מידעון המיסים

מידעון המיסים

 

מידעוני המיסים 2020

מידעון מס' 194

 • חוזר 1-  המלצות ארגון ה-OECD בעידן הקורונה
 • חוזר 2- שינוי סיווג פעילות עמדות מכירה של עמותה ממלכ"ר לעוסק מורשה וחיובה במע"מ
 • חוזר 3- מסי ייבוא על הנחות מותנות שקיבל יבואן – פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין דלק מוטורס

לחץ למידעון המלא


מידעוני המיסים 2019

מידעון מס' 193

 • חוזר 1 – הצעת ה-OECD לגבי שיטת חלוקת הרווח בארגון רב לאומי והטלת מס מינימום
 • חוזר 2 – פסק דין מוגוגו – עיצוב מוצר, ללא זכות יוצרים רשומה, אינו "נכס בלתי מוחשי" פטור ממע"מ
 • חוזר 3 –מיסוי תחליפי דלק
 • הודעות – 
  1. תזכורת נוספת – איחוד עוסקים – הגשת דו"ח שנתי על ידי כל אחת מהחברות הרשומות באיחוד העוסקים
  2. הנפקת חשבוניות מסוג I באופן מקוון

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 192

 • חוזר 1 – הוראות אנטי תכנוניות בקפריסין
 • חוזר 2 – חוזר מיסוי מקרקעין מספר 2/2019 – שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה
 • חוזר 3 – חוזר מס הכנסה מספר 20/2018 – סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים 
 • הודעות – 
  1. החלטת מיסוי 4429/19 – החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט
  2. צו עידוד השקעות הון (קביעת נכס לא מוחשי מוטב), התשע"ט-2019
   

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 191

 • חוזר 1 –חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 – מניות בכורה – סיווג לצורכי מס
 • חוזר 2 – פסק דין וינברג – הכרה בהפסד הון שמקורו במחילת חוב של בעל שליטה
 • חוזר 3 – הקניית מקרקעין בישראל לנאמנות תושבי ישראל אינה אירוע מס 
 • הודעה – החלטת מיסוי 3748/19 – משיכה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 190

 • חוזר 1 – פסק דין טוונטי האנדרד – זכאותה של חברה לבצע פריסת מס שבח
 • חוזר 2 – פסק דין סקמסקי - מיסוי רווחים ראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות חברה ממפעל מאושר
 • חוזר 3 – פסק דין שוחט - סיווג ההכנסה ושיעור המס החל על דיבידנד שמקורו בתכנית תגמול עובדים מכוח סעיף 102 לפקודה 
 • הודעות – 
  1. עדכון כתובות למשלוח דואר
  2. צו עידוד השקעות הון (קביעת נכס לא מוחשי מוטב), התשע"ט-2019
  3. ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

לחץ למידעון המלא
 


 

מידעון מס' 189

 • חוזר 1 – פסק דין בר רפאלי – תושבות יחיד
 • חוזר 2 – בחינת מבחני שליטה וניהול לסיווג חברה כתושבת ישראל
 • חוזר 3 – עדכון טופס 150 בקשר לדיווח על החזקה בחברות זרות
 • הודעות – 
  1. תזכורת – דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ
  ובמכס
  2. תזכורת - סכום ההכנסות לבעל מניות מהותי בחברה שחילקה דיבידנד מוטב
  3. העלאת המס על הטבק
  4. החלטת מיסוי 6003/19 - מפעל תעשייתי המעסיק כמות מצומצמת של עובדי ייצור / פיתוח
  5. התראה לפני הטלת קנסות על אי הגשת דו"ח שנתי של איחוד עוסקים

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 188

 • חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 19/2018 – עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
 • חוזר 2 – רכישה עצמית של איגרות חוב נסחרות על ידי חברת בת וייחוס הרווח לצורכי מס ממכירתן על ידיה לחברת האם
 • חוזר 3 – חבות במס רכישה בגין רכישת חלק מבניין
 • הודעות – 
  1. רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018
  2. עדכון שיעורי הריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2019
  3. הנחייה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודה

לחץ למידעון המלאמידעוני המיסים 2018


מידעון מס' 187

 • חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
 • חוזר 2 – הוראת פרשנות מספר 14/2018 – החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
 • חוזר 3 – מס בגרמניה בגין רווח הון לבעלי מניות זרים ממכירת חברות המחזיקות בנדל"ן
 • הודעות – 
  1. הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 – השמדת מלאי
  2. הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 17/2018 – החוק לצמצום השימוש במזומן
  3. סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה בעניין הפקדות המעסיק לקופת גמל
  4. הוצאות בגין "שירותי משרד" בבתי קפה

לחץ המידעון המלא


 

מידעון מס' 186

 • חוזר 1 – פסק דין קרצמר – הכרה במלגה כהכנסה הנכללת בבסיס המס
 • חוזר 2 – פסק דין רפי אמית – תושבות יחיד ואופן מיסוי הכנסות מפוקר
 • חוזר 3 – פסק דין כץ גבע איצקוביץ – האם נרכשה זכות במקרקעין במסגרת עסקת חכירה
 • הודעות – 
  1. בקשה להפסיק להיחשב כחברת בית או כחברה משפחתית עד ליום 30.11.2018
  2. תוקף ההודעה לבקשה אנונימית לגילוי מרצון עד ליום 31.12.2018
  3. תוקף הוראת השעה המעניקה הטבת מס למוכרי קרקעות עד ליום 31.12.2018
  4. תיקון 94 לחוק מיסוי מקרקעין

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 185

 • חוזר 1 – חוזר מס הכנסה 13/2018 – הלוואה בריבית נמוכה
 • חוזר 2 – פסק דין רונן – סיווג תשלום כ"מחיר" או כתשלום חובה לצורך חיובו במע"מ
 • חוזר 3 – מס רכישה בהעברת מניות איגוד מקרקעין אשר מחזיק בעקיפין בזכויות במקרקעין
 • הודעות – 
  1. "מסלול ירוק" חדש בנושא שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס
  2. מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים שנרכשו מקבלן
  3. סיווג חברה המחזיקה מרכז קניות כאיגוד מקרקעין

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 184

 • חוזר 1 – חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 – קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק, ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי 
 • חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 – מחירי העברה שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
 • חוזר 3 – מתי הוצאות התדיינות בהליך פלילי יוכרו כהוצאות בייצור הכנסה? 
 • חוזר 4 –  התרת ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות
 • הודעות – 
  1. חיוב בקנס אי הצהרה במועד בגין עסקה הכוללת יותר משומה אחת
  2. החזר כספי בגין מס שבח או מס רכישה
  3. דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 183

 • חוזר 1 – פס"ד ארקין – ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה מהכנסות מדיבידנד ורווח הון
 • חוזר 2 – זקיפת שווי שימוש ברכב, זקיפת הוצאות דלק וזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות
 • חוזר 3 – החלטת מיסוי 6369/18 – חשבונית מס עצמית מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ
 • הודעות – 
  1. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018
  2. דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 182

 • חוזר 1 – פס"ד גנגינה – אופן סיווגם של תשלומי אי תחרות
 • חוזר 2 – פס"ד דוד קניג – מס יציאה והוראות האמנה עם ארצות הברית
 • חוזר 3 – אופן סיווג פיצוי המשולם בגין הפסקת הסכם הפצה
 • הודעות – 
  1. החלטת מיסוי 209/18 – אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים
  2. פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג – הנחיה חדשה של רשות המיסים
  3. פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לעוסקים בענף התיירות ברמת הגולן ובעוטף עזה

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 181

 • חוזר 1 – פס"ד אור שרה – אופן חישוב רווח הון ריאלי בחברה משפחתית וקיזוז הפסד מהפרשי שער חליפין
 • חוזר 2 – פס"ד טי. גי. די הובלות – ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות שהוצאו שלא כדין
 • חוזר 3 – זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים
 • הודעה – גביית מע"מ על שירותי ענן

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 180

 • חוזר 1 – פס"ד אהרונייחוס הכנסת ריבית הגלומה בדמי חכירה אשר הוונו לצורך קביעת שווי מכירה
 • חוזר 2 – פס"ד קונטירה - מחירי העברה – אופן מיסוי עסקאות בינלאומיות בין חברות קשורות
 • חוזר 3 – רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחוץ לארץ

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 179

 • חוזר 1 – החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
 • חוזר 2 – מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים)
 • חוזר 3 – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח
 • הודעות:  
 1. תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ח-2018
 2. טיפים למלצרים כהכנסת עבודה

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 178

 • חוזר 1 – הסדרי מיסוי לקרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)
 • חוזר 2 – מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו
 • חוזר 3 – היפרדות אנגליה מהאיחוד האירופי – עדכון סטטוס
 • חוזר 4 - שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים המיועדים ל"עוסקים"
 • הודעה - חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 177

 • חוזר 1 – פס"ד לשם - סיווג הכנסות דמי שכירות בגין השכרת ריבוי דירות מגורים
 • חוזר 2 – העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח מפורט
 • חוזר 3 – חוזר מס הכנסה מספר 6/2018 – קביעת מועד מיזוג או פיצול
 • הודעות:  
 1. תזכורת – הודעה על בקשה להיחשב חברת בית עד ליום 17.3.2018 
 2. חוזר מס הכנסה 4/2017 – שימוש ביתרות צבורות בקופה מרכזית – עדכון

לחץ למידעון המלא


מידעון מס' 176

 • חוזר 1 – הסדר מיסוי חדש לחברות בית
 • חוזר 2 – פס"ד קניון דרורים - הסדר מיסוי חדש לחברות בית
 • חוזר 3 – פס"ד איירפורט סיטי - מיסוי מימוש אופציה להארכת תקופת חכירה של מקרקעין
 • הודעות:
 1. כסף חכם – קול קורא – הרבעון הראשון של שנת 2018
 2. תיקון 56 לחוק מע"מ – שומה חלקית לפי מיטב השפיטה

לחץ למידעון המלא


 

מידעוני המיסים 2017

 

מידעון מס' 175​

 • חוזר 1 – רפורמת המס בארצות הברית
 • חוזר 2 – סיווג חברה כחברת בית וטענת הסתמכות
 • חוזר 3 – האם תקרת הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת יוקרה מתייחסת למוכר או לנכס
 • הודעות – עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2017

לחץ למידעון המלא

 


מידעון מס' 174

 • חוזר 1 – פס"ד דמארי והירשזוןאי התרת קיזוז הפסדים הנובעים מהחזר כספי גניבה מהכנסת הגניבה אשר נצמחה בשנת מס מוקדמת
 • חוזר 2 – חוזר מס הכנסה מס' 10/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים
 • חוזר 3 – פוטנציאל החזר מע"מ – חברות הפועלות בתחום האינטרנט
 • חוזר 4 – "הסדר עוסקים גדולים" – לעניין חשבוניות מול רשות פלשתינאית
 • הודעות:
 1. נוהל גילוי מרצון חדש – הוראת שעה
 2. היטל העסקת עובדים זרים – עריכת שומות והסדרת חובות המס בניכויים

לחץ למידעון המלא


מידעון מס' 173

 • חוזר 1- פס"ד שלמה סעד - מיסוי העסקת עובדים שנכנסו לישראל בניגוד לדין ובידם רישיון שהייה זמני
 • חוזר 2- פס"ד בי. זד. יזמות - מע"מ בשיעור אפס בגין שירותים הניתנים לתושב חוץ
 • חוזר 3- פס"ד סי. אמ. סי קלאס מדיקל - חיוב במע"מ בגין שירות מתמשך הניתן להפרדה לחלקים
 • הודעה- תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 172

 • חוזר 1- פס"ד סגל - קיזוז הפסד הון שמקורו בנכס מקרקעין אגב מכירת מניות החברה המחזיקה באותו נכס לחברה קשורה
 • חוזר 2- פס"ד סופר פארם - החבות במס בהזמנות מראש של מוצרי חנויות הדיוטי-פרי באמצעות האינטרנט
 • חוזר 3- פרשת מיזל - גביית דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות המתקבלות ממעסיק זר
 • הודעות:
  1. דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס – תזכורת
  2. הבהרה לגבי הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד מוטב

לחץ למידעון המלא


 

מידעון מס' 171

 • חוזר 1- חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה
 • חוזר 2- חוזר מס הכנסה מספר 08/2017 – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה
 • חוזר 3- פס"ד רוזבאד - השקעות בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות זרות מהוות מיזם עסקי אחד ולכן הן נחשבות הכנסות מעסק ולא הכנסות "פסיביות"

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 170

 • חוזר 1- פס"ד אמות השקעות - קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסה זרה לפני זקיפת מסי החוץ כזיכוי כנגד המס הישראלי
 • חוזר 2- פס"ד אקוויטס - חיוב פעילות נוסטרו במס רווח לפי חוק מע"מ
 • חוזר 3- עסקאות מימון בין חברתיות בקפריסין
 • הודעות:
  1. ביטול חוק מס ריבוי דירות
  2. החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 בעניין שינויי מבנה
  3. תזכורת לגבי הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 169

 • חוזר 1- פס"ד ג'יטקו - שינוי מודל עסקי והרחבת תחולת סעיף 85א לפקודה בעסקה בין צדדים קשורים
 • חוזר 2- חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
 • חוזר 3- מס עיזבון בארה"ב לתושבי ישראל המחזיקים בניירות ערך אמריקאים – אכיפת החוק

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 168

 • חוזר 1- תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי)
 • חוזר 2- פס"ד ד.ד. ליה יזום והשקעות בע"מ - סיווג הסכם אופציה ייחודית לרכישת מקרקעין כהסכם מכר
 • חוזר 3- פס"ד יונו סימול - זיכוי ממס זר מהכנסות LLC והתרת הוצאות פחת מהשכרת דירת מגורים בארה"ב

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 167

 • חוזר 1- פס"ד פלוני (ע"א 3328/15) - תושבות של יחיד
 • חוזר 2- פס"ד הראל חברה לביטוח - אופן חישוב מס ריווח המוטל על מוסד כספי
 • חוזר 3- פס"ד קרן - מיסוי אופציות בלתי סחירות שהוקצו לדירקטור בתמורה לפועלו בחברה
 • הודעות:
  1. העברת דירה מבעלות חברה לבעלות בעל מניות מהותי
  2. דחיית מועד ההצהרה לרשות המיסים על פי חוק מס ריבוי דירות
  3. מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 166

 • חוזר 1- פס"ד אלדן - סיווג ההכנסה הצומחת ממכירת כלי רכב ששימשו להשכרה טרם מכירתם
 • חוזר 2- פס"ד שירותי בריאות כללית - האם דמי ארגון נחשבים כחלק מהשכר החייב במס שכר
 • חוזר 3- פס"ד אי. פי. אף - מכירת דירות מגורים בפטור ממס ערך מוסף בהתאם לסעיף 31(4) לחוק מע"מ
 • הודעות:
  1. הצהרה ובקשה לקבלת הטבות בגין חוק מס ריבוי דירות והחלטת בג"ץ בעניין החוק
  2. דחיית מועד הדיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס
  3. אישור הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ ודחיית מועד הגשתו
  4. פטור מניכוי מס במקור במכירה ששולמה בגינה מקדמת מס שבח

לקריאת המידעון המלא


 

מידעון מס' 165

 • חוזר 1- פס"ד ליברמן - מיסוי יתרת חוב בחברה כדיבידנד
 • חוזר 2- פס"ד עיריית אשקלון - סיווג מכירת מגרשים ליחידים על ידי עירייה כפעילות עסקית
 • חוזר 3- פס"ד קרגד - שאלת החיוב במע"מ במכירת בניין
 • הודעות:
  1. מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה
  2. הוראת שעה לעניין תקנות הפחת
  3. תיקון לתקנות ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים
  4. חזרה מבקשה להיחשב חברה משפחתית בשנת 2017

לקריאת המידעון המלא