מאמרים:

מידעון אשכול המסים - גיליון מס' 182

01 יולי 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 182 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

1. החלטת מיסוי 209/18 – אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים

עניינה של החלטת המיסוי בחברה פרטית תושבת ישראל שביקשה מרשות המיסים לקבוע את אופן רישום התקבולים בגין עסקאותיה שתמורתן התקבלה באסימונים מבוזרים כדוגמת ביטקוין, את'ריום וכדומה. במסגרת ההחלטה נקבע כי במועד התקבול של האסימונים, תרשום החברה בפנקסי חשבונותיה את סכום האסימונים שהתקבל בפועל. כמו כן, נקבע כיצד על החברה להוציא חשבונית מס, תוך הבחנה בין מקרה בו החברה תממש את האסימונים שהתקבלו למטבע (ש"ח, דולר וכיוצ"ב) בתוך התקופה הנדרשת עד למועד הוצאת חשבונית מס לפי חוק מע"מ (ארבעה עשר יום), אז תוכל החברה להוציא את חשבונית המס לפי הסכום ברוטו שהתקבל בפועל במועד המימוש, לבין מקרה בו האסימונים לא ימומשו על ידה באותה תקופה ואז חשבונית המס תירשם לפי שער ממוצע של האסימונים שהתקבלו. נוסף על האמור, נקבעו הוראות ביחס להכרה בהוצאות שהוצאו בפועל במסגרת מימוש האסימונים וכן הוראות ביחס להכרה בהוצאות הנובעות מגניבה של אסימונים עקב פריצת פצחנים (האקרים) לארנקים דיגיטליים.

 

2. פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג – הנחיה חדשה של רשות המיסים

עד לאחרונה, כאשר בני זוג מכרו זכות במקרקעין שלשניהם חלקים שווים בה, משרדי מיסוי מקרקעין ביצעו לבני הזוג חישוב אחד של השבח והמס לתשלום. עם זאת, בני הזוג היו רשאים לבקש במסגרת הדוח השנתי שהגישו למס הכנסה, לפצל את השבח ביניהם ולחשב את המס היחסי של כל אחד מהם, אך קודם לכן היה עליהם לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין כדי שיערכו להם שומה נפרדת. בהנחיית רשות המיסים מיום 27.5.2018, הפך ההליך לפשוט יותר. בהתאם להנחיה, כאשר בני הזוג יבקשו לפצל שבח, בהנחה שמדובר במקרקעין שהוחזקו על ידם בחלקים שווים, יבוצע פיצול השבח לחלקים שווים במשרדי מס הכנסה ללא צורך בפנייה למשרדי מיסוי מקרקעין. אם בני הזוג החזיקו במקרקעין בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו את פיצול השבח לפי חלקם היחסי כבר בשלב עריכת השומה, ועל בני הזוג לדווח על שתי העסקאות בהתאם לחלקו של כל אחד מהם.

 

3. פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לעוסקים בענף התיירות ברמת הגולן ובעוטף עזה

בשל החשש להסלמה ביטחונית בגבול הצפון ובאזור עוטף עזה במהלך חודש מאי 2018, החליטו שר האוצר ומנהל רשות המיסים, כי ניזוקים המתגוררים באחד מהיישובים באזור רמת הגולן ובאזור עוטף עזה, שעיסוקם בענף המלונאות ויחידות אירוח, והעומדים בקריטריונים ובמועדים הספציפיים שנקבעו בהנחיה שפרסמה רשות המיסים ביום 10.6.2018, יהיו זכאים לתבוע פיצויים בשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות אשר נגרמו כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני.

חוזרים:

חוזר 1 – פס"ד גנגינה – אופן סיווגם של תשלומי אי תחרות

בפסק דין גנגינה (ע"א 8294/14) נדונה שאלת אופן סיווגם של תשלומים שקיבלו בעלי מניות, אשר שימשו גם כמנהלים בחברה, במסגרת הסכם אי תחרות, וביתר דיוק האם תשלומים אלה מהווים רווח הון שנצמח בידי בעלי המניות אגב מכירת פעילות החברה שבבעלותם, או שמא מדובר בהכנסה פירותית מכוח היותם מנהלים בחברה שהתחייבו להימנע מפעילות של ניהול חברות מתחרות.

קרא/י עוד

חוזר 2 – פס"ד דוד קניג – מס יציאה והוראות האמנה עם ארצות הברית

בפסק דין קניג (ע"מ 13807-01-17) נבחנה סוגיית יחסי הגומלין בין הוראות אמנת המס עם ארה"ב לבין הוראת הדין הפנימי בישראל המטילה "מס יציאה" בגין מכירת נכס שהתבצעה בפועל לאחר המועד בו חדל הנישום להיות תושב ישראל.

קרא/י עוד

חוזר 3 – אופן סיווג פיצוי המשולם בגין הפסקת הסכם הפצה

בפסק דין יהושע כץ (ע"מ 30290-01-13) נדונה השאלה האם תקבול ששולם בגין הפסקת הסכם הפצה טרם סיום התקופה שנקבעה מראש בהסכם מהווה הכנסה פירותית, או שמא מהווה הכנסה הונית.

קרא/י עוד


 


צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים