פרק 1: סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי - הרבעון השלישי של שנת 2023


בפרק זה בחרנו להביא לתשומת לבכם מספר סוגיות ודגשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023.

בפרק השני והשלישי של ניוזלטר זה כללנו את הפרסומים והעדכונים בתקינה החשבונאית הבינלאומית ובפרסומי הרשות לניירות ערך אשר פורסמו לאחרונה. גם פרסומים ועדכונים אלו עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023.

בנוסף, בפרק הרביעי של ניוזלטר זה, אשר דן בפרסומים ובעדכונים של רשת BDO לרבעון השלישי של שנת 2023, הובאו בפניכם פרסומים של רשת BDO אשר עשויים לסייע בעריכת הדוחות הכספיים הרבעוניים.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות סוגיות ודגשים אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2022, ואשר עשויים להיות רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023 : לחצו כאן.


1. מלחמת "חרבות ברזל"

מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 השפיעה על כולנו בתחומים רבים. בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות של מלחמת "חרבות ברזל" על הדיווח הכספי.

בהקשר זה, הבחינה תבוא לידי ביטוי בעיקר בבחינת ההוראות החשבונאיות הרלוונטיות אשר דנות בטיפול החשבונאי ובגילוי הנדרש לאירועים אשר אירעו לאחר תאריך המאזן. הוראות חשבונאיות אלו כוללות גם את הדרישה לבחון את המצב הפיננסי של החברה.
 

הודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 ועדכונים נוספים של הרשות לניירות ערך

לאור העיתוי הקרב של פרסום הדוח הרבעוני לרבעון השלישי של שנת 2023, רשות ניירות ערך הודיעה ב-16 באוקטובר 2023 על מתן ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון השלישי של שנת 2023 (להלן: "הפרסום"). בשל החשיבות שעשויה להיות לפרסום זה בתהליך עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023, מידע אודות הפרסום הובא בפניכם עם פרסומו בדיוור נפרד.

במסגרת הפרסום מודיעה רשות ניירות ערך כי מתוקף סמכותה היא מאפשרת לתאגידים המדווחים לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023 (הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023) לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2023 (חלף 30 בנובמבר 2023). תאגיד מדווח הבוחר לעשות כך נדרש לדווח על כך בדיווח מיידי עם קבלת ההחלטה ולא יאוחר מיום ה-30 בנובמבר 2023. תשומת הלב להשפעה האפשרית של בחירה זו על יכולת התאגיד לפרסם דוח הצעת מדף כאמור בסעיף 5 לפרסום.

עוד מדגישה רשות ניירות ערך בפרסום את הציפיה מתאגיד מדווח לשמור על הרציפות הדיווחית ועל מוכנותו לפרסם דיווחים מיידיים כנדרש.

לנוסח המלא של פרסום רשות ניירות ערך ומהות הארכה שהעניקה הרשות לניירות ערך לתאגידים בהקשר לפרסום הדוח לרבעון השלישי של שנת 2023: לחצו כאן.

בנוסף לפרסום האמור לעיל, פרסמה הרשות לניירות ערך דף ייעודי (מתעדכן) בנושא עדכוני הרשות לניירות ערך בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" (לדף הייעודי: לחצו כאן) וכן את פרטי הקשר והתמיכה הטכנית ברשות לניירות ערך לגורמים המפוקחים בשל המצב הביטחוני (לפרטי קשר ותמיכה טכנית: לחצו כאן).


הגילוי הנדרש וההשלכות האפשריות של מלחמת "חרבות ברזל" על הדיווח הכספי

המצב הנוכחי מתאפיין באי וודאות גבוהה, שצפויה להימשך לתקופה שגם היא אינה ידועה מראש. אירועי המלחמה והשינויים שהביאה עימה מביאים גם לשינויים בהנחות והערכות עליהם מבוסס בין היתר גם הדיווח הכספי.

פרט לבחינת ההשלכות הפרטניות של אירועים ושינויים אלו על כל ישות, בחינה זו עשויה לכלול (הרשימה אינה סגורה):

 • בחינת השלכות אפשריות על ישויות עם מפעל או מטה בעוטף או בגבול הצפון
 • בחינת ההשלכות הכוללות האפשריות של הפסקת או הקטנת פעילות עקב המצב
 • בחינת של השלכות אפשריות של התגייסות עובדים למילואים ו/או להתנדבות לתקופה ממושכת
 • בחינה של ירידות ערך בשל פגיעה בתשתיות
 • בחינת השלכות הנחיות והקלות דין ורגולציה (מיסוי, התייחסות רשות ני"ע לדוחות הרבעון השלישי, תוכניות סיוע וכדומה)
 • בחינת ההשפעות האפשריות של תקופת הלחימה הצפויה שהינה נכון לעכשיו, ממושכת
 • בחינת ההשלכות האפשריות של ירידות בבורסה של מכשירים והשקעות פיננסיים
 • בחינת ההשלכות האפשריות של המשך היחלשות השקל ביחס למטבעות אחרים

בחינת אירועים ושינויים אלו תבוא לידי ביטוי בעיקר בטיפול החשבונאי ובגילוי הנדרש לאירועים אשר אירעו לאחר תאריך המאזן בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 10 (IAS) אירועים לאחר תקופת הדיווח. בהתאם להוראות IAS 10 על ישות להבחין בין:

 • אירועים מחייבי התאמה - אירועים שהתבררו לאחר תום תקופת הדיווח אשר מבהירים הלכה למעשה את המצב העובדתי הקיים נכון לסוף תקופת הדיווח ולכן יש להתחשב בהם בעריכת הדוחות הכספיים, לבין
 • אירועים שאינם מחייבי התאמה - מאחר והם מצביעים על תנאים שנוצרו לאחר תקופת הדיווח. להתקיימותם של אירועים מהותיים שאינם מחייבי התאמה נדרש גילוי מתאים בדוחות הכספיים

בבחינה האירועים אשר ארעו לאחר תאריך המאזן יש להבחין בין השלכות כלכליות אשר נובעות באופן ישיר ממלחמת "חרבות ברזל", לבין השלכות כלכליות אשר ייתכן ונובעות ממגמות והשפעות של אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית (כמפורט להלן), אשר ייתכן שיש להביא לידי ביטוי את השפעתם בתקופת הדוח ולא במסגרת הוראות הגילוי לאירועים שארעו לאחר תאריך המאזן.

בנוסף, בהתאם להוראות IAS 10 נדרש לבחון את השלכות כלל האירועים שארעו לתאריך המאזן ולאחריו גם על מצב החברה.

כמו כן, לאור ההשלכה האפשרית של מלחמת "חרבות ברזל" בין היתר גם על המציאות הכלכלית הישראלית, יש לשקול האם נדרש גילוי במסגרת אירועים משמעותיים שארעו לאחר תאריך המאזן להשלכותיה האפשריות על כל ישות.


מגמות והשפעות אירועים שונים נוספים על הכלכלה העולמית והישראלית

כפי שציינו גם בתקופות קודמות, במקביל להשפעות הנוכחיות והעתידיות של מלחמת "חרבות ברזל", המגמות וההשפעות של אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית שציינו במסגרת הדגשים לרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן) עדיין נמשכות.

בין האירועים אשר עשויים להשפיע על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 ניתן לציין התקופה:

 • את הצורך בבחינת ההשלכות האפשריות השונות של העליות בריבית חסרת סיכון התקופה (הן בישראל והן באירופה ובארה"ב), על הדיווח הכספי
 • את הצורך בבחינת ההשלכות האפשריות השונות של שינויים בשערי חליפין, בשערים מצוטטים בשווקים פעילים ובאינפלציה ובפרט את הצורך בבחינת ההשלכות האפשריות השונות של המשך ההיחלשות של השקל ביחס למטבעות עיקריים (דולר, אירו) על הדיווח הכספי

שינויים אלו מתווספים למגמות והשפעות אירועים שונים נוספים על הכלכלה העולמית והישראלית, בין אם אירעו במהלך תקופת הדיווח ובין אם לאחריה.

במקביל להשפעה הכלכלית הישירה שעשויה להיות לאירועים אלו על ישויות, עשויות להיות להם גם השלכות חשבונאיות שונות אשר מתייחסות להיבטים שונים של הדיווח הכספי וכן על ההערכות והאומדנים השונים שהישות עושה בהם שימוש בעת עריכת הדוחות הכספיים. לכן, בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות על הדוחות הכספיים בגין אירועים כאמור, תוך הבחנה בין אירועים שאירעו נכון לסוף תקופת הדיווח לבין אירועים שאירעו בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו יאושרו הדוחות הכספיים לפרסום.

בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022 (לחצו כאן) ניתן למצוא דוגמאות להשפעות חשבונאיות אפשריות של חוסר וודאות ושל שינויים כלכליים על הדיווח הכספי.  

בהקשר זה מומלץ לבחון גם את פרסומי הרשות לניירות ערך בנושא. לעניין זה, ראו בין היתר את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-8: השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי (העמדה), אשר פורסמה באוגוסט 2022 (מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2022: לחצו כאן), וכן את מכתב הרשות לניירות ערך (המכתב) מיום ה-5 בינואר 2023 (מידע אודותיו הובא בפניכם במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן). כמו כן, מידע אודות פרסומי הרשות לניירות ערך האחרונים הובא בפניכם בפרק השלישי של ניוזלטר זה.


2. סוגיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

להלן מספר סוגיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויה להיות להן השפעה על הדיווח הכספי של לקוחותינו:


דוחות כספיים ראשיים - IFRS 18: התקן החדש אשר צפוי להחליף את IAS 1

בדצמבר 2019 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לפרסום תקן דיווח כספי בינלאומי חדש הצגה כללית וגילוי אשר יחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים (ההצעה). ה-IASB דנה בשינויים הנדרשים לאור הערות בעלי עניין להצעה במסגרת הפרויקט "דוחות כספיים ראשוניים". ביולי 2023 פרסמה ה-IASB כי היא הגיעה לשלב האחרון לפני סיום הפרויקט ופרסום תקן מחייב בנושא (התקן).

התקן, אשר צפוי לשנות באופן משמעותי את הדרישות להצגת דוחות כספיים, צפוי להתפרסם במהלך החציון הראשון של 2024. ההיבטים אשר צפוי שיושפעו באופן משמעותי מתייחסים לאופן הסיווג של הכנסות והוצאות בדוח רווח או הפסד. לרבות, דרישות לקיבוץ ו/או פיצול של סעיפים ולתיוג מידע, דרישה להצגת סיכומי משנה בדוח רווח או הפסד, וכן דרישות למתן גילויים הקשורים למדדי ביצוע ניהוליים במסגרת הדוחות הכספיים. התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2027.

בכדי לאפשר היערכות נאותה להוראות התקן, מצורף פרסום של המחלקה המקצועית של משרדנו אשר מפרט בהרחבה את עיקרי ההשפעות האפשריות של התקן, את דרישות הגילוי החדשות והמשמעותיות שלו לעומת דרישות הגילוי הקיימות היום בהתאם להוראות IAS 1 ואת דרישות הגילוי החדשות אשר צפויות להתווסף עם פרסומו וכניסתו לתוקף. למאמר: לחצו כאן.

המאמר מתבסס, בין היתר, על פרסום של רשת BDO אשר סוקר את עיקרי ההשפעות האפשריות של התקן ואשר המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל הייתה שותפה בכתיבתו. לפרסום של רשת BDO: לחצו כאן.


השלכות היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 חוזי ביטוח על מי שאינם מבטחים

תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (IFRS) חוזי ביטוח (התקן) מיושם לראשונה החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2023. תחולת התקן לא הוגבלה למבטחים בלבד, כי אם להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של כל חוזי הביטוח שבתחולתו אשר לא קיימת לגביהם הוראת פטור מוגדרת בתקן. ההגדרה מתייחסת בעיקר למהות הכלכלית של החוזה (העברת סיכון ביטוחי משמעותי), כך שגם חוזים שאינם מנוסחים פורמלית כחוזה ביטוח עשויים לענות להגדרה זו. לפיכך, במסגרת הפרק הראשון לסיכום הרבעון השני של שנת 2023 (לחצו כאן) דנו בחוזים אשר עשויים לענות להגדרה הכלכלית של חוזה ביטוח שנקבעה בתקן וזאת על אף שמספק השירות הביטוחי אינו גוף מבטח.

כמו כן, ביולי 2023 פרסמה רשת BDO את החוזר IFRB 2023/06 - Implications of IFRS 17 for Non-insurers אשר מספק מספר דוגמאות של יישום IFRS 17 לחברות שאינן חברות ביטוח בהקשר של מתן אחריות, מתן ערבות פיננסית, חוזי שרות בסכום קבוע וכדומה.


האם נדרש לסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת? - היערכות לקראת יישום לראשונה של התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 - סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות

לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת עשויות להיות השלכות כלכליות נרחבות. למשל, בעת בחינת עמידה באמות המידה הפיננסיות בהתייחס להתחייבויות האחרות של הישות או בעת בחינת זכאות העובדים השונים בישות לתשלומי בונוס.

התיקון של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מינואר 2020 לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות (התיקון), לרבות העדכון לתיקון אשר התייחס להתחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants) (העדכון) מאוקטובר 2022, עשויים לשנות את האופן בו ישויות נדרשות לסווג את התחייבויותיהן בדוחות הכספיים כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת (מידע נוסף אודות התיקון והעדכון לתיקון הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: (לחצו כאן).

לאור ההשלכות שעשויות להיות לסיווג התחייבויות פיננסיות שונות, מומלץ לישויות לבחון מבעוד מועד את מאפייני ההתחייבויות שהן צפויות להידרש להן ב-1 לינואר 2024 ולהיערך בהתאם ככל ונדרש.    

כך למשל, במסגרת הפרק הראשון לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן), דנו, כדוגמה להשלכות אפשריות אלו, בהשלכות התיקון ל-IAS 1 על אופן הסיווג של הנפקת מכשירים פיננסיים המירים, שאינם עומדים בהוראות החשבונאיות לסיווגם כמכשיר הוני (מכשירי חוב אשר ניתנים להמרה למניות ו/או מניות בכורה אשר ניתנות להמרה למניות).


3. דגשים בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023

להלן מידע בדבר הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023 של משרדנו , ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית, וכן מספר דגשים נוספים אשר עשויים לסייע בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023.


הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2023

מידע בדבר הדוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2023 ("דוחות כספיים תמציתיים ביניים") של משרדנו, ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 (IAS) דיווח כספי לתקופות ביניים והמקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (תקנות דוחות תקופתיים) ניתן למצוא בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2023 (לחצו כאן). דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה אלו רלוונטיים גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023.

בהקשר זה יוזכר כי הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של משרדנו כוללים גם נספח בדבר השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים (מידע בדבר השפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים הובא בפניכם גם במסגרת הניוזלטר לסיכום שנת 2021: לחצו כאן. כמו כן במסגרת הפרק השני של ניוזלטר זה הובא בפניכם מידע אודות ההתקדמות של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) בפרויקט שהיא מקדמת לבחינת ההשפעה של סיכונים הקשורים לאקלים ואי ודאויות אחרות בדוחות הכספיים.

בפרק הרביעי של ניוזלטר זה, אשר דן בפרסומים ובעדכונים של רשת BDO לרבעון השלישי של שנת 2023, ניתן למצוא הפניות לפרסומים נוספים של רשת BDO אשר עשויים לסייע בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 וכן הפניה לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה (רבעוני וחציוני) של רשת BDO באנגלית לתקופות ביניים של שנת 2023.


ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

למידע בדבר ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית, להלן טבלה אשר מרכזת את המידע אודות תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו נכון למועד פרסום הניוזלטר בתקינה החשבונאית הבינלאומית.

הטבלה כוללת תקציר של מהות השינוי, מועד הפרסום ומועד התחילה וכן קישורים למידע מקצועי נוסף אשר עשוי להיות רלוונטי לכל תקן, תיקון לתקן ו/או פרשנות חדשים שפורסמו. בהתאמה, הטבלה כוללת גם מידע בדבר התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע – היעדר שער חליפין אשר פורסם באוגוסט השנה ושל תיקונים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2023 (מידע נוסף אודות תיקונים אלו ניתן למצוא בפרק השני של ניוזלטר זה).

הטבלה מחולקת לתקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שנכנסו לתוקף לראשונה לתקופות שנתיות המתחילות ביום ה-1 בינואר 2023 ולפרסומים שטרם נכנסו לתוקף נכון למועד זה. בנוסף הטבלה כוללת, במקומות הרלוונטיים, הפניה לביאור הספציפי בדוחות הכספיים לדוגמה של משרדנו אשר מתייחס לתקן, לתיקון לתקן ו/או לפרשנות החדשים.

כמובן שבבחינת ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית נדרש לבחון גם את החלטות סדר יום (Agenda Decision) שהתקבלו לאחרונה על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (החלטות סדר יום). בהקשר זה יצוין כי במהלך שנת 2023 התקבלה החלטת סדר יום אחת בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר דנה בהוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות. מידע אודותיה הובא בפניכם במסגרת הפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023 (לחצו כאן).

יצוין כי, בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ובדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של משרדנו שולבו החלטות סדר יום המעודכנות נכון למועד הפרסום של דוחות לדוגמה אלו. החלטות סדר יום נוספות ניתן למצוא גם בדף השאלות והתשובות באתר החדש של רשת BDO - IFRS FAQs - Index: לחצו כאן.

לטבלה אשר מרכזת את ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן


דגשים נוספים בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023

להלן מספר דגשים נוספים אשר מומלץ לתת גם עליהם את הדעת בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2023:

הודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023

תאגיד אשר בחר לממש את הארכה המוצעת בהודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון שלישי 2023 נדרש לפעול בהתאם לאמור בפרסום כמובהר לעיל.

השלכות אפשריות של מלחמת "חרבות ברזל" על הדיווח הכספי

כאמור לעיל, בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות של מלחמת "חרבות ברזל" על הדוחות הכספיים. מאחר ומדובר באירועים שאירעו בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו יאושרו הדוחות הכספיים לפרסום, השפעה זו תבוא לידי ביטוי במסגרת הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 10 (IAS) אירועים לאחר תקופת הדיווח. הוראות אשר כוללות, בין היתר, גם את הדרישה לבחון את מצב החברה.  

השלכות אפשריות על הדיווח הכספי של מגמות והשפעות אירועים שונים נוספים על הכלכלה העולמית והישראלית

כאמור לעיל, גם בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2023 יש לבחון, ככל ורלוונטי, את הגילוי הנדרש ואת ההשלכות האפשריות על הדוחות הכספיים בגין מגמות והשפעות אירועים שונים על הכלכלה העולמית והישראלית, תוך הבחנה בין אירועים שאירעו נכון לסוף תקופת הדיווח לבין אירועים שאירעו בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין התאריך שבו יאושרו הדוחות הכספיים לפרסום.

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה לאור המלצות ה-OECD לחקיקת מס מינימלית גלובלית

במאי 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על ההכנסה - International Tax Reform-Pillar Two Model Rules (התיקון) וזאת לאור המלצות ה-OECD לחקיקת מס מינימלית גלובלית. מידע אודות התיקון הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום שנת 2022: לחצו כאן, והפרק השני של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2023: לחצו כאן.

מאחר ונדרש ליישם את התיקון באופן מיידי, ישויות אשר יתכן שתהינה מושפעות מההמלצות נדרשו ליישם את הוראות התיקון למפרע כבר בעת עריכת הדוחות הכספיים ל-30 ביוני 2023 ולתת גילוי על אימוץ הפטור מהכרה בנכסי והתחייבויות מס נדחה. לפיכך ישויות כאמור ידרשו לתת ביטוי לתיקון גם בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023.  

ליצירת קשר עם המומחים שלנו


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר

הירשם לניוזלטר

Please fill out the following form to access the download.