור ברוב של 75% מבעלי המניות. לפיכך, לאור שיעור אחזקתה בחברה המוחזקת, לחברה היכולת למנוע החלטות בעניינים אלו, כגון הגדלת הון מניות, מיזוג, שינוי תקנון, פירוק וכיוצא בזה. בנוסף, מכוח חוק החברות, תשנ"ט-1999, לחברה זכות לדרוש ולכנס אסיפה כללית בחברה המוחזקת, להוסיף נושאים לסדר יומה של האסיפה הכללית של החברה המוחזקת ולמנוע מקרור אחזקות לכפות על החברה הצעת רכש מלאה. 

לאור הייצוג בדירקטוריון החברה המוחזקת, הזכויות המשפטיות המיוחדות המוקנות לה מכוח תקנון המוחזקת ומכוח חוק החברות, תשנ"ט-1999 ושיעור ההחזקה של החברה בחברה המוחזקת, נכון ליום ה-31 בדצמבר 2022 החברה יישמה את שיטת השווי המאזני בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS) השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות בהתייחס לאחזקתה בחברה המוחזקת.

הסוגייה החשבונאית אשר בגינה פנתה החברה לרשות בפניה מקדמית:

מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בהשקעתה של החברה בחברה המוחזקת החל מהרבעון הראשון של שנת 2023, והאם החברה יכולה להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני בהתאם להוראות -IAS 28 על אף תום כהונת הדירקטור מטעמה בדירקטוריון החברה המוחזקת או שמא למדוד את השקעתה במוחזקת כנכס פיננסי בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים?

עמדת החברה לסוגיה החשבונאית:

בהתאם להוראות סעיף 9 ל-IAS 28, ישות מאבדת השפעה מהותית על ישות מושקעת, כאשר היא מאבדת את הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של הישות המושקעת. איבוד הכוח יכול להתרחש עם שינוי בשיעורי הבעלות, או בלעדיו. לעמדת החברה, במקרה דנן, על אף איבוד הזכות למינוי דירקטור, החברה לא איבדה את ההשפעה המהותית שלה בחברה המוחזקת, ולפיכך עליה להמשיך לטפל בהשקעתה זו בהתאם לשיטת השווי המאזני, וזאת בהתבסס על הנימוקים המפורטים להלן:

 • שיעור החזקה - החברה מחזיקה בשיעור של 30.5% מזכויות ההצבעה בחברה המוחזקת, ולכן על פניו לחברה השפעה מהותית בחברה המוחזקת. קביעה כי לא קיימת השפעה מהותית תתאפשר רק במקרים בהם ניתן להוכיח בעליל כי לא קיימת השפעה מהותית, תוך בחינת שיקולים איכותיים ונסיבות העניין וזאת לאור הוראות סעיף 5 ל-IAS 28, אשר קובע בין היתר כי אם ישות מחזיקה, במישרין או בעקיפין, 20% או יותר מכוח ההצבעה בישות מושקעת, ניתן להניח שלישות יש השפעה מהותית, אלא אם כן ניתן להוכיח בעליל שאין זה המקרה.
 • היעדר ייצוג בדירקטוריון - החל מינואר 2023 אין לחברה ייצוג בדירקטוריון החברה המוחזקת. אומנם בהתאם להוראות סעיף 6 ל-IAS 28 עולה כי ייצוג בדירקטוריון הינו סממן לקיומה של השפעה מהותית, אך היעדר ייצוג כאמור אינו סותר את קיומה של השפעה מהותית. זאת ועוד, לעמדת החברה, הוראות IAS 28 מתייחסות בראש ובראשונה לשיעור ההחזקה במניות ולזכויות ההצבעה מכוחן.
 • יכולת לקבל מידע - החברה מקבלת באופן שוטף את דוחותיה הכספיים של החברה המוחזקת, וזו גם נענית לבקשות לעניין נתונים נוספים המתבקשים על ידה. בנוסף, החברה זכאית מכוח הדין, להמשיך ולקבל את המידע הדרוש לה מכוח הדין לצורך הכנת דוחותיה הכספיים.
 • עסקאות מהותיות בין החברה לחברה המוחזקת - החברה ציינה כי בעת הזו שתי החברות בוחנות שיתופי פעולה אפשריים במספר תחומים והיתכנותן של עסקאות מהותיות בין החברות מחזקת את המסקנה בדבר קיומה של השפעה מהותית.
 • מערכת היחסים הקיימת בין נושאי המשרה בשתי החברות - גם לאחר איבוד הזכות לייצוג בדירקטוריון, מערכת היחסים השוררת בפועל בין הצדדים הינה טובה וכוללת עדכונים ודיונים משותפים לקראת קבלת החלטות בנושאים מסוימים אשר צפויים לעלות לדיון באסיפה הכללית, לרבות:
  • קבלת עדכונים שוטפים ומפורטים על ביצועיה הפיננסיים של החברה המוחזקת, בין היתר, בדרך של קיום שגרת פגישות רבעוניות בהשתתפות נושאי משרה של החברות
  • שיתוף פעולה מלא מצד נושאי המשרה בחברה המוחזקת במענה לבקשת חומרים מצד החברה, הנדרשים לצורך השלמת תהליכים חשבונאיים
 • זכויות וטו - כאמור לעיל, לחברה זכויות וטו מתוקף תקנון החברה המוחזקת. לעמדת החברה, בבחינת הפרמטרים האיכותיים שעשויים להעיד על קיום השפעה מהותית, יש להביא בחשבון פרמטרים נוספים מלבד אלו המצויינים בהוראות סעיף 6 ל-IAS 28, כגון קיומן של זכויות וטו לגבי החלטות מהותיות. לדעת החברה, זכויות הוטו לא חייבות להיות רק בקשר לפעילות הפיננסית והתפעולית של המוחזקת, להבנתה, יש להפעיל שיקול דעת משמעותי  בבחינה ובהחלט סביר שזכויות וטו יהיו גם לגבי זכויות שהן מגינות באופיין.
 • החברה הפנתה בנימוקיה לעמדות סגל הרשות לניירות ערך פרסומים קודמים, בהם הוחלט שנשמרת השפעה מהותית:
  • ציטוטי עמדת סגל הרשות בהחלטת אכיפה חשבונאית 10-3: קיומה של השפעה מהותית בחברה מוחזקת (החלטת אכיפה 10-3 (
  • התייחסות סגל הרשות לניירות ערך לפניה המקדמית של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ בנושא הטיפול החשבונאי בהשקעת אלון רבוע כחול ישראל מה-9 במאי 2022 (מידע אודות פניה מקדמית זו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן)
 • לעמדת החברה, בכדי שהשפעה מהותית תיפסק, יש להוכיח בעליל כי על אף מאמציה היא לא משפיעה ולא מעורבת בפועל בקבלת ההחלטות ו/או אין ביכולתה לקבל את המידע הפיננסי הנדרש.

עמדת סגל הרשות לניירות ערך:

סגל הרשות אינו מתערב בעמדת החברה, לפיה בשלב זה נותרה לחברה השפעה מהותית בחברה המוחזקת, זאת בהתאם לנימוקים המצטברים העיקריים להלן:

 • פקיעת הזכות למנות דירקטור אינה כשלעצמה סממן מספיק לאובדן ההשפעה המהותית כבר ברבעון הראשון לשנת 2023. בפרט בנסיבות שבהן החברה, מחזיקה בשיעור משמעותי של 30.5% במוחזקת. לעמדת סגל הרשות, כפי שגם נאמר בפרסומים קודמים, במכלול הנסיבות של המקרה הנדון, נכון יותר להמתין זמן מה נוסף לפני הקביעה כי אבדה ההשפעה המהותית על מנת להימנע משינויים תכופים בין השפעה מהותית להיעדר השפעה מהותית וכן על מנת לבחון האם ביכולתה של החברה לקחת חלק בהליך קבלת החלטות תפעוליות ופיננסיות בפועל.
 • החברה אמנם איבדה את זכותה למנות דירקטור, עם זאת, טיב היחסים בין החברות מעיד כי בפועל החברה מעורבת בהליך קבלת החלטות מסוימות בצורה לא פורמאלית (ללא ייצוג בדירקטוריון). לעמדת הרשות, יש להתחשב בכך בבחינת קיום השפעה מהותית. כמו כן, טיב היחסים בין החברות בשילוב עם שיעור ההחזקה המהותי של החברה בחברה המוחזקת נותן לעמדתה של החברה מקום להישמע ומהווה כוח לקחת חלק בהחלטות מסוימות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית.
 • סגל הרשות התייחס להוראות סעיף 6(ג) ל-IAS 28 אשר מונה קיום עסקאות מהותיות בין המשקיע למושקעת כסממן לקיום השפעה מהותית, והביא בחשבון כי במועד הפניה, החברה נמצאת במגעים לשיתופי פעולה מהותיים שעתידים להירקם בין החברות, אשר חלקם נמצאים בשלבי בחינה מתקדמים. סגל הרשות ציין כי עניין זה מהווה שיקול משמעותי בעמדתו לפיה נכון יותר להמתין להתבהרות הדברים טרם הקביעה כי אבדה השפעה מהותית.

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​​ - אופן הכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בעקבות עסקה לרכישת חברת בת

בהקשר זה פרסם סגל הרשות לניירות ערך שתי פניות מקדמיות דומות במהותן:

 • פניה מקדמית של חברת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (החברה) בנוגע לאופן יישום תקנה 2(1) לתקנות דוחות כספיים שנתיים תש"ע-2010 (תקנות דוחות כספיים) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בקשר עם רכישת חברת ישראכרט בע"מ (ישראכרט), והכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בגין תיק ההלוואות הקיים למועד הרכישה בדוחות ישראכרט.

תקנה 2(1) לתקנות דוחות כספיים שנתיים החריגה מתחולתן דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי אשר נערכו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. לפיכך, דנה הפניה המקדמית בפרט בשאלה כיצד יש למדוד במועד הרכישה ובתקופות העוקבות את ההתאמות הנובעות מהטיפול החשבונאי בצירוף העסקים הנובע מהסכם הרכישה, וכפועל יוצא כיצד נדרשת החברה להכיר בדוחותיה בהפסדי האשראי בגין תיק האשראי של ישראכרט שנרכש במסגרת צירוף העסקים, כאשר התקינות החשבונאיות המיושמות בדוחותיהן של הרוכשת (החברה), והנרכשת (ישראכרט), שונות.

 • פניה מקדמית של חברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (החברה) בנוגע לאופן יישום תקנה 2(1) לתקנות דוחות כספיים שנתיים תש"ע-2010 (תקנות דוחות כספיים) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לרבעון ראשון לשנת 2023 בקשר עם רכישת השליטה בחברת מקס איט פיננסים בע"מ (מקס), והכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בגין תיק ההלוואות הקיים למועד הרכישה בדוחות מקס.

תקנה 2(1) לתקנות דוחות כספיים שנתיים החריגה מתחולתן דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי אשר נערכו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. לפיכך, דנה הפניה המקדמית בפרט בשאלה כיצד יש למדוד במועד הרכישה ובתקופות העוקבות את ההתאמות הנובעות מהטיפול החשבונאי בצירוף העסקים הנובע מהסכם הרכישה, וכפועל יוצא כיצד נדרשת החברה להכיר בדוחותיה בהפסדי האשראי בגין תיק האשראי של מקס שנרכש במסגרת צירוף העסקים כאשר התקינות החשבונאיות המיושמות בדוחותיהן של הרוכשת (החברה), והנרכשת (מקס), שונות.

לפניות מקדמיות אלו ולהחלטות סגל הרשות בעניינם: לחצו כאן.


פניות מקדמיות נוספות בנושאים החשבונאים שפורסמו במהלך שנת 2023

ביוני 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת קיום שליטה בחברת בת בעקבות הסכמי השקעה חדשים
 • מידע כספי פרופורמה​ - בחינת עסקת המיזוג כאירוע פרופורמה, והשלכותיה על הדוחות הכספיים המצורפים​

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.  

כמו כן, ב-22 בפברואר 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת ירידה מהשפעה מהותית
 • מידע כספי נפרד - אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  

בנוסף, המידע בדבר הפניות המקדמיות שפרסם סגל הרשות בינואר 2023 הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לניוזלטר: לחצו כאן).


החלטות אכיפה חשבונאיות

במהלך חודש אוגוסט 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות. ההחלטות עסקו בסוגיות החשבונאיות הבאות:

החלטת אכיפה 23-5 - קיבוץ מגזרי פעילות

המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

ההחלטה דנה בחברה אשר זיהתה ארבעה מגזרי פעילות בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 8 (IFRS) מגזרי פעילות. בשל קיבוץ של שניים מהמגזרים שזוהו (המגזר המקובץ(, החברה הציגה בביאורים לדוחותיה הכספיים שלושה מגזרי פעילות בני-דיווח. לעמדתה, המגזרים שקובצו עומדים בכל הקריטריונים לקיבוץ אשר נקבעו בסעיף 12 ל-IFRS 8.

בכדי לאפשר קיבוץ מגזרים, הוראות סעיף 12 ל-IFRS 8 דורשות בין היתר מאפיינים כלכליים דומים. IFRS 8 מציין כדוגמה למאפיינים כלכליים דומים, מרווחים גולמיים ממוצעים דומים לזמן ארוך של שני מגזרי הפעילות המיועדים לקיבוץ (המבחן הכמותי). בנוסף, הוראות סעיף 12 ל-IFRS 8 מחייבות עמידה במספר מבחנים איכותיים בכדי לאפשר קיבוץ של מגזרים בני דיווח. מבחנים אלו כוללים דרישה לדמיון במהות תהליכי הייצור (תהליכי ייצור של שני מגזרי פעילות עשויים להיחשב דומים למשל אם הם חולקים, או מסוגלים לחלוק, מתקנים ועובדים משותפים או כאשר ישנו שימוש בחומרי גלם דומים).

בהתייחס לעמידתה במבחן הכמותי לקיבוץ, החברה הבהירה כי לדעתה למגזרים המקובצים מאפיינים כלכליים דומים, וכן כי על אף הפער ברווחיות הגולמית בין המגזרים המקובצים, להבנתה נדרש לבחון את הרווחיות בהתאם למדד שמדווח למקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה (ה- CODM). החברה הבהירה כי, במקרה דנן, ה- CODM בחן את הרווח הגולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק, ובהתאם למדד זה השונות הייתה קטנה יותר. בנוסף, להבנת החברה, נדרש לבצע מספר התאמות למדד הנסקר על ידי ה-CODM בכדי להביא את מדד הרווחיות לבסיס עקבי, אחיד ובר השוואה בין המגזרים שקובצו. החברה הבהירה כי לאחר ביצוע התאמות אלו, שיעורי הרווחיות של המגזרים המקובצים כמעט זהים.

כמו כן, לעמדת החברה, על אף שמוצרי מגזר אחד מיובאים, ומוצרי המגזר השני ברובם מיוצרים, בבחינת המבחנים האיכותיים לקיבוץ מגזרים, מתקיים דמיון במהות תהליכי הייצור של המגזרים המקובצים, זאת  לאור השימוש בחומרי גלם דומים במוצרים (בין אם הם מיוצרים על ידי החברה או הספק) בשני מגזרי הפעילות של המגזר המקובץ.

החלטת סגל הרשות לניירות ערך

סגל הרשות לניירות ערך לא קיבל את עמדת החברה לפיה ניתן היה לקבץ את שני המגזרים שזוהו בחברה לכדי מגזר מקובץ אחד. להבנת סגל הרשות הן המבחן הכמותי והן המבחן האיכותי אשר מתייחס למהות תהליכי הייצור אינם מתקיימים במקרה דנן.

הרשות הבהירה בהחלטה כי, קיבוץ מגזרים בהתאם להוראות סעיף 12 ל-IFRS 8 אפשרי רק במקרים בהם מתקיימים שלושת התנאים המצטברים שלהלן:

 • הקיבוץ עקבי לעיקרון המרכזי של IFRS 8  
 • למגזרים המקובצים יש מאפיינים כלכליים דומים
 • המגזרים דומים בכל אחד מהפרמטרים המפורטים בסעיף 12 ל-IFRS 8, לרבות במהות תהליכי הייצור

בהתאם להוראות סעיף 1 ל-IFRS 8 העיקרון המרכזי של IFRS 8 הינו מתן גילוי למידע אשר יאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הפיננסיות של הפעילויות העסקיות שבהן החברה עוסקת, תוך יישום "גישת ההנהלה". לפיכך, העיקרון המרכזי של IFRS 8 הינו מתן גילוי למידע כספי בהתבסס על המידע שסוקר ה-CODM לצורך קבלת החלטות והקצאת משאבים.

לאור האמור, לעמדת סגל הרשות, ברירת המחדל לדיווח על מגזרי פעילות בדוחות הכספיים הינה דיווח באופן זהה לאופן שבו ה-CODM סוקר את המגזרים באופן פנימי. לעמדת סגל הרשות, קיבוץ מגזרים במסגרת הדוחות הכספיים, ולפיכך הצגת המידע באופן מצומצם יותר מהאופן שבו ה-CODM סוקר את המגזרים באופן פנימי, אפשרי רק במקרים שבהם הצגת המגזר המקובץ אינה משנה את היכולת של המשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות וההשפעות הפיננסיות של הפעילויות העסקיות שבהן החברה עוסקת ואת הסביבות העסקיות שבהן היא פועלת.

בפרט, בהתייחס לטיעוני החברה לגבי עמידתה במבחן הכמותי, סגל הרשות מבהיר כי בפועל, לאורך השנים, היו קיימים פערים משמעותיים בשיעורי הרווחיות ביחס למגזרים שקובצו, הן ביחס לרווח הגולמי והן ביחס לרווח אשר דווח ל-CODM. פערים אשר נבעו בחלקם  בשל הפער בתהליכי הייצור של שני המגזרים (ייבוא לעומת ייצור עצמי). בהקשר זה מפנה סגל הרשות את תשומת הלב לעמדות אשר פרסם בעבר בדבר הנטל שיש להרים בעת בחינת מאפיינים כלכליים דומים כתנאי לקיבוץ (ובעיקר להתאמות ספציפיות שהחברה טוענת שיש ליישם, ובמיוחד שההתאמות לא מבוצעות בדיווח הפנימי). בפרט מפנה סגל הרשות להחלטת אכיפה חשבונאית 22-1 בנושא קיבוץ מגזרי פעילות אשר דנה בהרחבה בבחינת המאפיינים הכלכליים הדומים לזמן ארוך (בהחלטת אכיפה חשבונאית 22-1 דנו גם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן).

בהתייחס לטיעוני החברה לגבי עמידתה במבחן האיכותי, סגל הרשות מבהיר כי, את הבחינה של תהליכי הייצור נדרש לבחון  מנקודת מבטה של החברה, ולא מנקודת המבט של המוצר הסופי. מבחינת החברה מגזר אחד מבוסס על יבוא והשני בעיקר על ייצור עצמי, להם מבנה עלויות ושיעור מינוף תפעולי שונה בתכלית (המגזר המייבא נדרש לשיעור עלויות קבועות נמוך ולהשקעות הוניות נמוכות משמעותית ביחס למגזר יצרני). לפיכך, לעמדת הרשות, במקרה של החברה, תנאי הדמיון במהות תהליכי הייצור אינו מתקיים.

החלטת אכיפה 23-6 - סיווג השקעות בנכסים פיננסיים כפעילות חוץ

המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

ההחלטה דנה בחברה אשר עוסקת בשני מגזרי פעילות: מגזר פיתוח וייצור טכנולוגיה ומגזר השקעות בחברות טכנולוגיה (מגזר ההשקעות). מגזר ההשקעות כולל השקעות בשתי חברות טכנולוגיות, שאינן עולות לכדי השפעה מהותית או שליטה (החברות הטכנולוגיות) וכן, יתרות מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים בדולר ארה"ב, אשר מיועדים להמשך השקעות בחברות הטכנולוגיות הקיימות וכן בחברות חדשות בתחום. מטבע הפעילות וההצגה של החברה הינו השקל החדש. בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים נכסי החברה במגזר ההשקעות מטופלים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

עם זיהוי ההשקעות במניות שתי החברות הטכנולוגיות כמגזר פעילות נפרד, סיווגה החברה את מגזר ההשקעות כפעילות חוץ. בהתאם להוראות לתקן חשבונאות בינלאומי 21 (IAS) השפעות השינויים בשערי החליפין של פעילות חוץ, הפרשי שער מתרגום פעילות חוץ למטבע ההצגה, יוכרו ברווח כולל אחר. בהתאמה, לאור סיווג ההשקעות בחברות הטכנולוגיות כפעילות חוץ, הפרשי השער הנובעים מתרגום תוצאות מגזר ההשקעות למטבע ההצגה של החברה הוכרו ברווח כולל אחר.

פעילות חוץ מוגדרת בסעיף 8 ל- IAS 21כ-"ישות שהיא חברה בת, חברה כלולה, הסדר משותף או סניף של הישות המדווחת, שהפעילויות שלה ממוקמות או מתנהלות במדינה או במטבע השונים מאלה של הישות המדווחת". לעמדת החברה, מגזר ההשקעות מהווה פעילות חוץ, שכן פעילותו מנוהלת על ידי הנהלת החברה, תוך השקעת תשומות בשלב טרום ההשקעה (חיפוש, איתור ובחינת הזדמנויות השקעה נוספות) ולאחר ההשקעה (ניטור וליווי פעילות החברות המושקעות, ונטילת חלק במידת האפשר בהליכים להשבחתן). בהתאם לכך, להבנת החברה, מגזר ההשקעות מהווה "סניף" אשר פועל במטבע פעילות שונה מזה של החברה, ולפיכך, יש ליישם לגביו את הוראות IAS 21 לפעילות חוץ.

החלטת סגל הרשות לניירות ערך

סגל הרשות לניירות ערך לא קיבל את העמדה שהשקעות בנכסים פיננסיים מהווה פעילות חוץ. בהתאמה להבנתו, על החברה להכיר בכלל השינויים בשווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים לרבות הפרשי השער, ברווח או הפסד וזאת חלף סיווגם לרווח כולל אחר.

סגל הרשות מבהיר כי IAS 21 אכן מגדיר במסגרת סעיף 8 שפעילות חוץ עשויה לכלול "סניף של הישות המדווחת", אולם הוא אינו מגדיר באופן מפורש את כוונתו בשימוש במונח "סניף" (branch), לרבות האם נדרש שסניף יאוגד כישות משפטית נפרדת (בהקשר זה מציין  סגל הרשות כי על אף שהספרות המקצועית מתייחסת בעיקר לפעילות חוץ אשר מאוגדת במסגרת ישות משפטית נפרדת, הרי שגם פעילות שאינה מאוגדת במסגרת ישות משפטית נפרדת עשויה להוות פעילות חוץ בהתאם להוראות התקן).  

בנוסף מבהיר סגל הרשות כי ההחזקה של שני נכסים פיננסיים במגזר ההשקעות אינה מהווה בפני עצמה פעילות חוץ. לפיכך, לצורך בחינת התקיימותה של פעילות חוץ, נדרש לבחון האם החברה מקיימת פעילות שעולה לכדי פעילות חוץ של איתור וניהול השקעות.

במקרה דנן, הפעילות המיוחסת למגזר מתבצעת על ידי הנהלת החברה, אין עובדים ייעודיים לפעילות, לא נעשה שימוש במתקנים נפרדים או במאפיין אחר הנפרד משאר הפעילות. לכן, לעמדת סגל הרשות, אין לראות במגזר ההשקעות כבעל תשומות עצמאיות (ידע, ניסיון, עובדים, משאבים פיננסיים ו/או אחרים) המובחנות מהתשומות שמושקעות על ידי החברה בתחומי הפעילות האחרים, זאת כאשר ממילא פעילות ההשקעות בנכסים פיננסיים אינן מהוות "סניף" של החברה.

לעמדת סגל הרשות, על מנת שפעילות של השקעה והחזקות בנכסים פיננסיים תעלה לכדי "פעילות חוץ" כהגדרתה ב-IAS 21, נדרש לקיים פעילות מסודרת, מאורגנת ועצמאית המתנהלת במטבע השונה מזו של הישות המדווחת (למשל בדרך של העסקת עובדים בעלי מומחיות בהשקעות באופן ייעודי עבור תחום פעילות זה). לפיכך, לעמדת סגל הרשות, מגזר ההשקעות מהווה השקעה בנכסים פיננסיים ולא פעילות נפרדת ועצמאית אשר פועלת במטבע שונה מזה של החברה ואשר ניתן לסווגה כפעילות חוץ.

החלטת אכיפה 23-7 - הצגת פילוח הכנסות לפי מגזרי פעילות

המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

ההחלטה מתייחסת לשתי חברות אשר ההחלטות בגינן אוגדו להחלטה אחת עקב הדמיון בהחלטות.

חברה א' פועלת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים, ולה שני מגזרי פעילות: מגזר ייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן ומגזר ייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה (לרבות פינוי בינוי ותמ"א 38). בביאור מגזרי הפעילות, חברה א' מדדה את ההכנסות של כל אחד מהמגזרים בשיטה שונה מהאופן בו ההכנסות נמדדו בדוחות הראשיים. בהתאם לשיטה שחברה א' יישמה למדידת הכנסות במסגרת ביאור מגזרי הפעילות, החברה כללה בהכנסות של כל אחד מהמגזרים את סך ההכנסות העתידיות (צבר הכנסות) בגין חוזי המכירות שנחתמו בתקופה השוטפת של הדוח הרלוונטי (לדוגמה, אם החברה ביום 31.12 לשנה מסוימת חתמה על חוזה למכירת דירה במכירה מוקדמת, כל הסכום הכלול בחוזה נכלל בהכנסות אותה שנה).

חברה ב' פועלת בתחום הטכנולוגיה הפיננסית. ולה שני מגזרי פעילות: מגזר בנקאות דיגיטלית (מתן אשראי צרכני) ומגזר תיווך אשראי (במודל עמית לעמית P2P). במגזר תיווך אשראי חברה ב' אינה מעמידה את ההלוואות אלא רק מתווכת בין מלווים ללווים.  בביאור מגזרי הפעילות, חברה ב' כללה בהכנסות מגזר תיווך האשראי, לצד העמלות שגבתה בגין ההלוואות שתווכו באמצעות הטכנולוגיה שלה, גם הכנסות ריבית שלא נכללות בדוחותיה הראשיים.  

לעמדת החברות, אופן הדיווח המגזרי שלהן עולה בקנה אחד עם הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 8 (IFRS) מגזרי פעילות,  זאת בהתבסס על העיקרון אשר נקבע בסעיף 25 ל-IFRS 8, על פיו הסכום של כל פריט מגזרי מדווח יהיה המידה המדווחת למקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה (ה-CODM). לכן, לעמדת החברות, הסכומים המוצגים בביאור מגזרי הפעילות לא צריכים להימדד בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. החברות ציינו כי לעמדתן זו ישנם תימוכין במסגרת הספרות המקצועית.

החלטת סגל הרשות לניירות ערך

סגל הרשות לניירות ערך לא קיבל את עמדת החברות במקרה דנן. סגל הרשות מציין כי למרות שעקרון "גישת ההנהלה" אשר נקבע ב-IFRS 8, מאפשר במצבים מסוימים סטייה מכללי החשבונאות המקובלים במסגרת הדיווח המגזרי, הרי שבנסיבות של  החברות המתוארות לעיל, לדעתו, הצגת סעיפי ההכנסות המגזריות אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 23 לIFRS 8-.

סעיף 23 לIFRS 8- קובע כי ישות תדווח על מידה של רווח או הפסד לכל מגזר בר דיווח, ותיתן גילוי בין היתר לסכומי ההכנסות של כל מגזר (תוך הפרדה בין הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים להכנסות המגזר מעסקאות עם מגזרי פעילות אחרים של אותה ישות) אם הסכום המוגדר נכלל במידה של הרווח או ההפסד המגזרי שנסקר על ידי ה-CODM או אם הם מסופקים בדרך אחרת באופן סדיר ל-CODM גם אם הם לא נכללים במידה של הרווח או ההפסד המגזרי.

סגל הרשות מציין בהחלטה כי בבחינת הוראות IFRS 8 נשאלת השאלה, האם העיקרון שהוגדר במסגרת הוראות סעיף 25 ל- IFRS 8 אשר קבע כי הסכום של כל פריט מגזרי מדווח יהיה המידה המדווחת ל-CODM חלף מדידה בהתאם לכללי התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) נכון גם בנוגע לחובה להציג את הכנסות המגזר בהתאם להוראות סעיף 23 לIFRS 8-. סגל הרשות נמנע בשלב זה מלענות על שאלה זו במסגרת ההחלטה.

בנסיבות העניין נשוא ההחלטה סגל הרשות מבהיר כי לעמדתו על הנתון המוצג לענות על הגדרת הכנסות. במקרים המתוארים בהחלטה, לעמדת סגל הרשות הסכומים אשר החברות הציגו כהכנסות במסגרת ביאורי מגזרי הפעילות שלהן לא שקפו הכנסות ולפיכך החברות לא עמדו בדרישת הוראות IFRS 8 להציג את הכנסות המגזר.

בהקשר זה מציין סגל הרשות כי בחברה א' ההכנסות שהחברה הציגה במסגרת ביאור מגזרי הפעילות שלה אינן במהותן הכנסות אלא צבר הזמנות, שכן החברה הציגה בשנה שבה חתמה על חוזה את כל ההכנסות העתידיות שהיא צפויה להפיק מחוזה זה,  ובחברה ב' הכנסות הריבית המגזריות שהציגה החברה כהכנסות במסגרת ביאור מגזרי הפעילות שלה אינן הכנסות שלה, שכן היא אינה הגורם המלווה אלא רק מתווכת באשראי, לפיכך הכנסות הריבית במגזר זה (להבדיל מהכנסות הריבית ממגזר האשראי הצרכני) הן הכנסות שמפיקים לקוחותיה. לאור האמור סגל הרשות מבהיר כי לעמדתו, הדיווח המגזרי של החברות האמורות אינו נאות ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות 8 IFRS ועקרונותיו.

החלטת אכיפה 23-8 - הקצאת סכומים בין מגזרי פעילות

המסכת העובדתית והטיפול החשבונאי שיושם

ההחלטה דנה בחברה אשר פועלת בעיקר בתחום הקמעונאות. לחברה ישנם מספר מגזרי פעילות בני דיווח, ביניהם מגזר הקמעונאות ומגזר הפארם. סגל הרשות בחן את שתי הסוגיות הבאות בהקשר לפעילות הבין מגזרית של החברה:

הסוגייה הראשונה דנה בסיווג ירידת ערך מלאי מוצרים אשר החברה מוכרת בחנויות מגזר הפארם בלבד בביאור מגזרי הפעילות שלה. מדובר במוצרים שהחברה רכשה אולם שמרה במחסני הספק לתקופה ארוכה כאשר לאור התיישנותם נרשמה בגינם ירידת ערך מלאה. לאחר מכן חלק מהמוצרים הושמדו וחלקם נמכר במסגרת סניפי מגזר הפארם בסכומים זניחים.

במסגרת ביאור מגזרי הפעילות של החברה, החברה שייכה את ירידת ערך המוצרים למגזר הקמעונאות. זאת מאחר ולגישתה, כל עוד המוצרים נמצאים במחסן מרכזי (מרלו"ג או במחסן של הספק), ולא הועברו לחנויות מגזר הפארם, הם משויכים מבחינה חשבונאית למגזר הקמעונאות.

הסוגייה השנייה אשר נדונה במסגרת ההחלטה דנה בטיפול החשבונאי במבצע שיווקי שערכה החברה. החברה העניקה כמתנה ללקוחות האונליין של מגזר הקמעונאות, מוצרים המשויכים למגזר הפארם ונמצאו במדפי חנויות מגזר הפארם, בתוספת תלוש הטבה למימוש בחנויות מגזר הפארם. במועד חלוקת המוצרים בחינם, ביטלה החברה את ההוצאה בגין ירידת הערך שנרשמה בעבר במגזר הפארם ביחס למוצרים אלו והכירה במלוא עלותם המקורית (לפני ירידת הערך) במסגרת מגזר הקמעונאות כהנחה ללקוחות. לגישת החברה, מבצע השיווק נעשה במסגרת פעילות האונליין של מגזר הקמעונאות, ומשכך יש לראות במלוא עלויות המבצע כמיוחסות למגזר הקמעונאות.

החלטת סגל הרשות לניירות ערך

סגל הרשות לניירות ערך לא קיבל את עמדת החברה ביחס לשתי הסוגיות שנדונו במסגרת ההחלטה. סגל הרשות קבע כי ביחס לסוגייה הראשונה אשר דנה בסיווג ירידת ערך מלאי מוצרים, כי סיווג ירידת הערך למגזר הקמעונאות אינו נאות. כמו כן ביחס לסוגייה השנייה אשר דנה בטיפול החשבונאי במבצע השיווקי שערכה החברה כמתואר לעיל, סגל הרשות קבע כי ביטול ירידת הערך במגזר הפארם ויחוס כל העלות המקורית של המוצרים למגזר הקמעונאות אינו נאות.

סגל הרשות מציין כי בהתאם להוראות סעיף 25 לתקן דיווח כספי בינלאומי 8 (IFRS) מגזרי פעילות, הקצאות של הכנסות, הוצאות, רווחים או הפסדים ייכללו בקביעת הרווח או ההפסד המגזרי רק אם הם נכללים ברווח או ההפסד המגזרי אשר משמש את מקבל ההחלטות התפעולי הראשי (ה- CODM). אולם הוראות סעיף 25 ל-IFRS 8 קובעות בנוסף כי אם סכומים מוקצים לרווח או להפסד מגזרי מדווח, ההקצאה תעשה על בסיס סביר.

ביחס לסוגיה הראשונה, לדעת סגל הרשות, במקרה דנן, הקצאת המלאי וירידת הערך בגינו למגזר הקמעונאות אינה הקצאה על בסיס סביר. סגל הרשות מציין כי הקצאה וייחוס ירידות ערך על בסיס סביר תתבסס על השיוך המגזרי של המוצרים, למשל לפי סוגם, מהותם, המגזר שהזמין אותם וגם המגזר שבמסגרתו הם נמכרו.

בנוסף, לעמדת סגל הרשות, ייחוס כל העלויות בגין ירידת ערך מלאי אשר נמכר בשני המגזרים, ללא ייעוד מוגדר מראש למגזר הקמעונאות בלבד, מבלי לבצע ייחוס של חלק מעלויות ירידת ערך המלאי למגזר הפארם לפי מנגנון סביר, לא מהווה הקצאה על בסיס סביר כאמור בהוראות סעיף 25 ל-IFRS 8.

לעמדת סגל הרשות, הקצאת כלל עלויות המלאי למגזר הקמעונאות בלבד מובילה לתוצאה שגויה, שכן בהתאם להקצאה זו לא מוכרות במסגרת תוצאות מגזר הפארם כלל עלויות המלאי שנרכשו עבורו, לרבות ירידות הערך האפשריות המיוחסות למלאי זה, וזאת רק בשל המיקום הפיזי של המלאי לאורך הליך רכישתו או מכירתו.

הסוגייה השנייה דנה בהעברת מלאי, אשר שהה תקופה ארוכה בסניפי מגזר הפארם ואף הוכרה בגינו ירידת ערך משמעותית, למגזר הקמעונאות, תוך ביטול ההפסד במגזר הפארם. לעמדת סגל הרשות הקצאה זו מהווה הקצאה בלתי סבירה, זאת מאחר ומלאי המוצרים נרכש לשם מכירתו במגזר הפארם ואף נמכר בעיקר או רק במגזר הפארם כאשר החלטת שינוי סיווג ירידת ערך המלאי האמור ממגזר הפארם למגזר הקמעונאות התקבלה בדיעבד, ולאחר שהוכרה ירידת הערך בתקופה שבה המוצר היה שייך למגזר הפארם.

סגל הרשות מציין בנוסף כי להבנתו גם סיווג יתרת עלות המלאי (לאחר ירידת הערך וטרם שיווקו ללקוחות הקמעונאות כמתנה) ממגזר הפארם למגזר הקמעונאות בלבד הינה בלתי סבירה בנסיבות העניין. במקרה דנן, חלוקת מלאי מגזר הפארם ללקוחות הקמעונאות נועדה בכדי להגביר את החשיפה של מוצרי מגזר הפארם בפלטפורמת האונליין של מגזר הקמעונאות, כאשר מגזר הפארם נשא בעלויות חלוקת המלאי ואף בעלויות הקופונים להנחה בקנייה עתידית (בחנויות הפארם בלבד). לפיכך לדעת סגל הרשות נאות היה לסווג את יתרת עלות המלאי (לאחר ירידת הערך וטרם שיווקו ללקוחות הקמעונאות כמתנה) למגזר הפארם ולא למגזר הקמעונאות.


החלטות אכיפה חשבונאית נוספות אשר פורסמו במהלך שנת 2023

ב-6 ביוני 2023 פורסמה החלטת אכיפה חשבונאית 23-4: מענקים ממשלתיים (ההחלטה). ההחלטה דנה בטיפול החשבונאי בתוכנית המענקים של מדינת ניו יורק שבארה"ב לעידוד הקמת פרויקטים להפקת אנרגיה מתחדשת. בפרט ההחלטה דנה בטיפול החשבונאי בתמריצים אשר יתקבלו על בסיס הביצועים השנתיים בשנתיים הראשונות של הפרויקט.

מידע אודות ההחלטה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.  

כמו כן, ב-22 בפברואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות. ההחלטות עסקו בסוגיות החשבונאיות הבאות:

 • החלטת אכיפה 23-1 - אופן חישוב שווי הוגן של השקעה במניות שנרכשה בתמורה להנפקת מניות
 • החלטת אכיפה 23-2 - טיפול בשינוי תנאי חכירה
 • החלטת אכיפה 23-3 - סיווג שיתוף פעולה בין צדדים כפעילות משותפת

מידע אודות החלטות אכיפה חשבונאיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  


עמדות סגל חשבונאיות

עמדת סגל חשבונאית מספר 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי

ב-30 ביולי 2023 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי (העמדה). העמדה פורסמה לאור השינוי בסביבת הריבית ולאור ההבנה שהשינוי המהיר בקצב הריבית עשוי להביא חלק מהלווים לקצה גבול יכולתם הפיננסית. לאור האמור סגל הרשות מבהיר כי בעת מדידת ההפרשה להפסדי אשראי בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים יהיה זה בלתי סביר להשתמש בניסיון הפסדי האשראי מבלי לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים השוררים כיום. התאמות אשר לדעת סגל הרשות צפויות להוביל לעליה משמעותית בגובה ההפרשה להפסדי אשראי.

לאור האמור ובשל מספר ליקויים שנמצאו על ידי מחלקת ביקורת והערכה של הרשות לניירות ערך בהתייחס להפרשה להפסדי אשראי, ולאור חשיבות הנושא, החליט סגל הרשות לפרסם במסגרת ההחלטה הבהרות ביחס למדידת הפסדי אשראי ולגילויים הניתנים בדוחות של חברות אשראי בהקשר זה.

העמדה פורסמה בהמשך לעדכון עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי (העדכון) אשר פורסם על ידי הרשות לניירות ערך ב-30 באפריל 2023. העדכון החליף ושילב בתוכו את עיקרי החלטת אכיפה חשבונאית 21-1 של סגל רשות ניירות ערך ממרץ 2021, אשר מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 (למידע נוסף אודות החלטת אכיפה חשבונאית 21-1: לחצו כאן).

 

עמדות סגל חשבונאיות נוספות אשר פורסמו או עודכנו במהלך שנת 2023

עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10 : סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17

ב-26 במרץ 2023 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10: סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (העמדה). מידע אודות העמדה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

ב-4 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העדכון). העדכון פורסם לאור החלטת סדר היום מאוקטובר 2022 של ה- IFRIC לעניין הטיפול של מחכיר בוויתורים על תשלומי חכירה תפעולית (ההחלטה). מידע בדבר העדכון הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.


דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023 - מכתב הרשות לניירות ערך

ב-5 בינואר 2023 פרסמה מנהלת מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך, עורכת הדין שרה קנדלר, מכתב שנשלח ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל/ית של כל התאגידים המדווחים (המכתב). המכתב כולל רשימה לא סגורה של דגשים לנושאים שבהם מחלקת התאגידים תתמקד בשנת 2023 וזאת תוך לקיחה בחשבון של המצב הנוכחי בשווקים ובסביבה הכלכלית, ולכן הוא עשוי להיות רלוונטי גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לתקופות ביניים של שנת 2023. מידע אודות המכתב הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.


2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח iXBRL

ב-13 באוגוסט 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח iXBRL (ההצעה). טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת לשפות שונות. דיווח במתכונת iXBRL דורש הערכות מוקדמת והקצאת משאבים שכן המעבר לדיווח במתכונת iXBRL מחייב דיווח מובנה של הדוחות הכספיים, כאשר פרקים שונים בו מתויגים ברמות שונות של פירוט.

בהתאם להצעה, הדיווח במתכונת iXBRL ייעשה באופן הדרגתי הן בהתייחס לתאגידים המדווחים עליהם תחול חובת הדיווח במתכונת iXBRL והן בהתייחס להיקף התיוגים הנדרשים. כך למשל, חובת הדיווח במתכונת iXBRL תחול על תאגידים גדולים תשעה חודשים לאחר כניסת התקנות לתוקף ובהמשך באופן מדורג על יתר התאגידים. כמו כן, בשלב הראשון חובת הדיווח במתכונת iXBRL תחול רק על הדוחות הכספיים הראשיים ותורחב בשלבים מאוחרים יותר לדיווח במתכונת של בלוק (Block Tagging) אשר יכלול תיוג לביאורים, במודל על פיו כל ביאור יכלול היקף נרחב יחסית של נתונים.  

המועד האחרון לקבלת הערות ותגובות הציבור להצעה נקבע ליום ה-12 בספטמבר 2023, ולכן הסתיים.

יצויין בנוסף כי במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות עדכונים ופרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך בפרויקט המעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL.

כמו כן, לרשות לניירות ערך דף ייעודי אשר מרכז את כלל התכנים הקשורים לפרויקט (לרבות פרסומי עבר ומדריכים). לפרסומים: לחצו כאן.


גילוי בדבר השלכות סגירת Silicon Valley Bank על תאגידים מדווחים

לאור פרסום ההודעה על סגירת Silicon Valley Bank (SVB) ב-10 במרץ 2023, פרסם סגל הרשות ב-12 במרץ 2023 הודעת סגל לתאגידים. ההודעה עסקה בגילוי בדבר השלכות סגירתSilicon Valley Bank  על תאגידים מדווחים (ההודעה). מידע אודות ההודעה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

ב-2 בפברואר 2023 פורסם עדכון לעמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח (העדכון). מידע אודות העדכון הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר

ב-25 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח (הדוח) וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר, אשר פורסמה לראשונה באוקטובר 2018 (העדכון). מידע אודות הדוח והעדכון הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת לבכם

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים שונים

סגל הרשות מפרסם מעת לעת פרסומים בנושאים משפטיים שונים. להלן מספר פרסומים אשר משקפים את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים שונים אשר בחרנו להביא לתשומת לבכם ואשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד לפרסום ניוזלטר זה. באתר הרשות לניירות ערך ניתן למצוא פרסומים נוספים בנושאים משפטיים הקשורים לדיווח תאגידי. פרסומים אלו מתעדכנים מעת לעת על ידי סגל הרשות.

בהקשר זה, במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים שפרסם סגל הרשות לניירות ערך במהלך החודש יוני 2023.

כמו כן, במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים שפרסם סגל הרשות לניירות ערך במהלך החודשים ינואר, פברואר ומרץ 2023.

לכלל עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים: לחצו כאן.


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר

הירשם לניוזלטר

Please fill out the following form to access the download.