מאמרים:

פרק 3: פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי - שנת 2023

14 ינואר 2024

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |


 

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2023.

המידע שלהלן מתייחס ל: פרסומי הרשות לניירות ערך לתאגידים בהקשר למלחמת חרבות ברזל, פרסומים הרשות לניירות ערך בנושאים חשבונאיים נוספים ולפרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך אשר בחרנו להביא לתשומת ליבכם במסגרת זו.  

1. פרסומי הרשות לניירות ערך לתאגידים בהקשר למלחמת חרבות ברזל

דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

ב-7 בנובמבר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל (הפרסום). בפרסום מפרט סגל הרשות מספר דגשים וקווים מנחים הנוגעים לגילוי הנדרש בעת פרסום של דיווחים מיידיים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (התקנות) וכהיערכות לפרסום הדוחות של הרבעון השלישי של שנת 2023, אולם הוא עשוי להיות רלוונטי גם בעת עריכת הדוחות התקופתיים לשנת 2023.

בהתייחס לדגשים של הרשות לניירות ערך בהיבט של מלחמת חרבות ברזל בקשר לדוחות של הרבעון השלישי של שנת 2023, סגל הרשות מציין מספר היבטי גילוי בהתייחס לגילוי הניתן במסגרת הדוח העתי, שעל תאגידים אשר פעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת ממצב המלחמה בצורה מהותית, לבחון את נחיצותם ומבקש כי המידע בדבר השלכות המלחמה ינתן בצורה ברורה מפורטת ולא סלקטיבית תוך עדכון תחזיות על יעדים עסקיים ופיננסיים וביצועיים תפעוליים שנכללו בדוחות קודמים.

היבטי גילוי אלו כוללים:

 • ניתוח כללי בדוח הדירקטוריון (איכותי וכמותי) של השפעת אירועי המלחמה על הפעילות השוטפת של עסקי התאגיד וזאת בהתאם למגזרי הפעילות בהם פועל התאגיד.
 • ניתוח ענפי (כמותי ואיכותי) של השפעת אירועי המלחמה על עסקי התאגיד תוך עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדוח התקופתי של התאגיד לשנת 2022 ובדוחות העתיים של התאגיד לשנת 2023 וזאת בהתאם לענף בו התאגיד פועל. על המידע לכלול הסברים על המגמות המתפתחות והצפויות להערכת התאגיד בשים לב לנסיבות הספציפיות של התאגיד ולענף בו פועל, גם ביחס לתקופה ממועד הדיווח ועד למועד פרסום הדוחות וכן מידע אודות התוכניות והפעולות שהתאגיד נקט או שבכוונתו לנקוט כדי להתמודד עם ההשלכות.

בפרסום כלל סגל הרשות מספר דוגמאות מייצגות לגילוי למידע העדכני שעל התאגיד לבחון את הכללתו בענפים מסוימים (ואשר מהן בהתאם לסגל הרשות ניתן להקיש גם לאירועים וענפים אחרים). סגל הרשות מבהיר כי מטרת הדוגמאות להמחיש בלבד היבטי גילוי מסוימים שנדרשים לשם הצגת תמונה ברורה למשקיעים אודות השפעת המלחמה על הפעילות העסקית של התאגידים אשר פועלים באותם ענפים וכי הן אינן ממצות את כלל הסקטורים אשר מושפעים או עשויים להיות מושפעים מאירועי המלחמה.

הפרסום כולל דוגמאות למידע שעל תאגיד לבחון בהקשר להשפעות מלחמת חרבות ברזל בהתייחס לענפים הבאים: ענף המלונאות, ענף הנדל"ן היזמי, ענף קבלנות ביצוע ותשתיות, ענף הנדל"ן המניב, ענף התעופה, ענף התיירות, ענף קמעונאות האופנה וההלבשה, ענף הליסינג, ענף התעשייה, ענף גז ונפט, ענף ההייטק, ענף אשראי חוץ בנקאי, בתי השקעות.

 • ניתוח מצב מימוני ופיננסי:
 • גילוי בדוח הדירקטוריון על המצב המימוני והפיננסי:

גילוי איכותי וכמותי של השלכות המלחמה על המצב הפיננסי, הנזילות, האיתנות הפיננסית, מקורות המימון והיכולת לעמוד בפירעון התחייבויות, תוך פירוט עיקרי הנחות המפתח, שיקול הדעת, והתרחישים שהובאו בחשבון בבחינת יכולת הפרעון. היקף הגילוי יינתן בהלימה למידת הרגישות של התאגיד להנחות אשר מבססות את יכולת הפרעון שלו.

גילוי עדכני בהתייחס לפעולות ולתוכניות שהתאגיד ביצע, מתכנן לבצע, או שביכולתו לבצע על מנת לחזק את איתנותו הפיננסית לרבות למצבים בהם נערכו שינויים מהותיים בהסכמי מימון.

התייחסות לעמידה באמות מידה פיננסיות (לרבות למצבים בהם צפויה הפרה ברמת ודאות גבוהה) ולפיגור בתשלומים שונים, השלכותיהם ודרכי התמודדות צפויים. וכן התייחסות לשינויים מהותיים בקצב שריפת המזומנים בדגש על מצבים של צמצום משמעותי בפעילות העסקית.

 • בהתייחס לחובת צירוף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי בהתאם לקבוע בתקנות סגל הרשות מבקש להבהיר כי:

יש ליישם את הדגשים לגילוי אודות הנחות, הערכות ותכניות התאגיד בקשר עם השלכות המלחמה המפורטים במסמך בפירוט ההנחות העומדות בבסיס התזרים המצורף ולכלול ניתוחי רגישות למשתנים תלויי שוק ולמשתנים אחרים שנדרשים על מנת לשקף הבנה טובה יותר של התרחישים האפשריים.

בנוסף, במקרים בהם הדירקטוריון קבע כי אין בגירעון בהון החוזר או בהון חוזר לתקופה של שנים עשר חודשים או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, כדי להצביע על בעיית נזילות בתאגיד, אזי על התאגיד לפרט את נימוקי הדירקטוריון ואת הבחינה שקיים (תוך פירוט הפרמטרים האיכותיים והכמותיים עליהם הוא התבסס).

 • בהקשר לגילוי בדוחות הכספיים בדבר מצב פיננסי והנחת העסק החי, סגל הרשות מציין כי:

תאגיד נדרש לבחון את יכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו ולהמשיך ולפעול כעסק חי ולכלול במידת הצורך גילוי מפורט במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בנוגע להערכתו ולהנחות העומדות בבסיס הערכות אלה. על הבחינה לכלול אירועים שאירעו עד למועד פרסום הדוחות הכספיים.

במקרים בהם להערכת התאגיד קיימת אי ודאות בקשר ליכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו, אשר אינה מגיעה לכדי ספקות משמעותיים באשר ליכולתו להמשיך ולפעול כעסק חי, התאגיד נדרש לכלול גילוי מפורט באשר להנחות העומדות בבסיס הערכות אלה אשר כולל את תוכניות ההנהלה ואת סבירות התממשותן (ככל שרלוונטי).

במקרים בהם השלכות המלחמה מהותיות או עשויות להיות מהותיות אזי במסגרת התיאור של השלכות המלחמה על המצב העסקי והפיננסי של התאגיד יש לכלול מידע איכותי וכמותי אשר יאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבינם. במסגרת הדוגמאות להשלכות כאמור מציין סגל הרשות (רשימה לא סגורה): השפעות על עמידה באמות מידה פיננסיות (לרבות סיכון לאי עמידה באמות מידה פיננסיות), מקורות המימון שעומדים לרשות התאגיד ויכולת הגיוס של מקורות מימון נוספים במידת הצורך, השפעת המלחמה על תוצאות הפעילות העסקית (הכנסות ועלויות), קצב שריפת המזומנים של התאגיד (בפרט בעת צמצום משמעותי בפעילות העסקית).

סגל הרשות מבקש מתאגידים להקפיד על גילוי ברור ונהיר תוך הבחנה בין מצבים בהם הגילוי מבקש להתייחס לאי ודאות הנוגעת למצב הפיננסי או למצבים בהם הגילוי מתייחס להשפעה על עסקי התאגיד אשר אינה משפיעה על  יכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו. למשל, במצבים בהם השלכות אירועי המלחמה משפיעות על עסקי התאגיד, גם אם לא על יכולת הפירעון שלו (כמו במקרה של צמצום משמעותי בפעילות העסקית של תאגיד אשר אינה עולה לכדי השפעה על יכולת הפירעון שלו). סגל הרשות מציין כי הבחנה זו חשובה גם בעת בחינת הוראות התקנות לעניין הגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי.  

 • סגל הרשות מתייחס במסמך גם לנוסח פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב) של רואה החשבון המבקר ומבקש כי נוסח ההפניה יהא ברור תוך הבחנה בין מצבים בהם:
 • ההפניה הינה להשפעה משמעותית שעשויה להיות לתוצאת אי ודאות שאינה קשורה להנחת העסק החי ובהקשר זה הפניה בדבר אי ודאות כתוצאה מאירועי המלחמה אשר אינה נוגעת למצבו הפיננסי של התאגיד.
 • ההפניה הינה למצבו הפיננסי של תאגיד אשר אינה עולה לכדי ספקות משמעותיים להמשך פעילות התאגיד כעסק חי.
 • הפניה בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילות התאגיד כעסק חי ("הערת עסק חי").

גם בהקשר זה סגל הרשות מציין כי ההבחנה בין המצבים השונים חשובה גם בעת בחינת הוראות התקנות לעניין הגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי.

 • אירועים לאחר תאריך המאזן

סגל הרשות מזכיר בהקשר זה את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 10 (IAS) אירועים לאחר תקופת הדיווח ומבקש כי בהתייחס לגילוי בדבר השלכות אירועי מלחמת חרבות ברזל בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023 (בהם למעט בחינת העסק החי, השלכות המלחמה באו לידי ביטוי כאירוע שאינו חייב התאמה), יינתן גילוי גם לאומדן ההשפעה הכספית של האירוע.  

בהקשר זה נציין כי גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2023 יש לבחון בתשומת לב בהקשר של השלכות אירועי מלחמת חרבות הברזל את ההבדל בין אירועים חייבי התאמה (שהשפעתן תבוא לידי ביטוי בגוף הדוחות הכספיים) לאירועים שאינן חייבי התאמה (אשר השפעתם תבוא לידי ביטוי במסגרת הגילויים לדוחות הכספיים).

סגל הרשות מציין כי את המידע שלהלן לעניין ההשפעות על הפעילות העסקית של התאגיד יש ללוות מבחינה איכותית וכמותית (במצבים בהם ניתן לאמוד את ההשלכות באופן מהימן). למשל, פגיעה והשבתת נכסים, הפרשות להפסדי אשראי, פגיעה בהכנסות, פגיעה ברווחיות וכדומה.

בנוסף מציין סגל הרשות כי בהתייחס למידע צופה פני עתיד ניתן לעשות שימוש בהגנה שנקבעה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

במסגרת הדגשים והקווים המנחים המפורטים במסמך בהקשר לגילוי הנדרש בעת פרסום של דיווחים מיידיים לגבי השלכות המלחמה על הפעילות העסקית, מבקש סגל הרשות להבהיר כי נדרשים לספק גילוי כאמור תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת ממצב המלחמה בצורה מהותית. סגל הרשות מדגיש כי במקרים כאמור נדרש בנוסף לספק עדכון שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בהתייחס להשלכות אלה.

בנוסף מציין סגל הרשות כי על תאגיד להקפיד שיינתן מידע אינפורמטיבי ועדכני כמותי ואיכותי של ההשלכות המרכזיות של אירועי המלחמה על הפעילות העסקית, הרציפות התפעולית והמצב המימוני ומספק במסמך רשימה לא סגורה של דוגמאות לאירועים שעל תאגיד לבחון לצורך עמידתו בחובת הדיווח, זאת בין היתר לאור הוראות תקנה 36 לתקנות אשר קובעת חובת דיווח מיידי אשר יש לו או עשויה להיות לו השפעה מהותית על התאגיד או על אירוע או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ני"ע של התאגיד.

כמו כן מבהיר סגל הרשות במסמך כי לעניין חובת הדיווח אשר נקבעה בתקנה 36 לתקנות בבחינת מהותיות נדרש לבחון אם אירוע בודד או צבר של אירועים מתגבשים לכדי "אירוע מהותי" אשר בהתאם לתקנות נדרש בגינו גילוי.


שאלות ותשובות בנושא תזמ"ז חזוי והערכות שווי - מלחמת חרבות ברזל

בשל מלחמת חרבות ברזל פרסם סגל הרשות לניירות ערך ב-5 בנובמבר 2023 את הפרסום שאלות ותשובות בנושא תזמ"ז חזוי והערכות שווי - מלחמת חרבות ברזל (הפרסום). הפרסום יצא כמענה לשאלות של גורמים מפוקחים.

השאלה הראשונה בפרסום דנה בשאלה האם תאגיד מדווח אשר בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (התקנות), מצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי לדוח הדירקטוריון אשר מהווה חלק מהדוח העתי של התאגיד, רשאי לכלול במסגרת גילוי זה ניתוחי רגישות אודות ההנחות המרכזיות אשר עומדות בבסיס התזרים החזוי וזאת בהתייחס למשתנים שאינם תלויי שוק.

בתשובה סגל הרשות מבהיר כי ללא קשר למצב המלחמה בו ישראל נתונה כרגע, אין מניעה חוקית לכלול ניתוחי רגישות להנחות המרכזיות של משתנים שאינם תלויי שוק ומידע בדבר השפעת ניתוחי הרגישות על יתרת המזומנים הצפויה לתאגיד בסוף כל תקופה הנכללת בתזרים המזומנים החזוי. נדרש שהניתוחים יהיו ברורים ובהירים, באופן אשר מאפשר להבין האם קיים תרחיש אפשרי לפיו בתום תקופה ספציפית הנכללת בתקופת התזרים מזומנים החזוי, עלולה להיות לתאגיד יתרת מזומנים שלילית.

הרשות מדגישה בנוסף כי האמור בתשובתה אינו גורע מחובות התאגידים לכלול את מלוא הוראות הגילוי הנדרשות הרלוונטיות בהקשר זה כאמור בתקנה 10(ב)(14) לרבות הוראות הגילוי הנדרשות ביחס לכל אחת מההנחות שלגביהן נכלל ניתוח רגישות.

השאלה השנייה בפרסום דנה בפרמטרים לבחינת הצורך בצירוף הערכות שווי שנועדו לשם בחינת ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36 (IAS) ירידת ערך נכסים. השאלה מתייחסת לשאלה ותשובה מספר 3(5) להבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (להלן - "העמדה"): שאלות ותשובות (ההבהרה) אשר עודכנה בתחילת דצמבר 2022 (למידע נוסף בדבר עדכון זה ראו גם את ניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן).

שאלה ותשובה מספר 3 להבהרה דנה במצבים בהם ניתן לסתור את המבחן הכמותי המוגדר בעמדה בעת בחינת מהותיות הערכת שווי. שאלה ותשובה מספר 3(5) להבהרה מתייחסת בפרט למצבים בהם ניתן לסתור את המבחן הכמותי המוגדר בעמדה בעת בחינת מהותיות הערכת שווי אשר נועדה לבחינה של ירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים, כנדרש בהתאם להוראות IAS 36.

שאלה ותשובה מספר 3(5) להבהרה מבהירה כי ניתן לסתור את המבחן הכמותי המוגדר בעמדה במצבים בהם תחת כל שינוי אפשרי באופן סביר בהנחות המפתח אשר שימשו לקביעת הערך בר השבה של היחידה מניבת המזומנים (כאמור בסעיף 134(ו) ל-IAS 36), לא הייתה מוכרת ירידת ערך מהותית מאד (ירידת ערך אשר מהווה מעל 10% מהרווח ומעל 5% מההון העצמי). במצבים כאמור, בהתייחס להערכת השווי האמורה, התאגיד יידרש לספק את הגילוי המתייחס בתקנות להערכת שווי מהותית וזאת חלף מתן גילוי להערכת שווי מהותית מאוד.

בפרסום כלל סגל הרשות מספר דוגמאות שמטרתם להמחיש את האופן בו לדעת סגל הרשות יש ליישם את שאלה ותשובה מספר 3(5) להבהרה.


הודעה לתאגידים: הארכת תקופת תשקיף המדף ב-3 חודשים נוספים

ב-25 באוקטובר 2023 הודיע סגל הרשות כי לאור מלחמת חרבות ברזל מאריכה הרשות לניירות ערך את תוקפם של תשקיפי מדף. בהתאם להודעה יוארך בשלושה חודשים נוספים תוקפם של תשקיפי מדף שהתוקף שלהם עתיד היה להסתיים במהלך התקופה שבין ה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום ה-7 בינואר 2024. הארכת תוקף תשקיפי המדף כפופה לתנאים ולהוראות המפורטים בהודעה. להודעה: לחצו כאן.


פרסום תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023

ב-1 לינואר 2024 פורסם על ידי משרד האוצר ורשות ניירות ערך תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023 (התזכיר). התזכיר פורסם במטרה לעודד את הצמיחה והפעילות בשוק ההון, לגוון את אפיקי ההשקעה והמימון ולשכלל את שוק ההון. התזכיר כולל צעדים להאצת המשק ופיתוח שוק ההון לאחר המלחמה לרבות, מתן הקלות רגולטוריות לחברות דואליות בכדי להרחיב את אפשרות הרישום למסחר של חברות רישום כפול בבורסה בישראל, הרחבת האפשרות לגיוס חוב באמצעות ניירות ערך מסחריים (נע"מים) לצורך מימון הפעילות של תאגיד, הרחבת אפשרויות ההשקעה של הציבור באמצעות הקמת תשתית ליצירת קרנות נאמנות אלטרנטיביות והגברת העניין והפעילות בשוק ההון באמצעות פעילות של ייעוץ כללי, ובפרט אנליזות, שינתנו על ידי בעלי רישיון או על ידי גורמים המפוקחים על ידי הרשות. בהתאם לתזכיר, במקביל לפרסומו נעשית עבודת מטה לגיבוש וקידום צעדים נוספים בתחום.

את הערות הציבור בהתייחס לתזכיר ניתן להעביר למשרד האוצר עד ליום ה-22 בינואר 2024 בקישורית מצ"ב: לחצו כאן.


עדכונים שוטפים של הרשות לניירות ערך בהקשר למלחמת חרבות ברזל ופרטי הקשר ברשות לאור המצב הביטחוני

בשל מלחמת חרבות ברזל הקים סגל הרשות לניירות ערך ב-16 באוקטובר 2023, באתר הרשות דף ייעודי אשר כולל את כלל עדכוני הרשות לניירות ערך בהקשר למלחמת חרבות ברזל. הדף מתעדכן באופן שוטף. לדף הייעודי: לחצו כאן. בדף ניתן למצוא פרסומים הקלות ועדכונים נוספים של הרשות לניירות ערך לתאגידים בשל מלחמת חרבות ברזל. בשל המלחמה ובייחוד לקראת פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2023, מומלץ לבחון את רלוונטיות הפרסומים, העדכונים וההקלות של הרשות לניירות ערך המפורסמים באמצעות דף ייעודי זה באופן שוטף.   

בנוסף פרסמה הרשות לניירות ערך ב-16 באוקטובר 2023 את פרטי הקשר והתמיכה הטכנית ברשות לניירות ערך לגורמים המפוקחים בשל המצב הביטחוני (לפרטי קשר ותמיכה טכנית: לחצו כאן).

המידע הובא בפניכם לראשונה במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023.


הודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 ועדכונים נוספים של הרשות לניירות ערך

מידע בדבר הודעת רשות ניירות ערך מיום ה-16 באוקטובר 2023 בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.     

 

2. פרסומים הרשות לניירות ערך בנושאים חשבונאיים נוספים

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

באוגוסט 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאיים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - שימור השפעה מהותית על אף איבוד דירקטור במוחזקת​
 • מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​ - אופן הכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בעקבות עסקה לרכישת חברת בת​

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.  

ביוני 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת קיום שליטה בחברת בת בעקבות הסכמי השקעה חדשים
 • מידע כספי פרופורמה​ - בחינת עסקת המיזוג כאירוע פרופורמה, והשלכותיה על הדוחות הכספיים המצורפים​

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.  

ב-22 בפברואר 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:   

 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים - בחינת ירידה מהשפעה מהותית
 • מידע כספי נפרד - אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים

מידע אודות פניות מקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  

בנוסף, המידע בדבר הפניות המקדמיות שפרסם סגל הרשות בינואר 2023 הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לניוזלטר: לחצו כאן).


החלטות אכיפה חשבונאיות

במהלך חודש אוגוסט 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות. ההחלטות עסקו בסוגיות החשבונאיות הבאות:

 • החלטת אכיפה 23-5 - קיבוץ מגזרי פעילות
 • החלטת אכיפה 23-6 - סיווג השקעות בנכסים פיננסיים כפעילות חוץ
 • החלטת אכיפה 23-7 - הצגת פילוח הכנסות לפי מגזרי פעילות
 • החלטת אכיפה 23-8 - הקצאת סכומים בין מגזרי פעילות

מידע אודות החלטות אכיפה חשבונאיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.  

ב-6 ביוני 2023 פורסמה החלטת אכיפה חשבונאית 23-4: מענקים ממשלתיים. מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.  

כמו כן, ב-22 בפברואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר החלטות אכיפה חשבונאיות. ההחלטות עסקו בסוגיות החשבונאיות הבאות:

 • החלטת אכיפה 23-1 - אופן חישוב שווי הוגן של השקעה במניות שנרכשה בתמורה להנפקת מניות
 • החלטת אכיפה 23-2 - טיפול בשינוי תנאי חכירה
 • החלטת אכיפה 23-3 - סיווג שיתוף פעולה בין צדדים כפעילות משותפת

מידע אודות החלטות אכיפה חשבונאיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.  


עמדות סגל חשבונאיות

 • עמדת סגל חשבונאית מספר 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי

ב-30 ביולי 2023 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 13-9: מדידת הפסדי אשראי בדוחות חברות האשראי החוץ בנקאי (העמדה).  מידע אודות העמדה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.

 • עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10 : סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17

ב-26 במרץ 2023 פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 99-10: סוגיות יישומיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (העמדה). מידע אודות העמדה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

 • עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה
  ב-4 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העדכון). מידע בדבר העדכון הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.

  העדכון פורסם לאור החלטת סדר היום מאוקטובר 2022 של ה- IFRIC לעניין הטיפול של מחכיר בוויתורים על תשלומי חכירה תפעולית (ההחלטה). מידע בדבר ההחלטה הובא בפניכם בחלק השני של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.

  עבור תאגידים אשר הדבר רלוונטי לגביהם יצוין כי הטיפול החשבונאי של מחכירים בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה אינו שונה מהותית מהטיפול החשבונאי של מחכירים בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת מלחמת חרבות ברזל.

  זאת בשונה מהטיפול החשבונאי לו נדרשים חוכרים, אשר לא יוכלו ליישם את ההקלה שקבעה התקינה הבינלאומית בהתייחס לטיפול החשבונאי של חוכרים בוויתור על דמי שכירות לאור מגפת הקורונה. לפיכך יידרשו חוכרים לטפל בתיקונים כאמור כתיקון חכירה בהתאם להוראות IFRS 16 או כגריעה של התחייבות פיננסית בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים. זאת מאחר ובהתאם להוראות התחולה שלו, IFRS 9 לא החריג מתחולתו גריעה של התחייבויות חכירה אשר הוכרו על ידי חוכר.


דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023 - מכתב הרשות לניירות ערך

ב-5 בינואר 2023 פרסמה מנהלת מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך, עורכת הדין שרה קנדלר, מכתב שנשלח ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל/ית של כל התאגידים המדווחים (המכתב). המכתב כולל רשימה לא סגורה של דגשים לנושאים שבהם מחלקת התאגידים תכננה להתמקד במהלך בשנת 2023, ולכן הוא עשוי להיות רלוונטי גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2023. מידע אודות המכתב הובא בפניכם בחלק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן.


3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח iXBRL

טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת לשפות שונות. דיווח במתכונת iXBRL דורש הערכות מוקדמת והקצאת משאבים שכן המעבר לדיווח במתכונת iXBRL מחייב דיווח מובנה של הדוחות הכספיים, כאשר פרקים שונים בו מתויגים ברמות שונות של פירוט.

כפי שכבר ציינו במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2023 (לחצו כאן), באוגוסט 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא בעניין מתכונת דיווח iXBRL (ההצעה). המועד האחרון לקבלת הערות ותגובות הציבור להצעה הסתיים ב-12 בספטמבר 2023.

כמו כן, במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות עדכונים ופרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך בפרויקט המעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL.

לדף הייעודי של הרשות לניירות ערך אשר מרכז את כלל התכנים הקשורים לפרויקט (לרבות פרסומי עבר ומדריכים): לחצו כאן.


גילוי בדבר השלכות סגירת Silicon Valley Bank על תאגידים מדווחים

לאור פרסום ההודעה על סגירת Silicon Valley Bank (SVB) ב-10 במרץ 2023, פרסם סגל הרשות ב-12 במרץ 2023 הודעת סגל לתאגידים. ההודעה עסקה בגילוי בדבר השלכות סגירתSilicon Valley Bank  על תאגידים מדווחים (ההודעה). מידע אודות ההודעה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

עדכון עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח

ב-14 בינואר 2024 פורסם עדכון נוסף לעמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח (העדכון) וזאת בהמשך לעדכון אשר פורסם ב-2 בפברואר 2023 ואשר מידע אודותיו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.

עמדה משפטית מספר 104-15: אירוע אשראי בר דיווח מתייחסת לגילויים הנדרשים לאירועי אשראי בר דיווח בתשקיפים בדיווחים עיתיים ובדיווחים המיידיים של החברה. במסגרת העדכון הנוכחי, נוספה התייחסות לבחינת מהותיות של מסגרת אשראי חתומה ומחייבת אשר הועמדה על ידי מוסד פיננסי וכן נוספו שאלות ותשובות נוספות במסגרת הדוגמאות להמחשה 
 

דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר

ב-25 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא סיכוני סייבר בתאגיד מדווח (הדוח) וכן עדכון לעמדת הסגל 105-33 בדבר הגילוי הנדרש בנושא סייבר, אשר פורסמה לראשונה באוקטובר 2018 (העדכון). מידע אודות הדוח והעדכון הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023: לחצו כאן.


4. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת ליבכם

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים שונים

סגל הרשות מפרסם מעת לעת פרסומים בנושאים משפטיים שונים. להלן מספר פרסומים אשר משקפים את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים שונים אשר בחרנו להביא לתשומת לבכם ואשר פורסמו במהלך שנת 2023. באתר הרשות לניירות ערך ניתן למצוא פרסומים נוספים בנושאים משפטיים הקשורים לדיווח תאגידי. פרסומים אלו מתעדכנים מעת לעת על ידי סגל הרשות.

בהקשר זה, במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים שפרסם סגל הרשות לניירות ערך במהלך חודש יוני 2023.

כמו כן, במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדכנו אודות שאלות ותשובות בנושאים משפטיים שפרסם סגל הרשות לניירות ערך במהלך החודשים ינואר, פברואר ומרץ 2023.

לכלל עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים: לחצו כאן.

 

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר