This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 191

19 אוגוסט 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 191 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעה:

החלטת מיסוי 3748/19 – משיכה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

ביום 23.7.2019 פרסמה רשות המיסים את החלטת מיסוי 3748/19 העוסקת ביתרת זכות בהתאם לסעיף 3(ט1) לפקודה. החלטת המיסוי עסקה בנישום תושב ישראל שהחזיק יחד עם אשתו במלוא הון המניות של חברה משפחתית, שהחזיקה במספר נכסים ובהם מלוא הון המניות של חברת LLC אמריקאית. בשנת 2016 רכש הנישום באמצעות ה-LLC דירה בארצות הברית, על אף שהדירה הינה לשימושו הפרטי של הנישום, וזאת משיקולים הנוגעים לדין האמריקאי. הדירה נרכשה באמצעות הזרמת מזומן על ידי הנישום לחברה המשפחתית כנגד שטר הון דולרי, ומהחברה המשפחתית הלוואה באותו הסכום ל-LLC לצורך רכישת הדירה. קרי, לא היה כל שימוש בעודפי החברה המשפחתית לצורך רכישת הדירה.

החלטת המיסוי קבעה כי יראו את יתרת הזכות העומדת לטובת הנישום בגין הלוואת הבעלים לחברה המשפחתית כ"יתרת זכות" של הנישום אשר הנכס הועמד לשימושו, לצורכי יישום סעיף 3(ט1) לפקודה. זאת בתנאי שסכום הלוואת הבעלים לחברה המשפחתית לא יהיה נמוך מהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה שהעניקה החברה המשפחתית ל-LLC. במקרה שבו סכום הלוואת הבעלים כאמור יהיה נמוך מיתרת ההלוואה, "יתרת הזכות" תהא על פי היתרה הנמוכה מביניהם.

 

חוזרים:

חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 – מניות בכורה – סיווג לצורכי מס

ביום 24.7.19 פרסמה רשות המיסים נוסח מתוקן של חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 העוסק בטיפול המיסויי במניות בכורה.

לקריאה >>

חוזר 2 – פסק דין וינברג – הכרה בהפסד הון שמקורו במחילת חוב של בעל שליטה

פסק דין וינברג (ע"מ 19140-12-17) עוסק בשאלה אימתי יוכר לצורכי מס הפסד הון שמקורו במחילה של בעל שליטה על חוב שהחברה שבשליטתו חייבת לו. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, ובהסתמכו על הלכת זיסו גולדשטיין קבע כי עצם מימוש המקרקעין הפרטיים לטובת פירעון חובן של החברות לבנקים אינו יוצר לכשעצמו הפסד הון.

לקריאה >>

חוזר 3 – הקניית מקרקעין בישראל לנאמנות תושבי ישראל אינה אירוע מס

בפסק דין גליס (ו"ע 49026-07-17) המחלוקת בין הצדדים הייתה האם ניתן להחיל את ההסדר של פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, לפיו הקנייה מהיוצר לנאמן "בנאמנות נהנה תושב ישראל" שנעשתה ללא תמורה אינה נחשבת כ"מכירה" והיא נדחית למועד מכירת הנכס על ידי הנאמן או חלוקתו לנהנה, חלות גם על נכסי מקרקעין בישראל, או שמא ההקניה לנאמנות של נכסי מקרקעין בישראל תיחשב כ"מכירה" כבר בשלב ההקניה ותמוסה במס רכישה ובמס שבח.

ועדת הערר קבעה כי יש להשלים את הלקונה שבחוק מיסוי מקרקעין לפי עקרונות המיסוי שנקבעו בפרק הנאמנויות שבפקודה ולראות את ההקניה מהיוצר לנאמן כאירוע שאינו נחשב כ"מכירה" הן לעניין מס השבח והן לעניין מס הרכישה, ומועד אירוע המס ידחה למועד החלוקה בפועל או המכירה.

לקריאה >>

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים >>